Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سخنرانی نماینده جبھہ متحد بلوچستان ایران جمھوریخواھان در سمینار فنلاند <زمینہ ھای فدرالیسم درشرایط ایران> عزیز بلوچ

ھمیھنان گرامی !

اجازہ دھیدپیش از پرداخت ھرچیزی ،از مسئولین انجمن پژوھشگران ایران ونیز ازجناب دکتر لاجوردی وموئسسہ ھنر وبازرگانی اسکاندیناوی وجناب دکتر پارسا سپاسگزاری و قدردانی کردہ باشیم .

انجمن پژوھشگران ایران ھربار با انتخاب بہ ھنگام نیازمندیھای جنبش ملی سراسر کشور واین بار با برگزیدن متد فدرالیسم، برتاباندہ است کہ پیگیر کنندہ راستین روندھا ، نیازمندیھا و درخواست ھا دررویدادھای سخت و دشوار جاری مردم و کشورمان میباشد.

دوستان!

از آنجائیکہ گزینش تئوریک متد فدرالیسم در سیستم سیاسی واداری آیندہ کشوردر کنگرہ ملیتھای ایران فدرال برگزیدہ شدہ و ما باسک وبازوئی از پیکرہ آنیم، ازگفتگوی تئوریکی آن درین کنفرانس میپرھیزیم،باشد کہ دیگرباورمندان ودوستداران چنین متدی دررسائی آن مھرورزیدہ ، بیشتربپردازند. بنا برین با پرداختی کوتاہ ازچگونگی دشواریھای زندگی سیاسی واجتماعی توفان زدہ کشوروبرآیندہ درھم کوبندہ آن درآیندہ بسندہ میکنیم.

از آنجائیکہ من بہ نمایندگی یک جبھہ سخن میگویم وامانت داری بجای آوردہ باشم ، ونیز ازآنجائیکہ پارسی زبان مادری من نیست و اززمان کشی جلوگیری شود، متن را روخوانی میکنم.

ھممیھنان گرامی!

حاکمیت سی سالہ کاست ملایان شیعہ درکشور، با برپارداشتن دیکتاتوری دینی ، وبکارگیری شیوہ ھای ترور ودارزدنھای ھای فردی و گروھی نیروھای سیاسی ، با دادن فتوای دینی وبکارگیری یورشھای لشکری ونیروی ھوائی در سرکوب مردم شھرھای ملیتھای کشورمانند کردستان ،بلوچستان ،اھواز وترکمن صحرا، بستن دروازہ تلاش سازمانھای سیاسی کشور، نابودی ھرگونہ آزادیھای فردی واجتماعی زنان، بستن دفاترسندیکاھای کارگری واصناف، ترورسران ورھبران بہ نام سازمنھا وبزرگان سیاسی در درون و برون از کشور،گسترش کشتارھای زنجیرہ ای ، بستن دست و شکستن قلم تمامی روزنامہ نگاران ونویسندگان میھن، ربودن وبدارکشیدن آنھا، سرکوب چند ین ھنگامہ ای جنبش بزرگ دانشجوئی کشور وبہ دارکشیدن سران این جنبش، رواج دروغ و کردارھای کودتاگرانہ دربارہ انتخابات فرمایشی خود دردورہ گذشتہ، و دستگیری بسیاری از سران ورھبران جنبش بزرگ اکنونی سبز پس ازکودتا، بستن دروازہ ھای اقتصادی آزاد وھمخوان با روزگارنوین ،بہ بھانہ دشمنی باامریکائی وصھیونیزم، ھمہ وھمہ درین پرداخت، کوتاہ نشانگر آن است کہ گفتگوی بیشتردربارہ دیکتاتوری وچھرہ ددمنشانہ این رژیم، درچنین کنفرانسھائی تنھاوتنھا میتوانند انشاھای سیاسی خوبی باشند و بس.

کشور باستانی و چند ملیتی ما در آستانہ سہ ھزارہ میلادی، زیرمھمیز یک حاکمیت تماما چند ین سدہ ای لہ شدہ و ازھرنگاھی رو بہ تلاشی و نابودی است،ماندگاری سی سالہ چنین حاکمیتی زیر کفشک ملایان، ننگ تمامی فرزندان ملیتھای گوناگون این آب و خاک است. اگر ھمہ باورداشتہ باشیم کہ چنین است ، پس باید درجستجوی آنچنان راہ وشیوہ کار آئی باشیم تا ازین دوزخ، درحساس ترین دوران خود رھائی یابیم .

در پرداخت سیاسی ما، آنچہ امروز ھمہ باید انجام دھیم ، پاسخ بہ یک چہ باید کرد تاریخی است کہ انجمن پژوھشگران ایران با تلاشی ھنرمندانہ وژرف اکنون آنرا روی میز اپوزسیون جنبش ملی سراسری ایران در یک فراخوانی بزرگ و تمام قراردادہ است.

البتہ ، پاسخ آن نیز برای مردمی کہ درین جغرافیای سیاسی کھن و مشترک زیستہ اند چندان دورازاندیشہ نیست.

چرا کہ گواہ ھای تاریخی بسیار روشنی آنرا میتابانند . مردم کشور تاریخی وھمبند ما ھرکدام در جغرافیای قومی وملیتی خود با زبان ھا و فرھنگھای گوناگون آزادانہ و زیریک حاکمیت سیاسی زمان خود زیستہ اند، گواہ بارز تاریخی آن، ساتراپھای دورہ ھای کھن ما است. از آنجائی کہ تمامی پدیدہ ھای جھانی از نیروھای ذھنی گرفتہ تا

۲

نمادین در روندی رساگونہ رشد میکنند، آن شیوہ کھن سیاسی نیز درپروسہ رسائی خود امروز بہ شیوہ فدرالیسم چھرہ برگشادہ است .سیستمی نوین کہ تمامی بشریت نوین در نمودی چند ملیتی و چند زبانی آنرا بہ کار گرفتہ و با وپیروزمندانہ بہ پیش میبرند . سیستمی کہ درباختر وخاور جھان، کارآئی و توان خود را در گوناگونی بہ اثبات رساندہ وبنام فدرالیسم ،زمینہ ھای ھمبستگی و یگانگی ملی چنین ملیتھائی بودہ است .آلمان فدرال ، آمریکا ،کانادا، سویس وھندوستان پھناوردرھمسایگی ما از نشانہ ھای بارز آن درجھان کنونی ما ھستند .آشکار است کہ ھرکدام ازآنھانیزدارای ویژگیھای ملی وجغرافیائی خویش میباشند .روشن است کہ فدرالیسمِ فردای ملیتھای ساکنِ این کشور تاریخی نیز نمونہ ایرانی آن خواھد بود.اینکہ فرم ، وقالب آن چہ گونہ خواھد بود وچہ نمادی پیدا میکند امری بسیار ویژہ است کہ نیروھای ویژہ و کارآی سیاسی فردای این ملیتھا درپذیرشی دمکراتیک، آنرا در کار خواھند گرفت . دشواری ریشہ ای ما: پذیرش بیشترین سازمانھا و نیروھای سیاسی برسرچنین سیستمی میباشد.

در بارہ دشواری زبان پیوند دھندہ این اقوام در ایرانِ فدرالِ فردا، باید بگوییم کہ: بازرگانی ودادوستد کشور، زبان یگانہ را میخواھد.برین دشواری نیز، گشادگی خردمندانہ ھست. بدون ھیچ پافشاری قومی باید گفت: کہ بہ اندیشہ ودر نگاہ ما ،ھر کدام از زبانھای این ملیتھا، کہ شصت درصدد ھمہ مردم شھری وباشندگان ایران را زیرپوشش دانستن ودانستنیھا در می آورد، ھمان زبان باید بہ نام زبان پیوند دھندہ برگزیدہ شود.برای نمونہ اگر کردی ھم اکنون چنین مھمی را بہ سرمنزل مراد میرساند ھمان زبان ، یا زبان ھرقوم دیگری از این اقوام باشد. ارزش گزاری درین بارہ، برابر دانستن این زبانھاست بدون ھیچ امتیازی.

از نگاھی ریشہ ای ، ما بہ دنبال گوھرہ وجوھرہ فدرالیسم ھستیم . و درین بارہ ھیچ گفتنی ای گویا تر ازگفتہ پرجوھرہ وجاودانہ قاسملوی ماندگار نیست کہ گفت :پارلمان درونی ، پلیس شھری نیروی لشکری درونی ، فرھگستان و زبان مادری مان را در دستان خود واگزارید ، نامش را ھرآنچہ چہ میخواھیدد بگذارید.این گفتہ دیروزین قاسملوی بزرگ بہ راستی، چیزی بہ جز ھمان فدرالیسمی کہ امروز کنگرہ ملیتھای ایران فدرال وبسیاری دیگر از احزاب و سازمانھای دمکراتیک ایران پیش کشیدہ اند نیست. جای بسی اندوہ است کہ سازمانھای پیشرو ودمکراتیک میھن مان، با شک ونگرانی بہ چنین کنگرہ ای مینگرند وبہ ھمین روی نیزتا بہ امروز بہ آن نزدیک نشدہ اند. اما خوشبختانہ ،کنگرہ ملیتھای ایران فدرال درنشست سراسری خود در استکھلم آشکاراوبی پردہ ودر کرداری روشن و آشکار ،ھر گونہ جدائی خواھی وخودگزینی رامردود دانستہ واز پذیرش ھربازو نیروئی کہ دیدگاھای آن چنانی دارند سرباززد . کنگرہ با این کردار تاریخی وخردورزانہ خود مشت سنگینی بر یاوہ گویان بی باور بردمکراسی وفدرالیسم کوبید ہ و پردہ ناصافی آن دستہ از نیروھا را کہ بہ کنگرہ از دیدگاھی مشکوکانہ مینگریستند پس زد.

گرامیان!

آنچہ را کہ امروزباید بہ نیکی و ھوشیارانہ بنگریم ، دانستن روند ددمنشانہ ای است کہ بہ بھا نہ بودن دیکتاتوری ھای دولتی ، نداشتن قانون و بہ زبان ما بلوچھا رھبند،یا نبود شھریوری درین کشورھا ہ بود است. اگرھم فشار و یورشی از بیرون وارد میگردد و میدان زندگی و بودن شرافتمندانہ را تنگتر میکند ، نہ گناہ بیگانگان، بلکہ چنین روشھائی است کہ زمینہ آن یورشھا را فراھم میکند ، از باستان گفتہ اند کہ مالت را استوار نگھداروھمسایہ را دزد نکن. تا کے باید ازامپریالیسم جھانی وجھانخواران گلہ کنیم؟چرا این جھان خواران بہ نروژ کوچلو کہ دارای پارلمان دمکراتیک ھست یورش نمی برند ؟ نفت ھم دارد ، خوب وزیادش راھم دارد.

دوستان!

روندی کہ امروز بہ بھانہ ھای گوناگون ، گاہ بہ نام پیشبرد دمکراسی ویا بہ بھانہ سرکوبی نیروھای دینی تندرو طالبانی وبن لادنی انجام میگیرند. دردیدگاھی راستین، ازشکم ھمین دیکتاتوریھا زایش یافتہ اند .

۳

آنچہ امروز بیخ گوش ما ودرمیان ھمسایہ ترین ھمسایگان ما، درعراق وافغانستان و بہ شیوہ ای درپاکستان میگذرد روند بسیار ترسناک و ھولناکی است کہ خبرخیزش آن ھراز گاھی بہ گوش مانیز میرسد،بیرون آمدہ ازھمین کنش ھاست، نیک نگریم، درین کشورھا ،چہ کسانی و چہ سیستمھائی بر جای بودہ اند ؟

دردا،کہ امروزما نیزبا ھمفکران و ھمکاران بن لادنی و طالبانی مواجہ بودہ و دارای یک حاکمیت دینی تمام ھستیم کہ در کردار، فریاد نابودی کشوری ھمچون اسرائیل راسرمیدھد . بلاھای دردناک کشورھای عراق وافغانستان بہ جز این نیست کہ :ازشیوہ دیکتاتوری نمونہ صدامی و وکارکردھای دینی تند طالبانی بیرون جھیدہ اند.اکنون ما نیز بہ درستی با حاکمیتی دینی ازھمانگونہ رو بروھستیم .حاکمیتی دینی کہ ملیجک ملایان آن، رسما بافریاداتمی شدن ونابودی دولتھا و کشورھای شناختہ شدہ جھان بہ میدان آمدہ است.

ھمیھنان گرامی!

ھمہ این رویدادھای تلخ وجانخراش، آنھم درمیان ھمسایہ ترین ھمسایگان ما، بہ روشنی میگویند کہ:اگربا گذشت وبامھروبزرگواری گاندی _ ماندلا گونہ ،از پل کنیہ ھای دیروزین گزر نکنیم، ودست بہ دست یکدیگر ندادہ وبا گزینش یک فشردہ فرمول سیاسی کہ دمکراسی شیرازہ بند آن باشد دریک ھمبستگی سیاسی بزرگ گرد ھم نیائیم، تا این سیستم تماما دینی دیکتاتوری و فاشیستی را از میان بر داریم ، آنگاہ از بیگانگان گلہ نکیم کہ چراچنین و چنان کردند ۔

دیکتاتوری حاکم برزندگانی ما، آتش بدست ،بسان دیوانہ ای بی افسار، و ابلہ گونہ ،در پیشگاہ یا بہ گفتہ ما بلوچھا در پئیشجاہ خانہ ھمہ جھان براہ افتادہ است ،آشکار است کہ جھان از خود نگھبانی کردہ سپرتندرستی خویش رابدست میگیرد، ولو آنکہ چنین نگھبانی ای، زندگی ما را بہ زندگی روزانہ مردم عراق یا افغانستان بدل نماید . خواست زورمندان اگر رسیدن برھستی سرشاراین جغرافیاھاست، سرزمینھای بی خدابُند بہ مانای بی صاحب، بھترین ماواست، ودرین راہ آشکار است کہ کالبدھای کوچلو ولقمہ ھای کوچکتر، خردورزانہ ترین گزینش ھاست.وآنھادرین راہ، دارای گزینہ ھای تاریخی ارزندہ ای درخاورمیانہ میباشند. حکومتھای شیخ نشین تیرہ ھای گوناگون عربی نمونہ ھای بارزچنین گزینۃ ھائی ھستند.بر پایہ چنین پرداخت ھائی است کہ جبھہ متحد بلوچستان ایران بہ ھمرزمان وھمبستگان خود ھشدار میدھد کہ، پیشبرد مبارزہ ملی و سراسری ما درراہ زدودن دوگانگیھای ھای زبانی ، فرھنگی وسھیم شدن در قدرت سیاسی باید و ھموارہ در ھمکاری وھمدلی با تمامی ملیتھای این جغرافیای ھم پیوند،ازجملہ با ملیت پارس وپارسی زبانان کشورانجام گیرد.

بہ جز این، زندگی ما این ملیتھا دچار جدائی و شکاف شدہ ، بدل بہ جنگھای درونی خواھد شد، درچنین حالتی ، پیرامون زندگی ما بھتر ازنابسامانی دیرینہ لبنان نخواھد بود. واگر چنین شود اپوزسیون آزاد امروز، باید بپذیرد کہ میرود تا فردا ، بہ اپوزسیون سیاسی سرشکستہ وگردن نھادہ مردم عراق بدل گردد .

برپایہ چنین باوریست کہ جبھہ متحد بلوچستان ایران، درھمشانگی ھمرزمان وھمپیوندھای خود بہ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پیوستہ است. ونیز برمبنای چنین آگاھی است کہ از سازمانھا و دیگر نمایندگی ھای سیاسی پارسی زبانان و ملیت پارس میخواھد تا بہ ندای کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پاسخ پسندیدہ دھند ویا خود با پیشکش کردن نمونہ ای رساتر ازآنچہ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پیکش نمودہ است گامی بہ جلو بردارند.

جبھہ متحد بلوچستان ایران ھمچنین ازآن نیروھائی کہ در میان ملیتھا، فریاد خود گزیدگی واستقلال سرمیدھند، میخواھد کہ بہ روش برگزیدہ بیشترین نیروھای سیاسی اپوزسیون درونی وسراسری کشور پیوستہ با تک روی خود، زمینہ ناتوانی جنبش بزرگ سراسری ملی را فراھم ننمایند .ما بہ آنھا متذکر میشویم تا بہ سر نوشت حاکمیتھای کوچک بہ ظاھر مستقل اما بی ارادہ در منطقہ ، مانند اجمان و ام القوین ھا بنگرند .


۴

مردم چنین سرزمینھائی اگر چہ درھنگام ھائی کوتاہ ، ھستی مند ودر آسودگی دیدہ شوند، اما ھستی راستین ھرانسان آزادہ، آزادی ،خود گزینگی واستقلال اوست.

جنھہ متحد بلوچستان ایران ھمچنین، از آن دستہ از مردمی کہ بہ نام میھن دوستی تند روانہ ، ھر گونہ حق خواھی ملی مردم ستمدیدہ درین سرزمیںھا را بنام جدائی خواھی تکفیر میکنند و فدرالیسم رابرابر با جدائی خواھی برابر میدانند میخواھد ، تا با زیادہ روی کور خود، خون در آسیاب تند گرایان این ملیتھا نریزند.

ھمرزمان گرامی و باشندگان نیکدل !

اجازہ دھید درپایان بگوییم کہ : کنگرہ ملیتھای ایران فدرال، کنگرہ ای ارادہ گرایانہ وفردی ، پدیدہ ای من درآوردی وچیزی دردم ھست یافتہ نیست، بلکہ یک ھستی راستین و تاریخی است کہ سردر مبارزات تاریخی و دیرینہ این ملییتھا دارد.برآمدہ ازدل دو حکومت مترقی دردو گوشہ از جغرافیای کشور بودہ است و خوشبختانہ ھردو نیز بہ این جغرافیای سیاسی وفادار بودہ اند.ازپیش کشندگان : شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان و سایر ملیتھای کشوربودہ اند . کنگرہ ملیتھای ایران فدرال کہ ما نیزباسک وبازوئی ازآن بشمارمیرویم ، باگوھرہ خواستھای ریشہ ای اپوزسیون پیشروسراسر کشور با فریاد: ایران ، دموکراسی ، فدرالیسم حقوق بشروسکولاریزم درھمدلی وھمپیوندی است و ھمہ رادر راستای یک ھمبستگی سیاسی ودمکراتیک برای شکستن استبداد وحاکم کردن دمکراسی در کشورفرامیخواند.

درین راہ آشکار است کہ ھمپوندان مان، آن سازمانھائی ازاپوزسیون خواھند بود کہ درگام نخست: بہ دمکراسی ، فدرالیسم و حاکمیت غیرمتمرکز باورمند باشند. راہ آھن تیزرو کنگرہ ملیتھای ایران فدرال ،دربرپائی ایرانی فدرال ودمکراتیک از شاھراہ و دالان روشن فدرالیسم نوین مردم و دول پیشروامروزین جھان میگزرد.

برجا بادھمبستگی ملی ھمہ خلقھای ایران درنابودی استبداد وبرپائی دمکراسی درایران

پیروز باد راہ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال درایجاد ایرانی فدرال ودمکراتیک

جبھہ متحد بلوچستان ایران _ جمھوریخواھان

عزیز بلوچ ۱_۱۱_۲۱۰

شنبه 6 آذر ماه سال 1389

No comments:

Post a Comment