Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یک و دو روچ رندا کندیل شهید صبا دشتیاری شهید کنگی پنچمین سال انت

Abdul Sattar Purdely
1 tim
ازیزین براس و گهاران !
یک و دو روچ رندا کندیل شهید صبا دشتیاری شهید کنگی پنچمین سال انت په ای هاترا چیزی نبشته کرتگون مگه سرا آی جندی چمشانکی را که منی ناولټی سراکرته شینگ کنین تا که منی وار برسیت :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سوب چه استاد صبا دشتیاریی " انگرین واهگ "ی کتابا
سوب
" سوب " مان اوگانستانا بلوچی زبانی ادیب واجه ستار پردلی " ناولت " انت . واجه ستار پردلی زندی باروا باز کوشست کنگا رند هم من هچ زانت کت نکت . تان ای حده که من " کابل " ا بلوچی و پشتوی نامدارین ادیب واجه عبدالرحمن پهوالا نمدی نبیس ات که منا واجه ستار پردلی باروا زانتکار بکنت بلی بازین ماهان رند هم من چه واجهی نیمگا پسوی ندیست .
ای ناولټی سرگا ل مان کابلا" نیوسوکانی یونین " ی پاگواجه دستگیر پنجیشیریا نبشتگ(1) واجهی سرگالی ردا "سوب " بلوچی زبانی اولی " ناولټ " انت چه ای گپا پدر بیت که واجه پنجشیری ایدا مئی نیمگی ادبی چست و ایرانی باروا سرپد و سهیگ نه انت . سوب و سنه 1985 ا چاپ بوتگ و بلوچیی اولی ناولټ سید هاشمیی نازک انت که سال 1976 ا چاپ بوتگ (2)
وت واجه ستارپردلیا وتی پیشگالی تها دنیای مسترین انقلاب بزان اکتوبری انقلاب ی رژنا اوگانستانی ثوری انقلاب ی چن و لانچ ، چست و ایرانی باروا گپ جنانا گډ سرا ای ناولټی باروا نبشتگ :
ای کسانین کتاب (سوب ) که امی راجی هما دوری جاگیردارانی زند و خانکدگانی ظلم و زورانا درشان کنت ، هما دوری بزگرانی زند و خانکدگانی بی دودی و ناروایانه چوش که بوتگ نشان دنت ، هرجا هبرانا راستام شه مردمانی دپا گپتگون و گشتگون ومن وت چیزی کم و گیش نکرتگون مگه بازهم شکی نه انت که امکان داشتگ بیت که ای کتابی تها نفصی بیت شه ورنائین وانندگ و مړائین وانوکان لوټان که گون وتی ایرادی کاگدانی راه دیگا نقصا بگرنت و منا وشنود بکننت سوب استمانی کوت و بهر انت .
ای کتابی سرا گپ کنگا گون ای چیز باز هژدری انت که ایشی "پلاټ " گونډین رنگی ادا بیسگ به بیت ، ای ناولټی تها انچوش که برزا پیش گالی تها هم نبیسگ بوتگ که " ثور انقلاب " پیش جاگیردارانی ناروائی و زوراکی پیش دارگ بوتگ .
ای ناولټی هیرو" دلمراد" انت ، آ گون وتی جنوزامین مات دراتون یک گوهاری شهپری و دو براس ممدخان و مریدا سک شرار و گندگین زندی گوازینگا انت ، هلکی بی بزگ و جابرین جاگیردار حاجی خانی ، وتی هدامرزی ئین پتی دروگین دهسری وامانی دیما بازین وازمندی و زحمت کشیا رند هم جه لاپا گژنگ ، جانا لوچ و پادان شپاد انت ، کهرین زمستانی شپان په سوچگان چه بج و کاها زبهر انت ، هلکی دهکا ن و زهمت کشانی شپا شپ انت بلی روچش هم ژیمب و تهار انت ، هاجی خانا ای هلکی دهکانانی سرا ظلم و زوراکیی هما کوه پروشتگ که جستا مکن ، دهکان گله کشنت بلی ایانی لاپ چه گله یی دانا هورک انت ، ایشانی زهگ حاجی خانی گلگان چاریننت بلی گوشت ورگی حیال و گمان ایشانی ذهنا عئیدی وشین روچا هم آتگ نکنت ، هلکی جنیادم حاجی خانی لوگا مولدی وړا چلوپکاری کننت بلی آوانی هورکین شکم بانکی هکل و نهیبی آماچ انت ، حاجی خانی زوراکیی حد ایش انت که آئی چم هلکی ورنائین جنکانی ننگ ولجی سرا سک انت هلکی مهلوک حاجی خانی وامانی مهرین سانکلان انچوش بستگنت که آیانی هر چیز حاجی خانی سود و بیا جانی رهن انت تان ای حده که آیانی وتی جند هم ای ورگ و وساچین دام وبیاجی کاران گیجین پنت و نصیحت کنگا دپ ای نه ډکیت .
حاجی خانی رپک و هنرا درائین چاگرد وتی بیاج گیر کرتگ و آئی زر و مال هوسی آس انچو جمبور انت که کسی گورا یک شنکی هم دیست نکنت ، پمیشکا آ دلمرادی ورنائین و نازاکین گوهار شهپریا په لهتی پسا لائی لالچا گون پیر وعاجزین ناکو خداداد په زور سیر دنت وای نیکین کاری تها ملا عبدل هم گون انت و آکبت شهپری چه چشین زندا بیزار بیت و وت کشی کنت پدا حاجی خان گون وتی مکر و مندرا دلمراد وآیئی براس محمدخانی سرا شهپری کوشی بهتاما جنت و دوئینان کیز و بندی جاها دیم دنت .
جیلی تها دلمراد گون یک انقلابی ورنایا که نامی گمشاد انت درستی راستی بیت و گون گمشادی رهدربریا آ واننده ، روشنفکر و انقلابیی جوړ بیت و په زحمتکشانی آجوئی و راجی انقلابی حاطرا وتی گونگین بالادا تیار و جاری کنت ، گمشاد بند را اوگانستانی ډیموکریټ گلی باسک انت و سیاسی جهدانی آسرا جیل و بندی کنگ بوتګ ، آ ایندگه واری کشین بندیان گون هوردلمرادی هم سیاسی تربیت و دهشونیا کنت و وهدی که دلمرادچه جیلا درکپیت گړا په حاجی خان وآئی وړین جاگیرداران یک ملکموتی جوړ بیت و په اوگانستانی قومی جمهوری انقلابا جهدکنت ، آکبت اوگانستانی سیاسی جاوربدل بنت و پوریاگران سوب رسیت و ثورانقلاب ی بام ټک ئدنت ، ډگاری ریفارم راجی کارانی تها دلمراد شپ و روچ کار کنت و دهکان زحمتکش یک انچین نوکین زندی بنگیج کننت که آئیا شپی سیاهی کدی پولنگ نکنت .
واجه ستار پردلیا وتی ناولټ گون ای جملها کټینتگ :
محنت کشانی سالانی سالی لوټ و واهگ برجا بوت شد و پد کسی ودی نبوت که کسانین مرید و محمدخانی چوئټا پلیت ، مچ کارکرت انت و شرین لبیس سر و گوئرش ات ، نون په گله یی هشکین نانا هم کسی رازی نه ات .
ناولټی " پلاټ " گونډین رنگا ادا نبشته کنگ بوت ای ناولټی مسترین شری منی هیالا دو انت ، اولی "جذبات نگاری" انت و دومی "جزئیات نگاری" انت ای ناولټ نه آیوکا تکنیک و اولټ نه آیوکا تکنیک و فارمی حسابا بی درور انت بلکین زبان و بیانی رور انت بلکین زبان و بیانی روا هم جوانین جهد انت .
گشنت مزنین کتابی شری ایش انت که اگان یکبری دستا ای کن ئی گړا دانکه آسر نه بیت په یله دیگا دل نگوشیت منی نزا "سوب " ی تها همی جوانی و الکاپی مان انت .
"سوب " نه آیوکا بلوچی زبانی تها مزنین و صحتمند اضافه انت بلکین بلوچی ترقی پسند ادبی یک انچین نقش و نشانی که ادبی دپتر بید آی ناما سرجم بوت نکنت .
(1) : واجه پنجشیری ای سرگال بلوچی زبانا انت بلی من گمان کنان که ای آی نبشتانکی ترجمه بیت .
(2) : نون ایشی اردو ترجمه واجه غوث بخش صابرا کتگ و اکیډمی ادبیات پاکستان اسلام آبادا چاپ کتگ .

ج الصبح سے بلوچستان میں تمپ کے علاقے گومازی میں پاکستانی فورسز نے ایک خونی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. ریاستی فورسز نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کئی گھروں کو نظر آتش کر دی. مزید معلومات جاری ہے.


سرکوب مبارزه مدنی ملت بلوچ توسط رژیم سبب شد که بلوچها در برابر وحشیگری های رژیم از خود دفاع کنن

سرکوب مبارزه مدنی ملت بلوچ توسط رژیم سبب شد که بلوچها در برابر وحشیگری های رژیم از خود دفاع کنن حال رژیم ایران این واکنش نظامی بلوچها را که در برابر ظلم و ستم و تبعیض و تحقیر و تخریب و سرکوب رژیم است را حرکتی تروریستی میخواند و در این راستا تبلیغات گسترده ای انجام داده و متاسفانه اذهان عمومی را چه در داخل ایران و چه در خارج تحت تاثیر سم پاشی های تبلیغاتی خود قرار داده است .
چرا ملت بلوچ ناچار به مبارزه نظامی علیه رژیم ایران شدن؟
در اینجا با ید پرسید آیا واقعا زمینه ای برای فعالیت‌های مدنی در بلوچستان وجود داشت و دارد ؟ قبل از شروع در گیری بین نیروهای سرکوبگر رژیم و مبارزان بلوچ بسیاری از فعالین مدنی ملت بلوچ که هرگز دست به تفنگ نبرده بودن تو سط رژیم اعدام شدن ، رژیم ایران در بلوچستان هیچ منفذی برای مبارزه مدنی باز نگذاشت مبارزین بلوچ به ناچار به این نتیجه رسیدند که برای رژیم سرکوبگر ایران فرقی نمی‌کند کسی یک اعلامیه بنویسد یا تظاهرات کوچکی برگزارکند یا دست به هر گونه اعتراضی مدنی بزند به هر ترتیب اعدام می‌شود. در واقع هیچ راهی برای بلوچ‌ها به جهت گرفتن حقوقشان نگذاشته‌اند .
فقر و بیکاری و تحقیر مذهبی و ملی و تخریب و محدودیت و محصوریت در بلوچستان بیداد میکند ، فقر خسارات جبران ناپذیری بر وضع اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی بر بلوچستان گذاشته است.
در بلوچستان که سیاست های رژیم سبب شده است بسیاری از مردم آن وضع اقتصادی مناسبی نداشته باشن و گذراندن زندگی در زیر چتر خط فقر مبدل به عادتی اجباری برای ادامه حیات آنان شده است.، یعنی درآمد روزانه آنان کفاف خرج و دخل زندگی آنان را نمی دهد و و شکاف طبقاتی معنی و مفهوم خود را از دست داده و پدیده های جدیدی مثل اعتیاد ، قاچاق مواد مخدر و کالا ، بیماریهای مزمن و نبود امکانات پزشکی و بسیاری محدودیت ها و مغدوریتهای مصائبی هستند که رژیم فاشیست ایران برای ملت بلوچ به ارمغان آورده است.
. 51 درصد بلوچستان روستایی است اما درآمد استان کمتر از 1 درصد تولید ناخالص ملی است،‌ دو سوم ملت بلوچ از آب شرب محروم‌اند. ماندگاری تحصیل در سیستان و بلوچستان 50 درصد است و 150 تا 200 هزار نفر بازمانده از تحصیل دارد.
عقب‌ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان حاصل تبعیض و فراموشکاری و در حاشیه قرار گرفتن ملت بلوچ توسط حاکمیت فاشیست ایران است،
پس از گذشت ۳۷سال از انقلاب مردم بلوچستان همچنان در فقر و تبعیض و محرومیت بسر میبرند
خواست مردم بلوچستان رفع عقب ماندگی‌ها و توسعه استان و بر طرف نمودن نابرابری‌ها بود. نه تنها این خواسته‌ها برآورده نشد، بلکه تحقیر و ستم مذهبی و تبعیض قومی نیز بر آن‌ها افزوده شد. سرکوب‌های گسترده بر نابرابری‌های وسیع اضافه شد. ملت بلوچ به دلایل قومی، مذهبی و مخالفت با ولایت فقیه به شهروند درجه سه تبدیل شدند. و شدت تحقیر مذهبی در بلوچستان سبب شدکه اپوزسیون بلوچ بیشتر رنگ مذهبی بگیرد و رژیم هم تحت نام افراطیون مشروعیت به سرکوب این ملت مظلوم دهد !!!
امروزه تبعیض و ظلم و نابرابری در بلوچستان بیداد می‌کند. بیش از ٩٠ هزار مامور مسلح (ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و مرزداری) به همراه ٦٠٠ هزار بسیجی و تعداد نامعلومی از سربازان گمنام امام زمان توهمی در بلوچستان وجود دارد. یعنی برای هر ٥ بلوچ یک مامور نظام وجود دارد.
مشکلاتی که رژیم در بلوچستان آفریده، عبارتند از: تبعیض و تحقیر شدید قومی و مذهبی بر علیه مردم، محرومیت شدید اقتصادی و شکاف عمیق طبقاتی و مالی، نگاه خشن امنیتی ـ نظامی نسبت به مردم بلوچ و اهل سنت، و حذف آنان از مشارکت در تصمیم گیری ها. صرف بودجه ها بجای فقرزدائی و رفع تبعیض و محرومیت زدائی، صرف پروژه های کلان امنیتی نظامی نظیر قرارگاه های نظامی، حفر خندق و دیوار کشی مرزی توسط سپاه پاسداران می شوند.
مبارزان بلوچ در برابر این ظلم و ستم و کشتار ملت بلوچ توسط رژیم ایران دست به مبارزه مسلحانه زده اند .
فه ریبورز ئابدانان_فریبرز ابدانان

نه به روزگاری که رضا شاه با دادن پول هویت ایرانی می خرید و نه به امروز که همان بلوچ غیرایرانی است

نه به روزگاری که رضا شاه با دادن پول هویت ایرانی می خرید و نه به امروز که همان بلوچ غیرایرانی است

عدالت نیوز:در تصاویر زیر خانمی از بلوچ های رودبار کرمان را مشاهده می‌کنید که در کپری از جنس گونی زندگی می‌کند. بنابراظهارات شهروندخبرنگار این خانم در روستای سورگاباد رودبارجنوب کرمان است و فاقد شناسنامه می‌باشد. منبع: هادی .
رودبار کرمان شهرستان رودبار جنوب یکی از شهرستانهای استان کرمان است؛ که در منتهی الیه جنوب شرقی استان قرارگرفته‌است که از شمال با بم و عنبرآباد از شرق با استان سیستان و بلوچستان از جنوب با قلعه گنج واز غرب با کهنوج همسایه است. باشگاه خبرنگاران

لازم به یاد آوری است مناطق بلوچ نشین کرمان در سال 1326 ه.ش طی یک پروسه خائنانه به بهانه گستردگی مساحت و پراکندگی جمعیت و با شعار رسیدگی بهتر در وسعت کمترو زدودن  فقر و محرومیت از بلوچستان جدا گشتند.
در سالهای 1307 ه.ش به بعد بحث شناسنامه و هویت ایرانی که در آن زمان بلوچها به انها گجر می گفتند ،با دادن مزایا همراه بود ،تا ملتی را که از گجر نفرت داشتند به نوعی هویت ایرانی بخشند.( بعلت ظلم و جنایاتی که  ارتش گجردر حق مردم بلوچ انجام داده بودند مردم بلوچ هیچ اعتمادی به رضاشاه و حکومتش نداشت)بدین سان کارگزاران رضا شاه روستا به روستا با تشویق مردم به گرفتن شناسنامه ودادن چند شاهی هویت می خریدند تا بلوچ ایرانی بماند و اما کسی شناسنامه رضاشاهی را قبول نمی کرد،و این جدای از جنایت نابخشودنی تجزیه سرزمینی بود که بخشهای بزرگی از مساحت بلوچستان به اندازه 100 هزار کیلومتر مربع را از خاک بلوچستان جدا و به کرمان و هرمزگان و خراسان بخشید.
وامروز پس از گذشت 70 سال از زمان تقسمات جابرانه به بهانه رسیدگی به این ملت مظلوم در جنوب شرق جغرافیایی ایران ما شاهد ان هستیم که این مناطق از فراموش شده ترین مناطق در جغرافیایی ایران هستند و وضع مردمان مناطق تجزیه شده به مراتب از وضع مردمان بلوچستان با فقر بالای 90 درصدی بدتر است.
با گذشت بیش از 70 سال از شعار عمران و آبادانی رضا شاهی ،رژیم فعلی دست رضاشاه را از پشت بسته و با خنجر تزریق فقر و بدبختی به فقیر سازی و فقیر کشی روی اورده است.

ترانے ڈاکتر اللہ نذر ءَ 3 جانوری 2016 کُتگ


بلوچ راجی رھشون ڈاکتر اللہ نذر ءِ شنگ بیتگیں نوکیں تران گوں وتی بُنجل ءِ ھمگنگلیں…
GWANKNEWS.ORG

Chabahar Iranian occupeid Balochistan

بلند نمودن صداي قوم بلوچ توسط محترم سيد احمد احمدي معاون شوراي جوانان بلوچ افغانستان در تلويزيون آريانا نيوز مورخ نهم جوزا سال ١٣٩٥ زنده باد قوم بلوچ

Video: https://www.facebook.com/100010694016043/videos/244765235889942/


0:00

‎‎شوراي جوانان بلوچ افغانستان‎ med ‎دکندهار دبلوڅو ځوانانو شورا‎ och 5 andra‎.
بلند نمودن صداي قوم بلوچ توسط محترم سيد احمد احمدي معاون شوراي جوانان بلوچ افغانستان در تلويزيون آريانا نيوز مورخ نهم جوزا سال ١٣٩٥
زنده باد قوم بلوچ

آنگاه که بلوچ بودن جرم است


حکومت دیکتاتور ومستبت که لباس جمهوریت به تن دارد، حکومت اسلامی…
WWW.HELOYKURDISTAN.COM|AV ADMINISTRATOR

هند در پروژه بنادری چابهار نباید سرمایه گذاری کند


بلوچستان از هر نظر مورد تعارض وجشیانه رژیم ایران قرار دارد و پروژه هویت زدایی ملت…
BALUCH.US

خانه‌ی مادر پیر بلوچ (ساکن سورگ آباد-رودبار) از جنس گونی! + تصاویر | Zrombesh زرمبش


28 may black day for baloch nation

بلوچستان میں جاری جنگ حقوق کی نہیں بلوچ قوم کی بر بادی کی جنگ ہے ،نیشنل پارٹی


پنجگور: نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور وفاقی وزیر میر حاصل خان بزنجو نے کہا کہ…
DAILYAZADIQUETTA.COM

بیش از 70 رشته قنات در نیکشهر کاملا خشک شده است


مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر نیز گفت: شهرستان نیکشهر دارای 348 رشته قنات است که…
BALUCH.US

نمایشگاه ولایت نیمروز

منی استاد ءُ رھشون : صبا دشتیاری


 • Zulfiqar Ali Zulfi har lagt till 3 nya foton.
  منی استاد ءُ رھشون : صبا دشتیاری
  ذوالفقار علی زلفی
  مرک ھرچ ساہ دار ءِ مدیمی ھمراہ انت....زانگ نہ بیت کئے , کدی ءُ چون مرک ءِ بے مڑاھیں دپ ءِ وراک بیت....چوں کہ انسان چاگردی جناور انت , پگر ءُ سسا ءِ ھدا بند انت پمشکا مرک ءِ بزانت ءَ چہ ایدگہ ساہ دراں سرپد تر انت....ھرچ انسان ءِ واھشت انت آ زندگ ببیت , بمانیت بلے اے آسراتی ھرکس ءَ نہ رسیت چیاکہ زندگ بوگ ءِ واستہ "زند" ءَ زانگ ھژدری انت ءُ زند ءَ ھرکس زانت نہ کنت...لہتیں مردم بنت , لہتیں کہ زاننت زند چی انت , مرک چی انت , زند ءِ لوٹ چی اَنت ءُ زندگ بوگ ءِ ھاترا مرک پرچا زلوری انت....اے زانوگرانی تہا یکے صبا دشتیاری اَت....
  منا شر شر یات نہ انت , اولی رند ءَ من صبا کدی دیستگ اَت بگندے اے لازم ھم مہ بیت....منی ترانگانی پتینک ءِ تہا تہنا اے نکش انت آ 1986 ءِ سال اَت , من کلاس دو ءِ نودربر اِتاں , منی کماش ءَ ماں لیاری کراچی ءَ غریب شاہ روڈ ءِ سرا "شرف کتابجاہ" ءِ نام ءَ دوکانے ھست اَت.....اے دوکان بلوچی کتاب ءُ بلوچ ندکارانی بنجاہ اَت....کھدر پوش صبا دشتیاری من ھمودا دیستگ اَت....کماش ءُ صبا برات گونگیں سنگت اِت اَنت پمشکا صبا ءَ دائم منا "برازتک" ءِ نام ءَ توار کتگ اَت.....ناکو ءُ برازتک ئے ءِ اے سیادی 1996 ءَ استاد شاگردی ءَ بدل بوت بلے استاد ءِ دپ ءَ چے برازتک نہ شت....
  2011 , جون ءِ گرمیں ماہ ءِ اولی روچ اَت , من سالونک اتاں... نوکی ھالتاک "توار" ءِ کارگس ءَ سربوتگ اتاں کہ کوئٹہ ءَ چے استاد ءِ فون اتک "اڑے سالونک اے شمئے اخبار انگت نہ رستگ وَ , شما چے کنگ ئے".....منی ءُ استاد ءِ نیام ءَ اے گڈی ھال اھوال اَت....جنوری ءِ ماہ ءَ وھدے آ کراچی ءَ اتکگ ات , من استاد ھال داتگ اَت , من مارچ یا اپریل ءَ سیر کنگا دلمانگ اوں منی سیر ءَ تئی آیگ الّمی انت بلے مارچ ءَ وھدے من سیر کت استاد ءَ چہ آیگ ءَ پہلی لوٹ اِت ءُ پنچ ھزار کلدار گوں اے پیمان ءَ راہ ئے دات کہ ھردیں کراچی ءَ کایاں نشار ءِ دست ءِ چاھ ءَ سدی سد وراں.....
  منا یات انت کوئٹہ ءَ روگ ءَ پیسر استاد ءَ منا جست کت "اڑے تئی سیر کدی بیت؟" من گوشت , مارچ ءَ چیا کہ اپریل ءَ خلیل بلوچ (بی این ایم ءِ چیئرمین) اجازت نہ دیگا انت....استاد ءَ نزاناں پرچا جواب ترینت "برازتک منی ھیال ءَ من پدا اتک نکناں , جاور وش وش نہ اَنت".....
  استاد بلے اتک.....من وت بغدادی ءَ چے چست کت داں بانل دشتیاری ءِ پادون ءَ برت.....2011 , جون ءِ ھما اولی گرمیں روچ اَت....ھالتاک توار ءِ نبشتانک ئے تاک ءِ کار ھلاس اَت , منی ھیال ءَ روچ ءِ چار یا پنچ ءِ نیام ءَ یک وھدے اَت , منی فون ءَ زاھد بلوچ ءِ توار اتک...."استاد صبا کوئٹہ ءَ شہید کنگ بوتگ".....منا باور نہ بوت , استاد ءِ نمبر جت , کس ءَ چست نہ کت , پدا جت , ھما پیم اَت....گنوکی ءَ گپت , کوئٹہ ءَ ارشاد مستوئی فون کت....ارشاد مستوئی جوانیں اھوالکار اَت ءُ صبا ءِ شاگرد اَت.....آئی ءَ نادراہ جاہ ءَ چے گریوگیں توار ءَ پسو دات "زلفی بھائی , ظالموں نے استاد کو مار ڈالا".....بازیں سالاں پد ھمے ارشاد مستوئی ءِ ساہ ھم ھما کوئٹہ ءَ پچ گرگ بوت....
  چے پش کپت....دگنیا تہار بوت , چوش چون بوت کنت انوں چیزے گھنٹہ پیسر ھالتاک ءِ جست ئے کت......پرشتگیں دل نمبیں چمّانی گوما یک یک ءَ وتی کماش , خلیل بلوچ , ڈاکٹر منان , حاجی رزاق ءُ خادم لہڑی ھال دیان کت اَنت.....تستگیں بالاد پہ زور گِرّینت ءُ بغدادی ءَ رسینت.....
  بغدادی ھما پیم اَت بلے گوشے گْواتاں پرس داشتگ اَت...استاد ءِ لوگ ءَ گریوگ ءُ زاری اَت....کنڈے ءَ نشت اوں , چیروکائی دل ءِ سیر ءَ گریت چیاکہ فون ءِ سرا منی گریوگ ءِ سرا خلیل بلوچ ءَ منا ھکّل داتگ اَت "مہ گریں , آشوبی گریوگ نزاناں وتا ڈڈّ بکن ءُ استاد ءِ لوگ ءَ برو پدا ھمودا چے منا فون بکن".....
  من خلیل بلوچ گوشت نہ کت من آشوبی نہ اوں صبا دشتیاری ءِ برازتک , شاگرد ءُ دوست دار اوں , پرچا ارس وتا بدار انت , جذبگانی دیما کجام دیوال ءَ بہ بنداں.....
  من زاناں آ زند ءُ مرک ءِ سیادی ءَ شر سرپد اَت....آ گوتم بدھ ءِ منوگر اَت ءُ ھمائی ءِ رنگ ءَ نروان ءِ شوھاز ءَ اَت , نروان رست گڑا دراھیں کار ئے یل داتاں ابید ھمے یکے کارے کہ زند ءَ معنا بدنت.....
  استاد ءَ واب گندگ بنا کت ءُ پدا ھمے وابانی پشت ءَ روچ ئے شپ کت انت....منا ھیگل ءِ فلسفہ ءَ سرپد کنان گوشت ئے "راستی ترا کدی دز نہ کپیت بلے راستی ءِ شوھاز ءَ بہ یل مدے , راستی ءِ شوھاز وت راستی انت "....آ راستی ءِ شوھاز ءَ سک دور , باز دور دراتکگ اَت.....
  نیشنلزم ءُ لبزانک ءِ سیادی ءِ سرا گپ کنان گوش ایت , "ندکار ءِ سرا ھر رنگیں ازم ءُ ھیالانی سان بنت ءُ آ وھدے لبزانک کنت آئی ءِ لبزانک ءِ تہا اے دراھیں سان ھوریں رنگ ءَ یک زیبائیں دروشم ءَ دراہ بنت بلے اگاں ندکار بنند ایت ءُ پروگرام بہ ٹھینیت کہ من نیشنلسٹ لبزانک ساچاں گڑا بزاں آئی ءَ ھما تپر کنٹ کت کہ درچکانی گڈّگ ءَ آؤرتگ ئے"......آ وت ھم نیشنلسٹ اَت , آ وھدی ھم نیشلسٹ اَت وھدے بلوچستان ءِ راج دوست گل کوئٹہ ءَ نشتگ بلوچستان ءَ ونڈ ونڈ کنگ ءُ ورگا اِت اَنت بلے چہ درستاں پیش آ گوتم بدھ ءُ فلسفہ ءِ چیلا اَت.....انسان ءِ آجوئی ءِ منوگر , چاگرد ءَ بدل کنگ ءِ راھانی شوھازیگ اَت.....
  آ بلوچی لبزانک ءُ بلوچ سیاست ءِ بے رھبندی ءِ سرا سک پدرد اَت , جاھے نبشتہ کنت کہ ما نراجیت ءُ بے سمائی ءِ آماچ انت , لبزانک گوشے چورہ انت ھرکس کئیت لئیب کنت ءُ پدا ھکم دنت نی منی پشت ءَ بوشت اِت.....زانت کار ءُ سرپدیں مردم نگیگیں جاوراں چے دل پدرد وَ بیت بلے وژنری مردم دراھیں روچ نہ نندیت ءُ گریوگ زاری نکنت آ وژنری اَت....بگل جول ءِ گوما اے ھند ءُ آ ھند , اے دمک ءُ آ دمک تر اِت , گرد اِت , بے رھبندی ءَ رھبند دیگ ءِ جھد ئے کت....بے سمائیں راج ءَ گوں ھم دیوان بوت , سقراط ءِ رنگ ءَ راج ئے ٹوھینت....کتابجاہ ئے اڈ دات , پٹ ءُ پولی کتاب ئے نبشت , نودربراں واب گندگ ءِ سکین ئے دات....
  استاد ءِ گورا وھد نیست اَت , آ کموکیں وھد ءِ تہا باز کار کنگا دلمانگ اَت....توسگ , کپگ ءُ وپسگ ئے نزانت....وت گوشیت "وھد تچان انت اگاں تو اوشتے آ ترا یل دنت ءُ رؤت پمشکا روان بکن".....آ یک جاہ نہ اوشتات , روان ئے کت....یک روچے من لیاری لائبریری ءَ جست گپت کہ ترا کجام فلسفی دوست بیت , گوشیت , منا فلسفی نہ فلسفہ دوست بیت , برازتک ! فلسفہ ءَ مہ وان , فلسفہ ءَ ایر بر , بزانتانی گرنچاں پچ کنگ ءِ کوشست بکن , فلسفہ ترا آسر ءَ نہ بارت بلے ترا نیم راہ ءَ یل ھم نہ دنت.....
  استاد ءَ فلسفہ یل نہ دات....فلسفہ ءَ استاد آسر ءَ وَ نہ برت بلے بقول استاد ءِ انچیں جاھے برت رسینت ئے کہ زند ءُ مرک ءِ نیام ءَ رستگیں کشک گار بوت....آیاں کہ آ کوئٹہ ءِ دگ ءِ سرا تیر جت ءُ گلے چت آ وَ گوشت ءُ پوست اَت , ھیالانی وشبو وَ تنیگا زندگ انت...ھیالانی وشبو زند ءُ مرک ءِ تنکیں بندی جاہ ءَ کجا دارگ بنت.....
  استاد ءَ من ھال دیگ لوٹاں کہ راج ءَ جون ءِ اولی روچ بیھال نہ کتگ....بزاں تو سیاہ تہاریں شپ ءِ دست ءَ پروش نہ وارتگ.....کئیت سھبے کہ نام ئے بانگواہ انت.....

Geneva: Baloch Republican Party spokesman, Mr. Sher Mohammad Bugti in a statement said that Pakistan army escalating it’s atrocities and human rights violations in every corner of Balochistan on a daily basis.

Geneva: Baloch Republican Party spokesman, Mr. Sher Mohammad Bugti in a statement said that Pakistan army escalating it’s atrocities and human rights violations in every corner of Balochistan on a daily basis.
“Pakistani army is continuing barbarism on Baloch civilian populations in all across Balochistan including Dera Bugti’s Uch, Kech’s Dasht and Gwadar’s Siyaji area” he added.
In addition to that, he continued, that “Dasht and Siyaji areas are under Pakistani military operations from past eight days. Entrance and exits to the areas are currently sealed, houses are being burned down and civilians are being targeted, constantly. ”
Several Baloch civilians have been abducted and made disappear during the following operations, so far. As the army surrounds the areas, people are in shortage of food, water and are being pushed to flee the areas.
Meanwhile, Pakistani forces attacked Baloch civilians, harassed women and children in different areas of Awaran and abducted an innocent Baloch civilian.
Yesterday, Pakistani abducted Jamsher Baloch in Parom area of Panjgur: Furthermore, Sarwar Baloch s/o Sanjar Baloch was abducted in Pulabad, an area also in Panjgur, Today.
While on the other hand, Pakistani forces started a fresh offensive in Uch area of Dera Bugti earlier in the morning.
The civil populace of the area has been indiscriminately attacked and bombarded as a result a women including three innocent Baloch civilians, belonging to the same family, identified as Haleema Bugti, Dilbar Bugti and Khair Jan Bugti have succumbed to the bombardment.
Many innocent Baloch civilians including women and children have been wounded due to the indiscriminate bombardment and more civilian casualties are feared as the area continue to be under the Pakistan army siege.
Mr. Sher Mohammad Bugti urged the international community, media and the human rights organization to take serious notice against Baloch Genocide

تیراندازی ماموران امنیتی 52 کشته و زخمی در بلوچستان سال 2015

https://youtu.be/Ju70jg-GfFU

مصاحبه رضا حسین بر با نوری زاده امروز، ساعت ۳.۵ به وقت لندن و ۷ به وقت ایران در تلویزیون ایران فردا در باره بلوچستان

مهم نیست کار دنیا به کجا خواهد کشید چراکه فرزند بلوچ سهمش از دنیای فعلی عملگی است.


چه کسی از این قشر مظلوم می پرسد که سیاست و ریاست یعنی چه؟
چه کسی از این مظلومان خواهد پرسید که سرزمینت را تقسیم و‌تجزیه می کنیم حرفی برای گفتن داری؟
سالهاست دیگران (زابلی های کولی و‌دیگر غیربومیان)مهار سرنوشت ما را در سرزمین مادری مان بدست گرفته و نسخه می پیچند هر از گاهی برای سرزمین مادری مان و پیاده می کنند نقشه های برای نابودی مان.
آیا تاکنون کسی بیاد دارد که انسان حسابش کردند ؟
آیا تاکنون از کسی پرسیدند که چه می خواهی شما هم حق اظهار نظر داری در مورد سرنوشتت؟
آنچه که بیاد داریم ظلم و ستم و‌تبعیض و خشونت و اعدام و تیرباران بوده و سهم ما از زندگی برای از زنده ماندن عملگی بوده .
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

صدای پای مرگ در جاده های سیستان و بلوچستان

کمپین فعالین بلوچ - خبرگزاری جمهوری اسلامی - سیستان و بلوچستان با گستره حدود 187 هزار و 502 کیلومترمربع و بیش از دو میلیون و 830 هزار نفر جمعیت و داشتن 19 شهرستان و 6 هزار و 500 روستا و آبادی پهناورترین استان کشور محسوب می شود که از شمال به خراسان جنوبی از جنوب به دریای عمان از شرق به کشور افغانستان و پاکستان و از غرب به استان های کرمان و هرمزگان محدود شده است.
این استان از نظر داشتن راه های مناسب فقیرترین استان کشور به حساب می آید به طوری که با وجود افزون بر 25 هزار کیلومتر راه تنها 207 کیلومتر راه این استان در شمال و جنوب به صورت چهار خطه و بقیه راه های دو طرفه با عرض هفت تا هفت و نیم متر است.
خواب آلودگی رانندگان ناشی از طولانی بودن مسیرها، مشکلات فنی راهها، تردد وسایط نقلیه پلاک بسته یا پلاک مخدوش، تردد خودروهای ترانزیتی از مرز میلک، کمبود امکانات تفریحی و استراحتگاهی برای رانندگان با وجود فاصله زیاد شهرها و رهایی شتر در جاده ها در کنار قاچاق سوخت و انسان و وضعیت نامناسب جاده ها بخشی از مهمترین ناهنجاری های ترافیکی در سیستان و بلوچستان است.
ادامه در ...

قتل عام کودکان و خانوادهای مظلوم بلوچ توسط رژیم جنایتکار پاکستان،،،به کدامین گناه

قتل عام کودکان و خانوادهای مظلوم بلوچ توسط رژیم جنایتکار پاکستان،،،به کدامین گناه

چھبارءِ پلپانچ ءُ مولوی عبدالحمید ءِ ارس ءِ پٹیّنگ


ور نبوتگ کہ یک مزنین بلوچ راجے ملیونانی سال ھمے سرزمین ءِ واھند انت دپے جستے بکن انت ۔کہ ۸۰ سال پیش ھچ درامد ءُ اجنبی ءِ پاد اداں نکپتگ ۔
بلے ۔۔ پدا بلے شاباش انت واجہ مولوی شیخ السلام عبدالحمید دزاپی ءَ وتی ارس شلینتگ ءُ گریتگ ؟؟؟
البت نہ پہ اے ھاترا کہ ایرانی ملا بلوچستان ءِ نام ءَ گار دیگ ءَ انت ءُ سیستان کنگ انت ءُ ھزار گنجیں چھبار گوادرءِ ڈول ءَ مودی ، مشوکی ءُ شالکی ءَ لیلام کتگ ، واجہ ءِ ارس ءِ پٹینگ ءُ گریوگ پہ اے ھاترا بوتگ کہ بلوچ وتی چکانی ودی روچ ءَ مھمانی دینت ءُ شادھی کن انت ،آئی ءَ گوشتگ شادھی اسلامی جشن سروراں لائق انت نہ پہ جشن تولد ءَ ۔
وھدیکہ بلوچانی روپگ ریشین ملا یانی زانت زانگ ، بھادریّ ایش انت ،،دگہ چے گشگ بیت ۔
سرمچار ءُ بھادرّین بلوچان چھبار ھچ درامد ءُ اجنبی ءِ مات ءِ کُس بھا نہ انت ، چھبار ءُ درستیں بلوچستان بلوچانی میراس ءُ مات انت، بلوچ غیرت کن وتی مات ءَ چہ دشمنانی لگتانی چیرءَ آزات کن ۔۔۔۔ تئی مات ترا پہ بزگی گوانک جنگ ءَ انت ۔