Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

گرامی باد ياد شهــدای روز جهانی زبان مادری 

Thursday, February 16, 2017


گرامی باد ياد شهــدای روز جهانی زبان مادری

روز بيست و يکـم فوريه سال ۱۹۵۲ميــلادی شهرداکا شاهـــد تظاهراتی وسيـع و آرام  بود که بوسیله ارتش پنجاب بخاک و خـون کشيده شـد. تظاهرکنندگان به حمايت از زبانِ مادری خويـش و در اعتراض به تصميم محمد علی جناح و حکام پاکستانِ غربی مبنی بر رسمی کردن زبان اردو و تحميـل آن بـر سرزميـن تاریخی بنـگال بپاخاسته بودنـد۰
درهمان روز ارتش اشغالگر پنجاب به طـرف تظاهرات آرام مردم داکا  آتش گشـود که درنتيجه پنج دانشجـوی تظاهرکننـده  به نامهای عبدالســلام، رفیق الدین احمــد، صوفی الرحمـن ، ابوالقاسم برکـت و عبدالجبـــار شهيد و دهها نفــرديگـر زخمی شدنــد. به همين دليل  روز خونین ۲۱ فوريه در تاريخ سرزمين بنگال ( بنگلا ) ماندگارشــد۰
تاريخ کوتاهِ کشـور انگليس ساخته پاکستان  مملو ازفجايع تکان دهنده،  جنايات ضد بشـری و جرايم جنگــی است. پس از جنـگ جهانی دوم درچهاردهـم ماه اوت ۱۹۴۷ ميلادی کشوری بنام « پاکستـان » تاسيـس شـد که در وهله اول شامل پنجاب، بخشهايی از سند ( پاکستان غربی ) وسرزمين بنگال ( پاکستان شرقی ) بــود. با ناديده گرفتن تاريخ بنگال و بدون آنکه از مردم بنگال سـؤال شـود نام « پاکستان شـرقی » بر سرزمين تاريخی آنان گذاشته شـد
لازم به ذکر است که استقــلال بلوچستـان روز يازدهم اوت همان سال  رسما اعلام شـده بود۰ يعنی سرزمين بلوچستــان جزئی ازکشورتازه تاسيس پاکستــان نبود۰ هشت ماه بعد از اعــلام آزادی بلوچستــان ارتش اشغالگرپاکستـان غربی در ماه مارس ۱۹۴۸میلادی با حمایت مستقیم ژنرالهای انگلیسی به بلوچستــانِ آزاد هجوم آورد وبدنبال جنگی خونین آنرا به اشغـال خود در آورد۰
عـلاوه بر تغييـر نام سرزميــن تاریخی بنگال محمد علی جناح  در ماه مارس ۱۹۴۸ميلادی خودسرانـه اعلام کرد  که زبانِ اردو زبانِ رسمی پاکستـان غربی و پاکستان شرقی است۰مردم صلـح دوسـت و آزاديخواه بنگال با اين تصمیم خودسرانه شديدا مخالف کرده  اردو را بعنوان زبان رسمی خویش قبول نکردنـد وبا اتحاد یکپارچه مانع آن شدند تا زبان مادری شـان ناديده گرفته شـده يا اينکه در سرزميــن بنگال زبانِ دوم شـود۰
زبان اردو با تاريخ کوتاه ۲۰۰ ( دويست )  ساله خود ترکيبی از زبانهای هنـدی، عربی، انگليسی و پارسی است. اين زبان  فاقد چنان ريشه تاريخی است تا به يک ملـت ربط داده شود. اردو زبان هيچ ملتی نيست۰ در صورتيکه زبان تاريخی بنگالی با وجـود مـردم بنگـال گره خورده و زبان مادری آنهاست۰
دهه ها قبل از تاسيس کشــوری بنام پاکستان زبان و ادبيات زبان بنگالی چنان پيشرفته و غنی بود که پروفسور مشهور بنگال « رابنــدر ناتـھــ ٹـاکـور»  (۱۹۴۱ ـ ۱۸۶۱)  در سال ۱۹۱۳ ميلادی برنده جايزه ادبيات نوبل شــد. پروفسور  « رابنــدر ناتـھــ ٹـاکـور» اولين برنده جايزه ادبيات نوبـل از قاره آسيــا بود۰
بدنبال فاجعه روز بيست و يکم فوريه ۱۹۵۲ميلادی  در داکا مبارزات آزاديخواهانه مردم متمدن و صلح دوست بنگال گسترش يافـت۰ دهها ميليون بنگالی بپا خاسته و خواهـان استقـلال شدنـد. با شدت گرفتن جنبش استقلال طلبی بنگال  ژنرالها و سربازان ارتش اشغالگر پاکستان غربی که پنجابی بودند به کشتار بيرحمانه  مردم پرداخته ومرتکب جنايات جنگی هولناکی شدنـد.اگرچه حکام خودسرپاکستان غربی می خواستند سرزمين تاريخی بنگال را با نام « پاکستان شرقی » زير سلطه خونين پنجاب نگه دارند اما چنين نشــد۰
مردم بنگال بارهبری مدبرانه  شيخ مجيب الرحمن و کمک به موقع هندوستـان موفق شدند تا ارتش اشغالگر پاکستان را در سال ۱۹۷۱ميلادی شکسـت داده و به  استقــلال برسنــد. سپس نام « بنگلادش » را رسما بر سرزمين اجدادی خود گذاشته و زبان بنگالی که از شـربيگانگان نجات يافـت زبان رسمی، آموزشـی و اداری بنــــگلادش شـــــد۰
به پاس خون شهــدای بيست و يکـم فوريه و برای حفـظ زبانهای مـادری  سازمان آموزشـی، علمـی و فرهنگـی  ملل متحـد (یونسکــو) پيشنهاد رسمی دولت بنگلادش را مبنی بر اعلام بيست و يکم فوريه بعنوان روزجهانی زبان مادری در ماه نوامبـرسال ۱۹۹۹ پذيرفت و روز شهـادت دانشجويان بنگلادشی را روز جهانـی زبان مادری نامگذاری کــرد۰
ياد شهــدای روز جهانی زبان مادری گرامی باد
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان
پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان
 
 
 
 
محمد کريم بلــــوچ
 فوريـه ۲۰۱۷
 
 

Brahamdagh Khan Bugti: Meet hero of Balochistan in exile since grandfather's assassination - By Ludovica Iaccino in Geneva

Balochistan

BRP founder Brahamdagh Khan Bugti at a conference on human rights abuses in BalochistanLudovica Iaccino / ibtimes.co.uk)
"I fled Balochistan soon after my grandfather was assassinated in 2006 and I have not been able to go back to my country as they will kill me," prominent Baloch leader Brahamdagh Khan Bugti told IBTimes UK after a conference on alleged human rights abuses committed by the Pakistani government in the Balochistan province, which demands independence from Pakistan.
Bugti's grandfather, Akbar Shahbaz Khan Bugti, was the leader of the Baloch Bugti tribe and advocated for greater autonomy and ownership of resources for people in Balochistan. He led an armed struggle against Pakistan and was killed by the Pakistani government, which accused him of being a warlord and using the Balochistan Liberation Army (BLA) separatist group as a facade to run his own militia.

Life in Afghanistan

Balochistan
 • Capital: Quetta
 • Population: 7,914,000 (2011 census)
 • Largest cities: Gwadar, Turbat, Khuzdar, Sibi and Kalat
 • Major ethnic groups: Baloch, Pashtun, Brahuis
 • Languages: Urdu, Balochi, Pashto, Sindhi, Brahui
 • Religion: Sunni Islam, Shite Islam
Balochistan history
Balochistan, a large area bordering Afghanistan to the north and Iran and the Arabian Sea to the south, is inhabited mainly by Baloch, Pashtuns and Brahuis, and smaller communities and tribes such as Iranian Baloch, Hazaras, Marri and Bugti.
Balochistan was invaded by Britain in 1839. As a result of the invasion hundreds of people, along with then Baloch ruler Mir Mehrab Khan, died.
Balochistan was then divided into three parts: Northern Balochistan and Western Balochistan were given to Persia and Afghanistan respectively, and Eastern Balochistan was under British rule until 1947.
After the British left, Balochistan was annexed to Pakistan. According to some, the then ruler Khan of Kalat was forced to sign accession documents despite a previous document recognising the independence of the Baloch people that had been signed by the British, Balochistan and the upcoming Pakistan administration.
Since then, Baloch separatist groups demanding independence have engaged in armed struggles with the Pakistani government.
During an armed struggle in 2006, Balochistan's leader Nawab Akbar Bugti was killed by the Pakistani government, which accused him of being a warlord and using the Balochistan Liberation Army as a facade to run his own militia.
Akbar's death led to unrest in Balochistan and prompted Bugti to flee to Afghanistan as he feared for his life.
"I was 26. I went alone and then my family joined me," he said. "My grandfather was killed because he was a huge political figure and the leader of the Baloch people. He was leading them for their rights to self-determination, autonomy and ownership of resources.
"The main issue started in 2000, just because my grandfather did not allow the Chinese and other international investors in the region to use the resources. He highlighted issues, held protests and met with other parties in Pakistan. The only option was to kill him or make him flee, but he refused to flee."
Bugti explained that once he fled to Afghanistan, he survived several attacks. "Once a car bomb exploded three houses behind mine," he said. "I had a very good relationship with the intelligence chief in Afghanistan, who sent me a message saying that the plan was to attack my house, but they attacked the wrong house."
Then Afghanistan President Hamid Karzai was accused by Pakistan of sheltering "Pakistani rebel" Bugti.
In 2007, Pakistan's General Pervez Musharraf said Bugti could freely travel between Kabul and Kandahar and planned "operations against Pakistani security forces", according to a report by The Guardian.
He also alleged that both India and Afghanistan widely supported Bugti and provided him and Baloch Marri, another Baloch separatist, with weapons and training. He also alleged that Bugti had travelled to Delhi using a fake Afghan passport.
Karzai denied that Afghanistan was sheltering Bugti, but in a private meeting recorded by the US embassy cables in Islamabad Karzai "admitted that Brahamdagh Bugti was in Kabul".
In 2010 Pakistan asked for the deportation of Bugti and other Baloch separatists from Afghanistan and considered swapping Taliban leadersdetained in Pakistan in exchange of Bugti and other Baloch people. The extradition of the Taliban members was barred by Afghanistan's Lahore High Court.
Baloch people disappeared
Pakistani Baloch families carry photographs of their missing community members as they arrive in Lahore on 12 February 2014Getty Images / AFP
Baloch Republican Party
Bugti became the leader of the Baloch Republican Party (BRP) while he was in Afghanistan. BRP originated from his grandfather's party, Jamhoori Watan Party, which split into two factions: one still retains its original name and is led by Talal Akbar Bugti, and the other became BRP.
"We changed the name and some of the basic agenda of the party," Bugti said. "Before, we were not entirely fighting for independence but mainly for the right of resources, right to self-determination and provincial autonomy. Since the assassination of my grandfather, we have been fighting for independence."
In 2010, Bugti left Afghanistan with his wife and children and moved to Geneva, where he claimed asylum. He is not allowed to leave Switzerland as he does not have documents and his asylum request is still pending. He continues his work of advocacy together with other Baloch people who left Balochistan.
According to his party, Baloch people are routinely abducted, tortured and killed by Pakistani forces and the international community should halt aid to Pakistan until it stops carrying out "human rights abuses".
"After the assassination of my grandfather, military operations, abductions and killings have become a routine in Balochistan, where people are subjected to a systematic genocide in response to their call for independence," Bugti said.
"But, unfortunately, their plight has been ignored by the international community for years. To be frank, I think because the international community moves whenever it feel there is an interest of the West, of America. I mean, looked at what happens in African and Middle Eastern countries.
"I have requested so many times to have documents so that I can travel to the US and Brussels to meet UN members and politicians to highlight problems, but I got no response and I am still waiting for political asylum," he continued.
"So many times I have been told by people that I have to be careful because Pakistan said I am the leader of some militant groups. I denied it so many times, but when I ask what they think about Balochistan, people say: 'It is an internal problem'".

Bugti is a 'hero'

Bugti does not have a job in Switzerland, but he does not have financial problems as the tribe he comes from is one of the richest in Balochistan, Bugti's colleague told IBTimes UK.
"He comes from a royal family. Even now that he lives in exile in Geneva, he still looks after many poor and needy families in Balochistan," Ashraf Sherjan, president of the BRP Germany Chapter, said.
"I follow his footsteps. I got encouraged by his work as his age is similar to mine. No one can believe that in his 30s he is fighting for his nation.
"Being a millionaire he can live a very quiet life in Geneva or in any other country . But he is living for his nation. Hero is the right word for him."
Balochistan rebels Pakistan government
Members of Pakistani Marri Baloch tribeAFP PHOTO/Banaras KHAN/Getty Images

Pakistan's response

When contacted by IBTimes UK, the London High Commission for Pakistan slammed the allegation that the Pakistan army kills and abducts Baloch civilians as "completely false."
"Balochistan is an undisputed and integral part of Pakistan from its very inception," the commission said.
"There are some political and economic grievances which have been raised by the Balochistan province over the years. The Federal government is cognisant of these and is making efforts to address this through a political process and economic measures," it continued, adding that terrorist organisations are involved in activities in Balochistan.
"These terrorist organisations, with the help of some external elements, have time and again admitted to killing security personnel and innocent people. The organisations that continue to use violence will have to be taken on by the state and the security agencies are the tool to do that end. So it is not the army but the state of Pakistan that has taken on these terrorist organisations. In any case within Balochistan it is the Frontier Corps that is the lead agency and not the army.
"The judiciary in Pakistan is independent. Cases have been lodged in the courts regarding missing people or those killed. Not a single case has been proven against the security agencies in any illegal disappearance or extrajudicial killing.
"Another aspect of this manoeuvre is to internationalise this issue through media and other NGOs who don't have ground knowledge but tend to believe these self-exiled leaders of so-called 'Baloch Struggle Movements', which are in effect foreign-funded terrorist organisations."
Pakistan declared BLA a terrorist organisation in 2006, while the UK deemed it a proscribed group.
Earlier in June, Balochistan's provincial government announced a general amnesty for Baloch nationalist militants engaged in armed struggles with Pakistan.
"It was decided that a peaceful, conciliatory Balochistan policy will be implemented so that the youngsters who want to lay down arms and join the mainstream can be granted amnesty and be encouraged to rehabilitate themselves," the government said in a statement, urging those who are living in the mountains to go back to their families.

In focus: Balochistan activists urge Pakistan to 'treat us as human beings and give us independence' IBTimes UK

By Ludovica Iaccino: Balochistan separatists urge China and Pakistan to scrap CPEC deal over 'human-rights abuses'

China Pakistan Economic Corridor

Chinese Premier Li Keqiang (centre-back-L) speaks with Pakistani President Asif Ali Zardari (centre-back-R) during a signing of agreements ceremony at the presidential palace in Islamabad on 22 May 22 2013.
The separatist group Baloch Republican Party (BRP) has stressed that it opposes an economic agreement between Pakistan and China, arguing it would undermine the development of the indigenous population in Balochistan, a province in south western Pakistan. Speaking to IBTimes UK, Ashraf Sherjan, a member of the BRP in Germany, alleged that the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) aims to use the province's resources that belong to locals.
"Pakistan's deal with China over Baloch resources have put the Baloch people in a tense situation and military operations, abduction and killings have accelerated," he alleged.
"The [military] operation in Dera Bugti – started on 1 January – is a good example," Sherjan continued, referring to the army's offensive against separatist militants in Balochistan.
"As a Baloch, I will always feel like an outcast in a land that is supposedly mine," he said. "They come, they exploit and they leave. We do not want to be like extra-terrestrials in our own land.
What is the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)?
 • Launched in 2015, this $46bn ( £32bn) deal aims to develop infrastructure in Pakistan, provide China with a quick access point to the Arabian Sea and enhance intelligence-sharing between the two countries
 • It would also connect Pakistan to the Beijing's Maritime Silk Road (MSR) – an initiative aimed at increasing investments across the Silk Road
 • A network of pipelines to transport liquefied natural gas and oil would also be constructed
 • Among other things, $248m (£171m) would be used to renovate the currently unused deep-water port in Balochistan's town of Gwadar and a road network that would connect the port to China
 • Former chief minister of Baluchistan province, Akhtar Mengal, said that although it supported the deal, it couldresult in Baloch people being denied entry in Gwadar
Mansoor Baloch, president of the BRP UK chapter, also alleged that the deal means both Pakistan and China would use Baloch resources. "Pakistan takes all the money from China and spends it to kill Balcoh people because they want independence," he alleged. "China built the Gwadar port, but Pakistan brought all workers from Punjab while Baloch remain jobless," he continued. "BRP has held so many protests against the Pak-China corridor across Europe."
IBTimes UK has contacted the Chinese and Pakistani embassies in London for a comment on the allegations and the official position on the CPEC, but has not received a response at the time of publishing. Earlier in February, Pakistani authorities announced they would deploy special security forces to protect thousands of Chinese workers involved in the CPEC. The move came after China expressed concern over the security situation in some areas in Pakistan.
Gwadar port
A Pakistani paramilitary soldier standing guard near the Beijing-funded 'megaport' of Gwadar in south western Pakistan. Jean-Herve Deillar/AFP/Getty
Why the BRP calls for independence
Balochistan was annexed to Pakistan following the British colonisation. According to some, the then-ruler Khan of Kalat was forced to sign accession documents despite a previous document recognising the independence of the Baloch people that had been signed by the British, Balochistan and the upcoming Pakistan administration.
Balochistan
 • Capital: Quetta
 • Population: 7,914,000 (2011 census)
 • Largest cities: Gwadar, Turbat, Khuzdar, Sibi and Kalat
 • Major ethnic groups: Baloch, Pashtun, Brahuis
 • Languages: Urdu, Balochi, Pashto, Sindhi, Brahui
 • Religion: Sunni Islam, Shite Islam
Since then, Baloch separatist groups demanding independence have been engaged in armed struggles with the Pakistani government.
During an armed struggle in 2006, Balochistan's leader Nawab Akbar Bugti was killed by the Pakistani government, which accused him of being a warlord and using the Balochistan Liberation Army as a front for the running of his own militia.
"Since 1948, the people of Balochistan have made five attempts to regain their independence, but the Pakistani state, with help of the fundamentalist state of Iran and others, crushed all the five movements using disproportionate and indiscriminate force," Sherjan said. "The current freedom movement, started in late 2000, is considerably more widespread, stable and stronger than the past attempts .The current movement has a powerful political command all over Balochistan, and has established stronger Baloch communities in many countries of world to support and promote the Baloch cause."
Human-rights abuses
Human Rights Watch has released several reports on abducted people in Balochistan. In 2015, the NGO said that since 2009 authorities have recovered the bodies of 4,557 suspected victims of enforced disappearance and subsequent extrajudicial execution, of which 266 remain unidentified.
"Those figures reflect the brutal toll of government agencies' deplorable practice of abducting people and then denying holding them, or not providing information about their fate or whereabouts," the report read. "Such enforced disappearances – most often of men and boys – occur regularly throughout Pakistan, particularly in Balochistan and north western Pakistan, but also in Punjab and Sindh provinces. Under international law, an enforced disappearance is a 'continuous' crime: it persists, and continues to inflict suffering on the victim's family, as long as the fate of the missing person is unknown or concealed."
Pakistan's response
In a previous conversation with IBTimes UK, the London High Commission for Pakistan denied allegations of violence against Baloch people at the hands of Pakistani authorities. The commission said in a statement: "Balochistan is an undisputed and integral part of Pakistan from its very inception.
"There are some political and economic grievances which have been raised by the Balochistan province over the years. The Federal government is cognizant of these and is making efforts to address this through a political process and economic measures," the statement continued, and added that terrorist organisations are involved in activities in Balochistan.
"These terrorist organisations, with the help of some external elements, have time and again admitted to killing security personnel and also innocent people," the commission said. "The organisations that continue to use violence will have to be taken on by the state and the security agencies are the tool to do that end. So it is not the Army but the state of Pakistan which has taken on these terrorist organisations. In any case, within Balochistan it is the Frontier Corps that is the lead agency and not the Army. The judiciary in Pakistan is independent. Cases have been lodged in the courts regarding missing people or those killed. Not a single case has been proven against the security agencies in any illegal disappearance or extrajudicial killing.
"Another aspect of this manoeuvre is to internationalise this issue through media and other NGOs who don't have on ground knowledge, but tend to believe these self-exiled leaders of so-called 'Baloch Struggle Movements', which are in effect foreign funded terrorist organisations."

In Focus: Balochistan activists urge Pakistan to 'treat us as human beings and give us independence' IBTimes UK
In Focus: Balochistan activists urge Pakistan to 'treat us as human beings and give us independence' IBTimes UK

دیـزل ( گازوئیـل ) ءِ مافیـایی سوداگِـری

Friday, February 3, 2017


دیـزل ( گازوئیـل ) ءِ مافیـایی سوداگِـری

چنت سـال انت که دیزل بزاں گازوئیلءِ مافیایی مَزن سوداگِـر که گوں سپاه ءُ تهران ءِ واکداراں شریک اَنت په وتی نپ ءُ سیت ءِ هاترا آوارجتگیں بلوچستــان اِش وتی دوارسوچیں پندل ءُ کینگانی آماچ کتگ۰
 ایران ءِ دیزل ( گازوئیل) ءِ بنزه
زانگی انت که دیزل  چه نه پالائینتگیں ٹیل ءَ گِرَگ بیت۰ په اے کار ءَ نه پالائیتگیں ٹیل پکارانت ءُ پالایگ جاهے۰ اے دوئیں ایرانی واکداران ءُ سپاهءِ ناشریں سروکانی دست ءَ اَنت۰
ایران ءِ دولتی بزاں سرکاری ٹیل کمپنی (شرکتِ  نفتِ ایران ) ءَ ماں اے شهراں پالایگ جاه  (پالایشگاه ) هست که شپ ءُ روچ کار کننت: الاحواز ءِ عِبادان، لاوان، شیراز، اسپهان، تبریز، کرمانشاه، تهران ءُ گُمبدان (بندرعباس ). البت نه پالائینتگیں ٹیل ءَ چه لرستان ءُ آوارجتگیں الاحواز ءَ پُل انت ءُ دیم په وتی پالایگ جاهاں برنت.

" قاچاقی گازوئیل" ءِ بنزه ایران ءِ ٹیل کمپنی (شرکت  نفت ایران ) ءُ ایران ءِ ٹیل، بنزینءُ دیزل ءِ سوداگری ادارءُ کمپنی انت۰ اشاں گوں سپاه سلمانءُ اْستانی واکدار( ماں کرمان، هراسان، پارس ءُ هرمزگان )، پارس سرمایه کار ءُ دو زابلی ٹولی ءِ شریکی ءَ گازوئیل ءِ سوداگری ءَ بنگیج کتگ ءُ په وتی نپ ءُ سیت ءَ برجاه داشتگ۰ البت شستون ءِ سیاهانی ٹولی، نوایی ٹولی، زابلی جهان تیغ ٹولی ءُ کیخا ٹولی ماں بلوچستانءَ  دیزل ءِ مافیایی سوداگرانی دَلّار انت که په زرءِ هاترا هر کار کننت۰
هر روچ کم ءُ گیش سی لک لیتر (۳۰۰۰۰۰۰ ) دیزل چه رونشتی بلوچستان ءَ دیم په رودراتکی بلوچستان ءُ پاکستان ءَ لڈینگ بنت۰اے سی لک لیتر یک سد ءُ بیست  تانکر(هر تانکرے ءِ گنجائش بیست ءُ پنج هزا ر لیتراِنت)ءِ پُراَنت۰ اے هساب ءً هما دیزل که چه جاشک ءُ میناب ءَ گوں یکدار ءُ لنج  در کنگ بنت گیش کنگی انت۰
گوں ایرانی واکدارانءُ سپاه ءِ اجازت ءَ اے دیزل گوں بیست ءُ پنج هزار لیتری تانکراں چه پالایگ جاهاں  دیم په بلوچستان آرگ بنت۰ اداں هم چه جاشک ءَ بگر تان ایرآپ، چه بم ءَ بگر تان میناب ءُ دشتیاری هزاران بلوچ ورنا بیکار ءُ بی روزگار اَنت۰اے ورنایانی بی روزگاری ایرانی واکداران ءُ سپاه ءِ بلوچ دشمنیں سیاستانی بَروَرداِنت ۰اے ورنا ءُ  اشانی لوگ مردماں ورگ ءُ پچ ءُ پوشاک پکار انت۰همے جاورا ایرانی زورانسریں واکداراں وتی دوارسوچیں برنامه یاں بی روزگاریں ورنایانی باروا پوره کننت ءً آهاں ماں اے سوداگری هورتریننت۰ 
 دیزل ءِ سوداگریءِ سوب
دیزل ءِ سوداگریءِ سوب ایش اَنت:
* ایران ءِ ٹیل کمپنی (شرکت  نفت ایران )  ءِ کارمسترانی آهیری
 * سپاه ءِ پلینڈی ءُ بلوچ دژمنیں برنامه
 *  دیزل ءِ نیاد ماں پاکستانءَ۰ یک لیتر دیزلءِ نیاد ماں ایران ءَ پانزده «سِنت» انت ءُ ماں پاکستان ءَ  گیش چه یک دلار اِنت۰
همے سَوَب ایرانی واکدار ءُ سپاه ء چنت سُوب یکجاه  داتگ۰ اول ایش که ایشاں همک روچ لکانی لک دلارنپ ءُ پائدگ رسیت۰دوم اشاں یک بهانه بزاں نیمونے دست کپتگ تاں مهنت کشیں بلوچ ورنایاں لٹ کٹ بکننت یا زندکا به سوچین اَنت۰سَیُم جار جننت که بلوچ «قاچاقچیِ گازوئیل » اَنت ءُ هر سپاهیگے گوں تیر ءُ راکت ایشانی سواری ءُ باری ماشیں  بزاں موٹلاں جت کت ءُ آس مانداشت کنت۰ باز رندا هنچیں مردمانی سرا تیرگواری بوته که آهاں ترمپے گازوئیل بزاں دیزل گوں نه بوتگ۰
 دلگوش گور کنگی انت هما دیزل یا گازوئیل که بلوچانی دست ءَ اَنت «قاچاق» گوشگ بنت۰ایرانی سپاهیگ که ٹولی ٹولی اَنت هما دمان ءَ که بلوچ ورنا دیزل ءِ گالنے ءَ به لڈینیت گوں تیر ءُ تپنگ ءُ آر پی جی آییءِ رندا کپنت تاں « قاچاق وقاچاقچی » ءَ بگرنت! یا که دوئیں گوں ماشین ءَ تیر ءُ راکت بجننت ءُ آس به کشنت۰  اگاں گپت کت اِش کت ءُ گپتگیں مرد رشوه مه دنت آیی ءَ جیل کننت ءُ آیی ءِ مال بزاں دیزل ءَ دگه بزگیں بلوچے ءَ په بها دینت۰ اگاں جول ءُ رشوه بدنت  یله کنگ بیت تاں دیمترا سپاهیگانی دگه ٹولی یے آیی ءِ رندا به کپیت۰اگاں مردءِ موٹل نه اوشتات گڑا گوں تیر ءُ راکتاں جَنَگ ءُ آس کشگ بیت ءُ ماں وتی هالتاک ءُ روتاکاں نبیس اَنت: « یک قاچاقچی  سوخت »۰ 
ایرانی واکدارانی وتی مزنیں تانکر که دیم په بلوچستان روان انت تاں ڈنّ ءَ برگ به بنت هچ بر «قاچاق »زانگ نه بنت۰ هچ کس آهاں مآں کرمان، هُراسان ءُ شیرازءَ نه اوشتارینیت۰
بلوچ اوبادگاں زانگی انـت
بلوچ ورنایاں پوه ءُ سرپد بیگی انت که بلـوچ ءُ بلوچستـان ءِ دژمناں چوں چه آهانی بی روزگاری ءُ لاچاری ءَ باج برگاینت۰ باریں:
*  آ زاننت که چنت پلوچ ورناءِ زند گوں ایرانی دیزل ماندارگ بوتگنت ؟
*  کئے گشت کنت که چنت بلوچ گهار جنوزام بوته ءُ بلوچانی چنت زهگ چوره بوتگنت؟
* کئے زانت که «قاچاقِ سوخت»ءِ نیمون ءَ چنت بلوچ ٹپی ءُ زدگ بوتگ انت؟
*  بلوچ ورنا زاننت که دیزل ءِ مافیایی مزں سوداگران ءُ سپاه ءُ پارس واکداران ءَ چه بلوچانی زندمانیءِ سوچگ ءَ چنکه نپ ءُ سیت رسیت؟
*  آ سرپد انت که بلوچانی مالی تاوان چه اندازه ءَ دراَنت؟
*  آ ایرانی میدیا،  هالتاک ءُ روتاک دیستگ ءُ ونتگ اِش که چه بلوچانی سوچگ یا سرسوچ بیگ ءَ چنکه گل ءُ شادان انت؟
بلوچ اوبادگاں زانگی انـت که آهاں بے دروریں ملک ءُ ڈیهےِءِ واهند اَنـت۰پارسءِ لشکر گوں جنگ ءُ کُشت ءُ کُشار گلزمیں اَدارُکی وتیگی کتگ۰ اے بلوچ ءِ سرزمین ءُ پجّار انت که بلوچاں پچ گرگی انت ءُ  آزات کنگی۰
دگه هچ راهے پش نه کپتگ بید چه وتی بن پیرکی ملک ءِ آجو کنگ ءُ دست گِرَگءَ.
آوارجتگیـں بلوچستــان ءِ رونشتی بهـرکه پارس کوم ءَ زوربرد کتگ گلزمین ءِ رودراتکی شاهگانیـں بهرءِ پیما پُرگنج اِنت۰
گیش چه هشتـاد سال انـت که آهیریں پارس په وتی آسراتیءَ بلــوچ ءِ راجانی مال ءُ مڈی یاں پل ءُ پانچ کنگاینـت۰گوں وتی ڈیه ءِ میتگ ءُ شهرانی آبادترکنگ  ءَ روچ په روچ  آوارجتگیں بلوچستــان ویران ترءُ مئی زندجاوراں په کَست ءُ کینگ گَـنتـرکنگاینت۰وتی برنامه یانی ردا گنجیــں بلوچستــان ءِ دراهیــں راجی سرمایه ءُ مالاں  پل ءُ پانچ کننـت ءُ دیم په بیرجند، مَشَد، شوشتر، قزوین، قم، تهران، اسپهان، کاشان، یزد، اردکان،  کرمان ءُ شیرازءَ کَشّ انت ءُ برنت۰بلوچ گلزمیـن ءِ کدرتی سرمایه چُش که سُهر( تلاه)، آسن، گوکرت، منگنز، منیزیت، وڑوڑیں سنگ مرمرءُ دگه کیمتی ڈل ءُ ڈوک گوں لکانی لک کیلوناه هُرماگ ) ، گندم، پسته، اَمب، موز، کیٹگ ءُ دگه کشِت ءُ کِشاری بَرءُ نیبگ زوربرد کنگاینت.
آ چه گُلستانیں واش ءَ سالے پنجاه لک (۵۰۰۰۰۰۰ ) وشبوئیں پُل (گل رُز) گچین کننت ءُ  برنت! بلئے پارس ءِ شهر ءُ میتگاں هزاراں سپاهیگ گوں "سرهنگ، سرگرد، سرتیپ"، تیر ءُ تپنگءُ جنگی ازباب راه دینت تاں بلوچ راجءَ لٹ کٹ بکننت ءُ گیشتر ایردست بدارنتءُ  بلوچستان ءِ سرمایه یانی پل ءُ پانچ برجاه بدارنت۰ بازینے چه ایرانی زوالکاریں لشکر ءُ پئوج ءِ سپاهیگانی باور اِش انت که په "جهاد"  بلوچستان ءَ آتکگ انت.
اے انسان دژمنیں ٹولی هما زلم ءُ زیادتی گوں بلــوچ راج  ءُ بلوچستـــان کنگاینت که هچ کومے بید پنجاپی یاں گوں وتی همساهگاں نکتـگ۰ 
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان
پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان
محمـد کريــم بلــوچ
فروری ۲۰۱۷