Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

10 tim
متاسفانه شرکت کومار در پترو شیمی چابهار در اقدامی بی شرمانه و ظالمانه و تبعیض گرایانه برخی حدود 20 نفر از کارگران بلوچ منطقه را اخراج کرده و به جای آنها از کولی ها دقیقا 20نفر را جایگزین کرده و بهترین امکانات رفاهی را در اختیارشان قرار داده و بقیه برادران بلوچی که مشغول کارند در بدترین اتاق ها وفاقد امکانات قرار داده و حتی حقوق آنها را به موقع پرداخت نمی کنند کجایند نمایندگان این ملت که تا این حد در خاک و وطنمان تبعیض قایل می شوند و درخانه خودمان فاقد عزت هستیم و بر ما ظلم میکنند و کسی صدای ما را نمی شنود آقای ایران نژاد شما کجاید و بر کدام صندلی تکیه زده اید! آقای فرماندار شما چی! دغدغه فکری شما چیست ؟

بلوچستان زدایی چرا و به چه منظور؟


Abdulwahab Baloch
 بلوچستان زدایی را ظالمانه دنبال می کنند.دانشگاه بلوچستان را تغییر نام دادند.دریا وسواحل بلوچستان را به نام مشترک نامگذاری نمودند.صدا وسیما از به کار بردن نام بلوچستان در معرفی آثار فرهنگی و هنری متعلق به بلوچستان ابا دارد.اداراتی که در بلوچستان مستقرند و مخصوص این بخش از استان هستند با عنوان جنوب استان معرفی می شوند. اداراتی پا فراترگذاشته حتی واژه بلوچستان را از سربرگ ها و سایت هایشان حذف نموده اند.مدتی پیش یکی از بستگانم رسیدی از کمیته امداد نشانم دادکه نام و نشانی از نام رسمی استان در آن نیست.میخواهم بپرسم اگر یک شخص حقیقی بلوچ نام رسمی استان را بلوچستان استفاده کند،چه برخورد ی با وی خواهد شد.متاسفانه برخی از امنیت فولادین برخوردارند و هر طور که دلشان بخواهد این قوم را مورد تبعییض و تحقیر قرار می دهندو هیچ نهاد و ارگانی جلودارشان نیست.