Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

چرا بلوچستان کشورآزاد باشد کریم پوپل

بتاریخ 22 فبروری سال 2012 مجلس سنا امریکا فیصله نمود تا بلوچستان را یک کشور آزاد بشمارند. بلوچستان در منطقه جنوب غربی پاکستان وافغانستان در قسمت شرق ایران بنام سیستان یا بلوچستان نامیده میشود.
بلوچستان از طرف جنوب به بحیره عرب محاط بوده که سرحد بین کشورهای آسیای میانه و کشورهای شرق میانه میباشد. نفوس بلوچها در سراسر جهان حدود 12 میلون میرسد حدود نیم ملیون در عمان وحدود 100 هزار در عمارات متحده عربی زندگی مینماید. حدود 8 ملیون در پاکستان افغانستان و ایران زندگی مینمایند. مساحت بلوچستان در پاکستان 473190کیلو متر مربع در افغانستان حدود کمتر از 70کیلومتر مربع ودر ایران بمساحت 181758 کیلومتر مربع میباشد. جمعیت حدود 6.6ملیون نفر در پاکستان و حدود 400 هزار در افغانستان و 2.5 ملیون در ایران زندگی می نمایند. بلوچها مردم مسلمان وسنی مذهب میباشند.این ملت به زبانها ی بلوچی پشتو فارسی براهی و مکران تکلم مینمایند. انگلیسها در زمان امیر دوست محمد بلوچستان را بدون مقاوت اشغال نمود.امیر دوست محمد آنقدر مصروف کشمکش بود که از اشغال بلوچستان هیچ عکس العمل از خود نشان نداد . بعداً امیر عبدالرحمن اورا توسط معاهده دیورند به انگلیسها بخشش نمود. متعاقباً انکلسیها قسمت بزرک از بلوچستان را بدولت قاجاریه ایران بنسبت خدمات ارزنده که در افغانستان نموده بود بقسم تعفه برایش تسلیم نمود. درسال 1958 میلادی سر زمینی مصنوعی بنام پاکستان اختراح گردید وبلوچستان وپشتونستان مربوط پنجابی گردید. مردم بلوچستان از آنزمان تا فعلاً باقبول شکنجه ظلم وزندان در برابر دولت پاکستان وایران بمبارزه برخیسته اند. اکثریت ایرانیها در ایران بلوچها رابه دیده دزد رهزن قاجاقبر میبینند در پاکستان بلوچها را شرافت فروش قاچاقبر و رهزن میشمارند. باوجودیکه بلوچستان دومین منبع گاز واولین منبع محصولات زراعتی هوا سرد است نظر به دیگر نقاط پاکستان هیچ پیشرفت ننموده است.
 
سازمانهای آزادی خواه بلوچستان عبارتند از(5)
1. Balochistan National Party رهبر این حزب اختر مینگل موسس عطا اله مینگل سال تاسیس 1972
2. Jamhoori Wattan Party حزب دولتی چوکی طلب رهبر آن تالا اکبر بکتی
3. National Party حزب چوکی طلب رهبر آن عبدلملک بلوچ سال تاسیس 2003
4. Baloch National Movement حزب مخالف پاکستان رهبر ان غلام محمد بلوچ در سال 2009 بقتل رسید.
 
5. Baloch Republican Party حزب آزادی خوا وملت گرا بلوچستان رهبر آن برام داغ بکتی
6. Baloch National Front متشکل از هشت سازمان آزادی طلب بلوجستان میباشد .که توسط غلام محمد بلوچ در سال 2009 تاسیس گردید غلام محمد بلوچ به همین منظور از طرف دولت پاکستان ترور شد.
Baloch Students Organization.7 سال تاسیس 26 نوامبر سال 1967 این سازمان به 3 سازمان تجزیه گردید از جمله سازمان محصلین بلوچستان آزاد مخالف دولت پاکستان میباشد
Baloch Students Organization - Awami. 8 سازمان آزادی خورا بلوجستان ضد دولت پاکستان میباشد سال تاییس 1967 رهبر آن عبدا لنبی بنگل زی میباشد.
9.، /Balochistan People's Party این حزب در ایران تاسیس گردیده تساوی حقوق بلوچها را می خواهد
10 . Kalat State National Party - این حزب در سال 1937 در شهر قلات برعلیه انگلیسها تاسیس گردید. حزب عادی است غیر مخالف حکومت پاکستان میباشد.
 
از جمله سازمانهای سیاسی که دارای تشکیلات نظامی بوده و عملاً با دولت پاکستان دست وگریبان هستند عبارتند از :
1.Balochistan conflict یکی از مخالفین دولت پاکستان وایران میباشد.سال تاسیس این حزب در پاکستان 1948 ودر ایران 2003 میباشد. این جنبش برای چندین بار مورد تجاوز دولت ایران و پاکستان قرار گرفته است. درسالهای 1973-1977 5300 کشته داده وحدود 3300 لشکر پاکستانی را بقتل رساند. درسالهای 2006-2009 380کشته داده و 330 نفر از اردو پاکستان را بقتل رسانیده اند.
 
2.Balochistan Liberation Army( لشکر آزادی بلوچستان) مهم ترین سازمان نظامی بلوچستان ایران وپاکستان میباشد .این لشکر در دره های بلوچستان حکومت خود مختار را بنیاد نمودند .که توسط حکومت پاکستان مورد حملات هوائی قرار گرفت .در سال 2000 این سازمان برسمیت شناخته شد. در17 جولای 2006 دولت انگلیس این دشمن دیرنه وطن ما این گروپ را تروریست نام گذاشت. رهبر فغلی آن برام داغ بگتی است. سازمان توسط کشور هند کمک میشود.
 
3.Balochistan Liberation Front تنظیم نظامی بلوچ بوده در سال 1964 توسط جمعه خان بلوچ در دمشق تاسیس گردید. این سازمان توسط حزب بحث اعراق حمایت می گردید.
4.Baluch People's Liberation Front این حزب با همکاری حزب البحث اعراق و کمکگ اتحاد شوروی سابق تاسیس گردید.فعلاً این حزب در محاظ جنگ با اسرائیل میجنگند. سال تاسیس 1973 میباشد. فعلاً توسط افغانستان وهندوستان حمایت میشوند.
 
5.Baloch Students Organization در 25 نومبر سال 1967 تاسیس گردید. که بعداً به سه سازمان تقسیم گردید از جمله سازمان آزادی مخالف دولت پاکستان گردید.
 
6.Baloch Students Organization- Awami سال تاسیس 1972 ویک حزب مارکسیت لنینست میباشد. برعلیه نظام سرداری میباشند. آخرین رهبر آن ملا بخش دشتیی بود که ترور شد.
 
7.Popular Front for Armed Resistance از سال 1960-1973 فعال بود درسال 1974 قوای پاکستانی بالای این مردم حملات هوائی خویشرا ادامه دادند. وبمباردمان نمودند. درین قیام 5300 بلوچی 3300 از اردو شرکت داشتند.
8.Baluchi Autonomist Movement سازمان گریلای بود که توسط توسط عبدالعزیز مولوی زاده در سال 1980 رهبری میشد.این جنبش از طرف دولت اعراق مساعدت میشد. پس از جنگ پاشان گردیده وبه چند سازمان کوچک منقسم گردید یکی از سازمان فعال این تنظیم جونداله است.
 
9.Partisans of National Liberation of Afghanistan این تنظیم درسال 1979 در ولایت نیمروز توسط عبدالکریم مامسانی بلوج وگل محمد رحیمی تاسیس گردیده . این گروپ بشکل پارتیزانی فعالیت داشتند.
10.Baloch Republican Army تنظیم بنیاد گر بلوچی وغیر بلوچی است که در افغانستان تربیه شده برعلیه پاکستان وایلات متحده امریکا می جنگد. کار این تنظیم تخریب کار در هر بخش است.
 
11.Balochistan Liberation United Front سازمان ملیت گرا بلوچی است که توانست تعداد زیادی از زندانیان بلوچی را با تبادله از حبس رها کند. رهبر این تنظیم خیر بخش مری است. بعضاً خارجی ها را می ربایند.
12.Parrari تاسیس این تنظیم در سال 1962 گردیده این سازمان منطقه پری را از دیگر مناطق بلوچستان جدا میخواهد. الی 1969 زمان یحیحی خان با پاکستان در جنگ بودند.
 
13.Jundallah سازمان سنی مذهب است که بخاطر ایجاد حکومت سنی مذهب در ایران می جنگند. این تنظیم توسط عبدالمالک ریگی تاسیس گردید. که در سال 2010توسط حکومت ایران اعدام شد. این تنظیم حدود 2000 افراد جنگی دارند. تا به حال 154 ایرانی را به قتل و320 را زخمی نموده اند. این گروپ با القاعده همکاری داشته در لست سیاه تروریست شامل است.
قوای مسلح پاکستان وایران پس از سال 1960 جندین بار بالای جنبشهای آذادی خواه بلوچ حملات نموده که از هردو طرف تلفات جانی داده است .قضیه تجزیه بلوچستان در زمان ذولفقار علی بوتو حاد گردید.در سال1974 قوای نظامی پاکستان بالای مناطق بلوچستان بمباردوان نمودند.درین قیام 3500 جنگده بلوچی 5300 نفر از قوای مسلح ادعا آزادی نموده بودند. در اندک مدت این قیام به 20000 نفر کشانیده شد.از جمله13 سازمان که درفوق ذکراست تعداد آنرا دولت پاکستان بنام تروریست میشمارد ودر لست سیاه پاکستان درج است. سازمانها از بدوتاسیس تا فعلاً تلفات زیادی را داده اند. جالب اینست که بعضی احزاب ویا سازمان از طرف دولت تشکیل گردید پس از مدت این سازمان هم در لست تروریست شامل گردیده است. جنرال ضیا الحق و مشرف تعدادی از رهبران بلوچ را به زندان ویا به قتل رسانید. دررهبری سازمانهای بلوچستان کوردها و قوم منگل نیز شامل میباشد.
 
موقف افغانستان
چون بلوچستان توسط انگلیسها بذریعه توپ وتفنگ اشغال شده بود نه توسط قیام مردم بناعاً از لحاظ قوانین فعلی جهان اشغال وتجاوز شمرده میشود.انگلیسها غرض اینکه افغانستان این کشور بیچاره بی دفاع را از بحر محروم نماید کشور مصنوعی را ساخت وملیونها نفررا از پاکستان بطرف هندوستان واز هندوستان بطرف پاکستان به خانه های نا معلوم کوچ داد که بکلی خلاف انسانیت است. پناه گاه بلوچها افغانستان بوده وهمشه مورد نوازش دولت افغانستان قرار گرفته است . کدام سازمان بلوچی که مخالف دولت افغانستان باشد تا به حال تشکیل نگردیده وهر گز تشکیل نخواهد گردید.
 
در پشت پرده
1. کشور پاکستان یک کشور مذهبی و اسلامی بوده در بنیاد مخالف امریکا میباشد انگلیسها غرض جلوگیری از نفوذ کمونیزم در هند دیوار را بنام پاکستان بنا نمود .تنظیم های بنیادی پاکستان را بخاطر روسها تقویه نمود تا از طریق مذهب با روسها که فاقد مذهب بودند بجنگاند .این پلان موفقانه بپیش رفت دیگر به پاکستان اسلامی ضرورت ندارند زیرا روسها از بین رفت.
 
2. از اینکه پاکستان به بحر راه دارد وامریکایها انتقالات خود را ضروراً از راه بحر باید نمایند در صورت آزاد ساختن بلوچستان دیگر به پاکستان ضرورت نیست. امریکا میتواند بلوچستان را صد فیصد در کنترول نگه دارد .
 
3. هندوستان پس ازچین دومین کشور قدرت مند آسیا است امریکا نسبت به پاکستان به هندوستان ضرورت احساس مینماید. تجزیه پاکستان ضعیف شدن پاکستان است واین را هردو کشور میخواهد.
 
4.پاکستان ایران هردو سلاح اتمی دارد این یک خطر بزرگ برای پلانهای امریکا در منطقه شمرده میشود لازم است تا سلاح هستوی هردو کشوررا از بین برده ودر کنترول داشته باشد.
 
5. دررصورت حمله احتمال اسرائیل بالای ایران ضرورت است تا راه رسانیدن کمک پاکستانی ها را به ایران کوتاه سازد.درین صورت قوای ناتو باید در بلوچستان مستقر گردد.تا یک خط عایل را سازد.
 
6. پس از کشتن بن لادن امریکا مفکوره خودرا تغیر داده لازم است تا بنیاد گرا را از پاکستان بکلی ازبین بر دارد ضرورت دیده میشود تا با پاکستان از راه خشونت عمل نماید.
 
7.مدت زمان که پاکستان تشنج را در جهان بر انداخت دیگر بپیان رسیده است دیگر گشور ها وسازمان ملل از بنیاد گرائی و کشتار در افغانستان و جهان بتنگ آمده اند. بالاخره سیل بینی و نوچ نوچ کردن انجام دارد جهان وکشور ها در مورد قطع جنگ در افغانستان کاری باید کنند ضرور دیده میشود تا گلم بنیاد گری ختم شود . در غیرآن سازمان ملل و قوای مسلح صلح دوست دیگر مفهوم خودرا از دست می دهد. 8. پس از ختم تشنج در ایران افغانستان و پاکستان این سه کشور برای مدت طولانی خلع سلاح خواهند شد. و چنین باید شود. تا قانونیت در سه کشور حکمروائی کند.
 
9.بلوچستان در چنین مواقع یک نقطه ستراتیژی اقتصادی ومنبع گاز ونفت میباشد.
10.مصارف امریکا تقلیل می یابد. قبلاً امریکا توسط دولت پاکستان پلان خودرا تطبیق مینمود در صورتیکه خودش در افغانستان حضور داشته باشد دیگر به پاکستان ضرورت ندارد میتواند توسط خود با هرکی بخواهد تماس حاصل مینماید. بدین معنی است که قبلاً از فاصله 1000 کیلومتری از نقطه مورد مطلب فعالیت مینمود فعلاً از دوصد متری.
 
این فلمهای مستند را بیبینید
1.شهید نواب بگتی
http://www.youtube.com/watch?v=y5YsKYPZcII&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=jmWhuWyd4bI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=bH_MJOzxuPI&feature=endscreen
منبع
1.ویبساید که تمام معلومات روزانه پاکستان در ان درج میگردد http://archives.dawn.com/2006/01/09/index.htm
2. وبگاه سازمان ازادی محصلین بلوچ http://www.sagaar.org/joomla/
3. وبگاه حزب مردم بلوچستان ایران
 
http://eng.balochpeople.org/
4. معلومات در مورد بلوچهای افغانی
http://www.crisisbalochistan.com/secondary_menu/writers/karlos-zurutuza/baloch-from-afghanistan-between-insurgency-and-famine.html
5. برهر خط آبی کلک کنید به تفصیل در مورد هر حزب وتنظیم نوشته شده است.ctrl+entir
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment