Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪ !


Ä
 ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 26 ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ 93
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ " ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﻠﺢ، ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭ ﻋﻘﻞ
ﺳﺎﻟﻢ " ﻋﺎﺯﻡ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ
ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪ .
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﻠﻮﭺ
ﮔﻔﺖ : ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ، ﻃﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﻠﯽ
ﯾﻮﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ
ﺍﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎﯼ
ﯾﻮﻧﺴﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ : "ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﺑﺮﻭﯾﺪ ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ "
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ
ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ
ﺭﻫﺒﺮﯼ ، ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ " ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﺻﻼﺡ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ "
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ " ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﯼ
ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﻠﺢ، ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ " ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 26 ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﻨﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ
ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻗﻢ ﭼﻮﻥ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ
ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺖ " ﺳﻨﯽ ﺁﻧﻼﯾﻦ " ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺣﻤﻼﺕ ﻫﮑﺮ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﺯ ﺳﻔﺮ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ " ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ " ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﻭ
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﮊﻭﻫﺎﻧﺴﺒﺮﮒ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

www.balochcampaign.com
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﻠﻮﭺ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ضرب و شتم دو تن از زندانیان بلوچ در زندان اردبیل


ضرب و شتم دو تن از زندانیان بلوچ در زندان اردبیل
17/-7/2014
صابر ملک‌رئیسی و امین ایرانشهری دو زندانی بلوچ اهل‌سنت در زندان اردبیل توسط زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بستگان ایشان معتقدند این ضرب و شتم به تحریک نگهبانی صورت گرفته است.
بنا به گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک‌شنبه ۲۲ تیر ماه زندانیان زندان مرکزی اردبیل بدون هیچ مقدمه‌ای به دو زندانی بلوچ تبعید شده به این زندان به‌نامهای صابر ملک‌رئیسی و امین ایرانشهری حمله کرده و ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
بستگان یکی از این دو زندانی به گزارشگر هرانا گفت: «این حمله که هنگام سحر روی داده به تحریک نگهبانان و مسئولان زندان اردبیل صورت گرفته. در طی این حمله صابر ملک‌رئیسی بشدت مجروح شده و دست امین ایرانشهری شکسته است.»
وی در ادامه بیان داشت: «زندانیان بلوچ تبعید شده خواستار تغییر زندان هستند و از همه خواستند پی گیر این مسئله باشند. آن‌ها زندان اردربیل برای خود خطرناک می‌دانند چون هر روز مورد اذیت و آزار هستند.»
محمد صابر ملک رئیسی در دوم مهر ماه ۱۳۸۸ در سن ۱۵ سالگی بازداشت و پس از تحمل بیش از یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و زندان مرکزی این شهر محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد.

در غزه چه گذشته و چه می‌گذرد؟


احتمال دارد که خون‌ریزی کنونی در منطقه، بیشتر به حساب اسرائیل گذاشته شود. میزان کشته‌ها و خسارت‌ها آشکارا همه چیز را بیان می‌کند. خونریزی‌ تنش‌ها را افزایش می‌دهد و نفرت را عمیق‌تر می‌کند. به این ترتیب بخت برقراری صلح که در حال حاضر بسیار ناچیز است، کم‌تر نیز می‌شود.

دوستان عزیز و فرزندان خاک پاک بلوچستان مظلوم


دوستان عزیز و فرزندان خاک پاک بلوچستان مظلوم
برای اشنایی بیشتر با استاد و مبارز نستوه بلوچ جناب محمد ارمیان بلوچ به صفحه شخصی ایشان در فیس بوک و وبلاگ نهضت عدالت بلوچستان حتما سری بزنید.
چنین شخصیت فرهیحته و مبارزی که تمام عمرش را در راستای بهبود وضعیت بلوچ و بلوچستان صرف نموده و خواهان رسیدن ملت بلوچ به وت واجهی و خودمحتاری هستند را یاری دهیم و حداقل مطالب گوهر بار ایشان را نشر و مطالعه نماییم.حقیقتا راه نجات ملت بلوچ از بن بست موجود اتکاء به نیروهای دلسوز خودی است و همانگونه که خود ایشان می فرمایند که:
مردم سخت محروم و مظلوم و متشتت بلوچ براي اين كه به حقوق كامل ملي مذهبي شان برسند لازم است كه همه بر روي يك سكوي سياسي، منسجم و متحد شوند. بدون اتحاد و هم آهنگي و هم سوئي مردم، ممكن نيست يك كار سياسي بزرگ كه نتايجي مثبت براي آنان بهمراه داشته باشد انجام گيرد. چنين اتحادي هرگز شكل نه خواهد گرفت تا ان گاه که همه مردم نه دانند كه چه مي خواهند يا به خواهند!
کلام را با گفته گوهربار ایشان به پایان می رسانم و امیدورام نهایت همکاری را در راستای نشر افکار ایشان بنماییم .باشد که بلوچستان و بلوچ از وضعیت بن بست موجود و گرفتار ظلم و ستم راه رهایی را بپیماید.

Vacation in Israel


SHARE IF YOU CARE !
You dont need to be ‪#‎MUSLIM‬ to stand up for ‪#‎GAZA‬, you just need to be ‪#‎HUMAN‬.

Isreal and USA are the only two countries in world known as baby killers..


Isreal and USA are the only two countries in world known as baby killers...they have an exculsive right for self defence, can kill any body any where and any numbers they wish...UN and rest of the world must shut their mouths...or their mouths will be left toothless very sad attitude ;( Today Isreali army killed 4 kids playing at beach...and whole world is silent as ever...no reaction to such atrocities because the killers are Jews and the killed were Arabs...

‪#‎SaveBSOAzadLeader‬ ‪#‎BringBackOurBoys‬ Will any one answer the Question that Little Qamber asks about his Abducted Father?


‪#‎SaveBSOAzadLeader‬ ‪#‎BringBackOurBoys‬ Will any one answer the Question that Little Qamber asks about his Abducted Father?

سیاست شوم تجزیه بلوچستان در راستای محو و نابودی ملت بلوچ است


روز دوشنبه ٢٨ بهمن، حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی ایران با برگزیدگان خود یا باصطلاح نمایندگان بلوچستان جلسه­ای داشت که در آن هدایت الله میرمرادزهی نماینده باصطلاح سراو...ان نقش امنیتی-اطلاعاتی نهفته­اش را آشکار کرد و خواهان "تقسیم بلوچستان" به چند استان شد.

انتشار این خبر با واکنش سخت مردم بلوچ روبرو شده و فعالین بلوچ به موضع­گیری شدید علیه این سیاست شوم و ضدبلوچ پرداخته­اند. تلاش همگانی در بلوچستان بر اینست تا از اجرای و عملی شدن این طرح مذموم جلوگیری شود.

تجزیه بلوچستان از زمان اشغالگران قاجار با حمایت آشکار امپراتوری سلطه­گر بریتانیا در سال ١٨٧٣ میلادی شروع شد و در دوران پهلوی ادامه یافت ودر حال حاضر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران دنبال میشود. از همان ابتدا عامل اصلی تجزیه بلوچستان، سیاستهای سلطه گرایانه ابرقدرتهای جهان و منطقه بوده است. البته نبود یک دولت قدرتمند در کلات که مرکز حکمرانی بلوچستان و مضاف بر آن پراکندگی در وحدت ملی بلوچ و نیز ناآگاهی سران و نخبگان بلوچ به خطرات ناشی از تجزیه بلوچستان نقش تخریبی داشته­اند. بخش غربی ازسرزمین بلوچستان توسط امپراتوری سلطه­گر بریتانیا که قدرت بلامنازع در منطقه بود را به اشغال قاجاریان در آورد. با سقوط سلسله قاجار، رضا خان میرپنج قدرت را بدست گرفت و خود را شاه منصوب کرد و کشور ایران را بنا نمود. دراین دوران است که بلوچستان غربی توسط رضاشاه مورد هجوم تمام عیار قرار میگیرد و حکومت دوست محمدخان بارنزهی را در بلوچستان غربی شکست میدهد.

متاسفانه ادامه این ناآگاهی ملی باز سبب شد تا بدون چندان مقاومتی بخشهای بزرگی از بلوچستان غربی در زمان رضاشاه پهلوی تجزیه و به استانهای ساحلی(هرمزگان)، کرمان و خراسان(خراسان جنوبی) انضمام گردند. پیامدهای تلخ تجزیه بلوچستان امروز پیش روی ما است. پس از گذشت هشتاد سال کمتر کسی از بلوچها را میتوان یافت که احساس کند که شهرهایی چون بم و نهبندان و بندرعباس بخشی از بلوچستان هستند. این عدم آگاهی به گذشته، مرگ تدریجی ملت بلوچ را از طریق سیاست تجزیه بلوچستان به شیوه جغرافیایی ـ اداری بهمراه خواهد داشت و اینگونه خواهد بود که با تداوم این سیاست ضدبلوچی در چند نسل بعد نه از بلوچ نشان خواهد بود و نه از بلوچستان.

این نه تنها بم است که از خاطره ها محو شده، بلکه چهبار دورترین منطقه از بلوچستان که به دریا وصل است در صورت نبود یک عزم ایستادگی در برابر سیاستهای ضدبلوچی اشغالگران رژیم جمهوری اسلامی ایران بفراموشی سپرده میشود. با پیشروی علم و تکنولوژی، تغییرات بسرعت در حال شکل گیری هستند.ترکیب بافت جمعیتی شهرها و هر منطقه ای در حال تغییر است. سیاستهای هدفمند و مهندسی شده رژیم برای محو هویت بلوچ در بلوچستان تحت برنامه های عمرانی و " دروازه طلایی کشور" و نیز محرومیت زدایی بسرعت دنبال میشوند. سیاست "تقسیم بلوچستان" به چند استان، نامگذاری شهر و روستا و معابر و محله و نیز سلب انتخاب نام بلوچی همه حکایت از برنامه در حال اجرای هویت زدایی ملت بلوچ است. آنها زیرکانه پهره را ایرانشهر نامگذاری کردند تا حس کاذب ایرانی را در دل بلوچ بوجود بیاورند. گِـه را نیکشهر و مگس را مهرستان مینامند تا در خواب سنگین فرو روی و از خود آرام آرام هویت زدایی کرده باشی.
چند سالی هست که رژیم بوسیله تاریخ سازان برای سیستان هویتی دگر ساخته است. سیستان در طول تاریخ یک منطقه همانند منطقه سرحد، مکران، بشکرد و گیابان از کل بلوچستان بوده است. دیگر اینکه منطقه سیستان به بخش غربی آن محدود نیست و بخش بزرگ آن در شرق بنام ولایت نیمروز قرار دارد. مردم سیستان اصالتاً بلوچ هستند و تا همین امروز اکثریت اهالی تمامی آبادی های آن بجز در شهر "زابل" و مراکز بعضی از بخش هایش،  بلوچ هستند.

رضاشاه ارتباط بلوچ های مناطق بم و جیرفت و رودبار و میناب و بندرعباس و بشکرد و نهیبندان را با دیگر بلوچهای بلوچستان قطع کرد و رژیم جمهوری اسلامی هویت جعلی زابلی را ترویج داده است. زابلی باید به مردمان ولایت زابل در جنوب شرقی افغانستان گفته شود نه به مردم سیستان. سیاست هویت زدایی از بلوچ توسط رژیم آنچنان پیشرفت داشته است که در انظار حتی بسی از فرهیختگان بلوچ، منطقه سیستان هویتی جدا از بلوچستان داشته و ساکنان آن را غیر بلوچ تصور میکنند.

متاسفانه مشکلات ناشی از تجزیه بلوچستان به فرهیختگان بلوچ محدود نیست و جریانات سیاسی را هم شامل میشود. در اکثر موارد جریانات سیاسی بلوچستان از رویدادهای مناطق بلوچستان در استان های کرمان و هرمزگان بیخبرهستند و دایره فعالیتهایشان را به آنچه را که امروز "سیستان و بلوچستان" نامیده میشود، متمرکز نموده اند. کشانیده شدن جریانات سیاسی ملی گرای بلوچستان به این پذیرش نادرست ناشی از تجزیه شوم بلوچستان در هشتاد سال پیش توسط رضاشاه است. اگر سیاست های ضد بلوچی رژیم جمهوری اسلامی ایران با مقاومت شدید پی در پی مردم و فعالان بلوچ قرار نگیرد، در آینده ای نه چندان دوردُزآپی ها ( زاهدانی ها)  با سراوانی ها، چهباری ها با پهره ای ها و خواشی ها  با هم بیگانه خواهند بود. سیاست شوم تجزیه بلوچستان در راستای محو و نابودی ملت بلوچ است.

برای حفظ هویت بلوچی باید ابتدا عوامل هویت زدایی را شناخت و سپس برای از بین بردن آن عوامل مبارزه کرد. طرح تجزیه بلوچستان، یا تغییر نام شهرها و اماکن و نیز تسریع در تغییر بافت جمعیتی بلوچستان بخشی از سیاستهای رژیم اشغالگر ایران برای محو کامل ملت بلوچ از طریق اسیمیلاسیون است. عامل اصلی هویت زدایی، تداوم سلطه اشغالگری بر بلوچستان است.حفظ هویت بلوچی و پاسداری از جغرافیای سیاسی بلوچستان بدون رفع سلطه گری و ایجاد یک بلوچستان مستقل و آزاد امری غیر ممکن است. پس باید در نهایت مبارزه خود را بسوی پایان اشغالگری رژیم جمهوری اسلامی ایران بر بلوچستان به پیش ببیریم تا بلوچ و بلوچستان پایدار بمانند.

بلوچستانءِ راجی زرمبش

The Norwegian citizen Ehsan Arjmandi Baloch is alive in Pakistan Baloch Ehsan Arjmandi-The Norwegian citizen Ehsan Arjemandi who have gone without a trace a... YOUTUBE.COM


تغییر رژیم در ایران ممکن گشته است


تغییر رژیم در ایران ممکن گشته است
کورش عرفانی
در هر نظام دیکتاتوری منطقی وجود دارد که شرایط نابودی آن از درون را فراهم می کند: از بین بردن امکان بهره برداری از خرد جمعی. استبدادگران جز خود را برنمی تابند و به همین دلیل دگراندیشان را منع و سرکوب می کنند. نخبگان و اندیشه ورزان راه هجرت پیش گرفته و یا اگر بمانند هرز می روند. جمهوری اسلامی نمونه ی بارزی است از دشمنی با خرد و خردورزان. با بستن راه های ورود عقلانیت به درون ساختارهای خویش، نظام خود را از درون تهی ساخت، تا حدی که در نهایت سرنوشت آن به دست مشتی تهی مغز چون سردار نقدی و پاسدار ...... و پاسدار ..... افتاد
این بلاهت سالاری اسلامی دو وجه منفی و مثب را با خود دارد. وجه منفی آن این است که کشور زیر سیطره ی این عقب مانده های روانی روز به روز به قهقرا رفته و می رود. وجه مثبت آن این است که اینان بر شاخ نشسته و بن می برند. جمهوری اسلامی یک نظام تمام شده محسوب می شود، زیرا در خود، آن میزان از اشتباه و نفرت و جنایت را انباشته کرده است که به سوی نابودی رود. بن بستی که اینک گرفتار آن شده راه برون رفتی ندارد جز این که اینها خود از صحنه بیرون روند. آیا این کار را خواهند کرد؟ برای این منظور چند شرط ضروری است:
1) از درون، ساختارهای حکومتی قادر به بازسازی خویش برای ادامه ی حیات نباشند.
2) از بیرون، پشتیان های خارجی نظام دیگر حمایت نکنند.
3) در میان مردم مخالفت وسیعی با کنار زدن رژیم وجود نداشته باشد.
4) در جامعه نیروهایی باشند که ضربه ی نهایی را به حاکمیت بزنند و آن را ساقط کنند.
شرط نخست که به نظر نگارنده مهم ترین آنها می باشد تامین است. جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند روی پای خود بیاستد، بنابراین، برای ادامه حیات خود باید زانو بزند و این یعنی تسلیم در مقابل غرب و اگر مردم فعال برخورد کنند، یعنی تسلیم در مقابل خواست ملت. پس، از این نظر که رژیم راه بازگشتی ندارد جای تردیدی باقی نمانده است، حتی برای خودی ها.
شرط دوم نیز به معنای نسبی موجود است. در حالی که بسیاری می پندارند که تنها موضوع اتمی است که غرب را از ایران دور ساخته، اما واقعیت چیز دیگری است. رسیدن دولت های بزرگ به این نتیجه ساده که رژیم قادر به تامین بقای خود نیست او را از یک حکومت قابل سرمایه گذاری برای سرمایه داری بیرون می آورد. به عبارت دیگر، روی اسب مرده کسی شرط نمی بندد. غرب به دنبال نیروی تازه نفسی است که بتواند خواست های سرمایه داری جهانی را در منطقه ی نفت خیز و حساس خلیج فارس تامین کند، جمهوری اسلامی هر چند نوکر صفت و وطن فروش است اما به واسطه ی پوسیدگی ساختاری دیگر کاندیدای مناسبی نیست.
شر ط سوم نیز تامین است. رژیم پشتوانه ی اجتماعی خویش را از دست داده و آن را با سیستم مزدوری جایگزین کرده است. مزدور نیز تا زمانی که پول هست می جنگد و وقتی پول نیست به اربابش پشت می کند و به جبهه ی مطمئن تر می پیوندد. جمهوری اسلامی نمی تواند با لشگری از مزدوران در مقابل سیل توده های به خشم آمده بیاستد. هر حاکمیتی که نفرت اجتماعی را توده گیر کند رفتنی است.
شرط چهارم به این برمی گردد که آیا یک جریان اجتماعی قدرتمند و سازمان یافته در جامعه وجود دارد یا خیر. هم اکنون این سازمان یابی اجتماعی در حال گسترش است،و تشکل های سیاسی در این زمینه, البته به صورت پراکنده فعال هستند. اما نکته مهم این است که تغییرطلبان، برخلاف سال 88، این بار باید در پی سازمان دهی خویش با شند تا دیگر ضعف گذشته را نداشته باشند.
با ترکیب این چهار شرط می بینیم که تغییر در راهست. تغییری که جبر شرایط زمینه ی آن را فراهم کرده است، اینک اراده و اختیار ماست که از این زمینه برای تحقق آن استفاده کند و فرصت تخریب بیشتر را به رژیم ندهد. امروز شرایط عینی دگرگونی فراهم است، نیاز به ایجاد شرایط ذهنی برای بهره بردن از آن است. با گسترش آگاهی، خودباوری و کار جمعی هدفمند و سازمان یافته می توان سرانجام به نکبت پایان بخشید. فراموش نکنیم، از آن جا که تغییر غیر قابل پرهیز است اینک بحث کیفیت آن است. اگر نیروهای دمکراتیک و مردمی و انسان مدار نکوشند و نجنبد، نیروهای غیردمکراتیک، غیر مردمی و منفعت مدار این فرصت تاریخی را برای خویش مصادره خواهند کرد، مانند گذشته.

Dates of Balochistan

Create your own business app in seconds


Sponsrad · 
Create your own business app in seconds -->
No Coding, It's Easy!

"بیانیه شاخه سیاسی مقاومت جیش النصر ایران در خصوص اخبار کذب رژیم علیه مقاومت"


"بیانیه شاخه سیاسی مقاومت جیش النصر ایران در خصوص اخبار کذب رژیم علیه مقاومت"
دیکتاتوری مفلوک آخوندی که منشأ تمام بحرانهای ضد بشری در منطقه و جهان اسلام می باشد در طی یکماه ماه گذشته مانع اصلی در برابر جنایات خود را در وجود مقاومت اهلسنت ایران میداند بر همین اساس بر فشارها و توطئه های ننگین خود علیه مقاومت جیش النصر این دژ استوار مردم ایران افزوده و در سلسله اقدامات بزدلانه اخیرش دو تن از بهترین فرزندان امت مقاوم را به شیوه های تروریستی به شهادت رسانید و همچنان در برابر اراده آهنین مقاومت نتوانسته است مانع خیزش رو به رشد جیش النصر به قیادت رهبر مدبر آن امیر عبدالرئوف بلوچ گردد از این رو رژيم منحوس آخوندي كه همه تيرهايش عليه مبارزین اهلسنت به سنگ خورده و عليرغم همه دروغپردازيهايش نتوانسته است كاري عليه سرمچاران مقاومت از پيش ببرد و بخاطر سلسله حمايتهاي مردم اهلسنت وایران از مجاهدين و موفقیت های سترگ سیاسی جیش النصردر اين ايام زير ضرب است , بر همین اساس طی روزهای اخیر براي جبران شكست های پیاپی و سنگين خود, بدون ارائه هیچگونه مستندی خبر دروغین «ائتلاف مقاومت جیش النصر ایران با دولة الاسلامی فی العراق والشام » را اعلام نموده تا بار دیگر با انکار موفقیت های عظیم جنبش ،چند روزی سران دیکتاتوری در تهران را با این گزارش های بی پایه و اساس مشغول نماید.
شاخه سیاسی مقاومت جیش النصر ایران ضمن تکذیب و دروغ دانستن این نوع اخبار کذب اعلام میدارد مبارزان جنبش مستقل و در سطح توانایی و آمادگی بسیار بالایی جهت مبارزه ای فراگیر و همه جانبه علیه رژیم بوده و در راستای استیفای حقوق ملی و مذهبی خود از هیچ نوع ایثار و فداکاری در راستای آزادی ملت در بند ایران و اضمحلال و درهم شکستن ابهت پوشالی رژیم جهل و جور و ستم آخوندی دریغ نخواهد ورزید.
شاخه سیاسی مقاومت جیش النصر ایران
25تیرماه1393

چھبار ۵۲ سال پیش


چھبار ۵۲ سال پیش
سال ۱۳۴۱ ات ، من ۶ کلاس ھیچان ءَ ھلاس کت ،آ وھد ءَ من ءَ ۱۶ سال ات ، من ءْ موسی احمدی دیم پہ چھبارءَ سرگپتیں ، آ وھد ءَ چہ پھرہ دانکہ چھبار ءَ یک ماشین راھے ات کہ پست ءِ ماشین ءَ ھپتگے دو رنداں روآ کتگ ات ۔ما وتی سامان کہ پیلگے اوشاپتین برنج ، چنت پیشبند نا ات ، گون وت ءَ زرت انت ءْ امریکی جیپ ءَ سوار بوتیں ، آ ماشین چہ پھرہ ، بنپور ،اسپکہ ،ھریدگ ، پیپ ،تنک سرھہ ، ھیچان ، گہ ، نوکین جاھان ، مومان ، پارگ ، تیس ، چھبار ءَ سر بوتگ ات ۔
ما مگرب ءَ رند چہ تیس ءِ کوہ ءِ برزا چھبار ءِ لیٹ بزان چراگ دیست انت ، درگی ءَ ماشین ءَ ترمانتر کت ، برزگے ءَ سرکپت ، ریک بڈوک ات ، اسپیتیں گنبدے زاھر بوت ، چہ گنبد ءِ راستی کش ءَ ما چھر کت ، سید گلام رسول ءِ گنبد ات ، کبلیی ءَ دیم ءَ شت ، چپی نیمگ ءَ چھر کت شھربانی ءِ دپ ءَ اوشتات ، گلین بانے ات ، پاسپانے داریں کیوسکے ءِ لاپ ءَ اوشتاتگ ات تریاکی گجریں پیرمردے ات ، ماشین ءِ لاپ پشت چارت ، پہ روگ ءَ اشارہ کت ، رند ءَ ما پھم ات اے پلیس ءِ ادارہ ایسپ دشکی ییگنت ، حکومت ءَ کریھ کتگ ، برزا داریں لوگے ات ، ٹنگ ٹنگ ات رییس شھربانی ءِ لوگ ات ۔ ماشین کمے دیم ءَ شت ، راستینی نیمگ ءَ چھر کت چھبار ء، بازارات کہ کہ اگان دراجی ءَ بہ شتین دریا ءَ سربوتگ ات بلے دبستان شاھپور ءِ دیوال ءِ ھلاس بیگ ءَ چپی دست تاب وارت ، ءْ مزنین چیچک ءِ بن ءَ اوشتات ، چیچک ءِ دیم پہ دیم ءَ دار تگردیں کافہ ییے ات ، کرکی ءِ کافہ ۔ ما ایر کپتین دو دو چنڈ سارتں ماھیگ وارت ، دیم پہ وتی لوگ ءَ شتیں ۔koroki ایرانی مردکے ات ، چو دار ءَ ھشک ، تریاکی ییے ات ، ۔ جاری انت ۔۔۔۔

حضرت علی رضی الله عنه؛ مظهر شجاعت و امام وحدت


حضرت علی رضی الله عنه؛ مظهر شجاعت و امام وحدت
سخنرانی من در نماز جمعه اهل سنت زاهدان - 12 آبان 1391
سخنرانی محمود براهویی نژاد در نماز جمعه اهل سنت زاهدان - 12 آبان 1391
YOUTUBE.COM

اداره بدنام اطلاعات رژیم ضد بلوچ هم زاهدان را استان سیستان می نامد؛ لطفا این خبر را بخوانید


اداره بدنام اطلاعات رژیم ضد بلوچ هم زاهدان را استان سیستان می نامد؛ لطفا این خبر را بخوانید
بازداشت یک فعال دانشجویی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
یک فعال دانشجویی اصلاح طلب دانشگاه سیستان و بلوچستان پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش کلمه، اداره اطلاعات زاهدان “وحید رنجبر” عضو هیئت مرکزی شورای صنفی دانشجویان این دانشگاه را در روز دوشنبه ۲۳ تیرماه پس از احضار به ستاد خبری اطلاعات زاهدان، بازداشت کرد.
این فعال دانشجویی که عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه است، از ابتدای سال تحصیلی گذشته بارها به اداره اطلاعات استان سیستان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
رنجبر که دانشجوی رشته ممتاز رشته تاریخ و اهل روستای نورآباد استان فارس است، در ماههای گذشته پیگیر قطع رانت دانشجویان وابسته به برخی نهادها و نیز احقاق حقوق از دست رفته دانشجویان بود.
تاکنون دادستانی زاهدان و اداره اطلاعات شهرستان درباره علت بازداشت وی پاسخگو نبوده اند و خانواده این دانشجو که از استان فارس به زاهدان آمده اند، نگران وضعیت فرزندشان هستند که به شدت از بیماری زخم معده رنج می برد.
در یک ماه اخیر دست کم ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به اداره اطلاعات استان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته اند.
به گفته دانشجویان این دانشگاه، با وجود پشت سر گذاشتن یک سال از فعالیت دولت حسن روحانی و تغییر کادر مدیریتی در بسیاری از ادارات استان ها، هنوز در بسیاری از نهادهای دولتی این استان از جمله مدیریت دانشگاه زاهدان تغییری ایجاد نشده است.