Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به غارت بردن زمینهای شهرستان چابهار در استان بلوچستان توسط حکومت جن گیران و رمالان و دزدان صاحب یک حکومت سنگر گرفته در سرگردنه تاریخ

امکان واگذارى قطعى اراضى ملى چابهار به اشخاص حقیقى و حقوقى

رئیس‌جمهور قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار با تصویب در مجلس و پس از تایید شورای نگهبان، از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون؛ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود در مقابل دریافت قیمت کار‌شناسی روز زمین‌های داخل محدوده شهر چابهار (بدون اثر طرح و عیان محدثه) موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی که به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واگذار شده را بنا به درخواست مستاجر یا مستاجران به صورت قطعی واگذار و اسناد مربوطه را منتقل کند.

بر اساس این قانون، درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های آماده سازی، نوسازی و دیگرهزینه‌های شهرداری که به طور مستقیم به شهرداری چابهار پرداخت می‌شود به خزانه واریز شده و در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار می‌گیرد تا برای سرمایه گذاری در طرح‌های شهر چابهار هزینه شود.

No comments:

Post a Comment