Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیش از 500 کارگر از یک هزار کارگرسازمان منطقه ازاد چابهاردو ماه است حقوق دریافت نکرده اند

حدود 400 کارگر به دلیل فشار اقتصادی تقاضای دریافت سنوات کرده اند و قرارداد سه ماهه با سازمان بسته اند و حدود پانصد نفر دیگر از ابتدای سال چاری تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و احتمال اخراج افراد بیشتری بعد از پایان این قراردادها وجود دارد

بیش از 500 کارگر از یک هزار کارگر "سازمان منطقه ازاد چابهار" که در شرکتهای تابعه سازمان منطقه ازاد مشغول کار هستند بیش از دو ماه است حقوق دریافت نکرده اند. این کارگران که قراردادهای دائم با شرکتهای نابعه " سازمان منطقه ازاد " داشته اند و سازمان منطقه ازاد این شرکتها را در سال گذشته منحل کرده است ابتدا کارکران را تحت فشار گذاشتند که قرارداد های یک ساله با انها منعقد نمایند و حالا قراردادهای یک ساله را به سه ماه تبدیل نموده انداده و کارگران را تحت فشار گذاشته اند که ذخیره سنواتی جندین ساله خودشان را دریافت نمایند و یا اینکه اخراج خواهند شد.

حدود 400 کارگر به دلیل فشار اقتصادی تقاضای دریافت سنوات کرده اند و قرارداد سه ماهه با سازمان بسته اند و حدود پانصد نفر دیگر از ابتدای سال چاری تاکنون حقوق دریافت نکرده اند و احتمال اخراج افراد بیشتری بعد از پایان این قراردادها وجود دارد

No comments:

Post a Comment