Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شهید اسد وفائی


شهید اسد وفائی مشهور به عمر روز سه شنبه، 23 تیر ماه 1388 همراه با 12 جوان بلوچ و بدون هیچ جرم و گناهی و فقط به جرم بلوچ بودن و سنی بودن اعدام شد.

اسد وفائی ساکن روستای دپکور سرباز اواخر 86 به اتهام همکاری با جنبش مقاومت جندالله بازداشت شد و دو سال را در زندان کرج و اوین و بدون حکم دادگاه گذراند و پس از دو سال و بدون اثبات هیچ پرونده ای آزاد شد اما فقط چند ماه پس از آزادی باری دیگر توسط زابلیهای جنایتکار و وحشی بازداشت شد و این بار هم بدون هیچ اتهامی و فقط با استناد اتهام سابق که هرگز ثابت نشد اعدام گردید.


روحش شاد و جایش فردوس باد

http://taptan2.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment