Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

يك زندانى در زاهدان اعدام شد

روز شنبه يک زندانى در زاهدان به دار آويخته شد.

يك زندانى در زاهدان اعدام شد
روز شنبه يک زندانى در زاهدان به دار آويخته شد. وى حاج دادالله مراد زهى نام داشت. بنابه گزارشات، وى در زندان تحت شکنجه قرار گرفته و با وجود مدارک ارائه شده دال بر بيگناهى اش، اعدام شده است. حاج داد الله مراد زهى عموى خدايار رحمت زهى است که دو هفته پيش با حکم بيدادگاه رژيم اعدام شد.


http://www.iranpressnews.com/source/073194.htm

No comments:

Post a Comment