Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حکومت استبدادی ولی سفيه در حال مرگ است


مليتهای دربند در ايران ، آزادگان و انسان دوستان جهان در روز ۲۲ بهمن ديدند که کار رژيم آخوندی تهران تمام است. کارحکام فاشيست تهران به جايی رسيده که چند صد اتوبوس با بسيجی های جيره خوار و چماقداران حزب الشيطانی را " دهها ميليون طرفدارنظام" جا می زنند و اتوبوسهای اعزامی و ميدان خالی آ زادی را دلايلی بر مشروعيت ولايت سفيه می دانند.برهمگان چه در داخل زندان بزرگ ايران و چه در خارج آشکار شده است که حکومت تبه کارآخوندی ايران را سپاه مافيايی و اطلاعات ضدبشری با متدهای فاشيستی ـ مذهبی وولخرجی های ميليارد دلاری توانسته اند برسرپا نگه دارند. باجگيرهای روس و چينی های پول پرست منافع خود را درادامه حکومت ضدانسانی آخوندی می بينند وازهمين رو از مافيای دولتی ايران حمايت می کنند..به يقين می توان گفت که چنين حکومتی سست و در حال مرگ درمقابل اراده آهنين وخواسته های مردم بپاخاسته شهرهای بزرگ و ميليتهای در بند دوام نخواهد آورد.
برای گرفتن حقوق ملی و آزادی سرزمين مان از چنگ اشغالگران ، اتحــاد و همکــاری بيـن نيروهای انقلابـی ، ملی ـ مذهبـی، فرهنگيـان و تحصيلکردگـان بلوچستـان وحمايت از سرمچاران بيباک از اهميت فوق الاده ای برخوردار است. با احترام به دمکراسی و حق انتخاب مردم، آمادگی آنرا داشته باشيم که آينده سرزمين ما را ملت زجرکشيده مان، مردم مقاوم و قهرمان بلوچ رقم خواهند زد. به برکت خون هزاران شهيد آزاديخواه بلوچ دوران حکمرانی مهمانان ناخوانده واشغالگران فاشيست فارس
دربلــوچستــــــان بسـر خواهـد آمــــد


http://taptan2.blogspot.com/2010/02/blog-post_305.html

No comments:

Post a Comment