Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عبدالمالک عزیز که از هر چه بیشتر برایت راه مبازه عزیز تر بود بدان و سوگند به پروردگار که تا آخرین قطره خون راهت را ادامه خواهیم داد
برادر عزیز روزی که پا به میدان مبارزه نهادی خود گفتی این راه همه چیز دارد و همه سختیها را به جان خریدی تا راه مبارزه را به پیش بری و حتی پروای جان خودت را هم نکردی و ما سربازانت با شما عهد می بندیم و پیمان می کنیم که راهت را تا آخرین لحظه ادامه دهیم و لحظه ای هم سستی نخواهیم کرد.

سرور عزیز تر از جانم ، عبدالمالک عزیزم که در راه هدف و آرمان عزیزترینهایت را قربان کردی و حتی برادر عزیزت را فدای دین و اسلام و مردمت کردی سوگند به وحدانیت پروردگار و سوگند به همان سوگندهائی که با تو خورده بودیم که همانگونه که به ما آموخته بودی راهت را ادامه خواهیم داد.
عزیزتر از همه چیزم عبدالمالک عزیزم شما چنان درس شهامت و جرات و شجاعت به ما دادید که هرگز از یاد نخواهیم برد و به یقین بدان که تو رهبر انقلابی بودی که بلوچستان و اهلسنت ایران را تکان داد و چهره دشمن را عیان نمود و راه را برای همگان نشان داد و سوپند به ذات الله که ما راهت را با روشت ادامه خواهیم داد.

رهبر عزیز در بندم که ما را از شب تار ذلت به سوی روز روشن عزت رهنمون شدی بدان که امروز در دل یکایک ملت بلوچ و جامعه اهلسنت جای داری و فرزندان مومن و غیور اهلسنت و بلوچ سربازان و سپاهیان راهی هستند که شما رهنمون شدید و نام شما بر بلندای تاریخ این ملت ثبت شده است و سوگند به الله که ما با خونمان راهت را آبیاری خواهیم کرد.
ما عاشقان و دلدادگان راهت بودیم ، همانگونه که خودت نیزد دلداده شهادت در راه الله بودی و ما راهت را به امید و کمک الله ادامه خواهیم داد.
بار الها ما را در این راه کمک کن
والله نمی دانم چه بنویسم و این چند سطر را برای تجدید عهد و پیمان را رهبر فرزانه ام امیر عبدالمالک جان نوشتم.

دلاور بلوچ

No comments:

Post a Comment