Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آقای احمدی مقدم در خواب بینند امنیت متجاوزان را


آقای احمدی مقدم در خواب بینند امنیت متجاوزان را

متجاوزان همیشه در طول تاریخ خواسته اند با سرنیزه و زور بر مستعمرات حکومت کنند اما همیشه در نقشه هایشان با شکست مواجه شدند و ستمدیدگان و مظلومان در برابر تجاوز و تعدی و ظلم و ستم و استعمار و استثمار قیام کرده اند و پای متجاوزان را از سرزمین خود قطع کرده و برای همیشه متجاوزان را به زباله دان تاریخ انداخته اند ،امروز ما در بلوچستان شاهد استعمار روافض خبیث هستیم که با استفاده از زر و زور می خواهند به استعمار و استثمار بلوچستان ادامه دهند و هر روز با رنگی جدید و چهره ای جدید بروز می کنند تا چهره کریه و خبیث و پلید خود را پشت مکر و فریب و دروغ مخفی نگه دارند اما دیگر چهره ننگین روافض متجاوز در بلوچستان عیان شده است و نمی توانند حقیقت شیطانی و جنایتکارانه و خون آشام خود را بیش از این مخفی کنند و به جنایت و تجاوز ادامه دهند.

امروز دیگر بلوچستان بیدار شده است و مردم بلوچ دیگر مردم گذشته نیستند که فریب لبخندهای شیطانی و مکارانه پاسداران و جنایتکاران صفوی را بخورند و در برابر جنایات و تجاوزها سکوت کنند ، نه دیگر چنین نیست بلکه ملت بلوچ خواستار خروج بیگانگان و متجاوزان از سرزمین خود هستند و می خواهند خود بر سرزمین خود حکومت کنند و نمی خواهند چند زابلی و تهرانی که هیچ حقی در بلوچستان ندارند برای ملت بلوچ تکلیف تعیین کنند ، جوانان بلوچ دیگر نمی خواهند برده بیگانگانی همچون خامنه ای جانی و احمدی مقدم خون آشام و شهریاری خونخوار باشند ، ملت بلوچ دیگر نمی خواهند قاتلانی چون جعفری و صفوی و رادان و احمدی مقدم برای این ملت تکلیف تعیین کنند.

امروز ملت بلوچ نیازی به نسخه پیچی های بیگانگان ندارد ، امروز صدای هر جوان بلوچ این است : اصلا بیگانگان چه کاره اند که در سرزمین ما بر ما حکم برانند و برای ما تکلیف تعیین کنند، چرا باید یک جوان بلوچ که صاحب و مالک بلوچستان است توسط یک سرباز بی سر و ته تهرانی و زابلی و .... مورد بازخواست قرار گیرد و چرا باید در بلوچستان قدرت در دست یک لر شیعه افراطی باشد و چرا باید مردم بلوچ از یک جنایتکار شیعه اتباع کنند.

امروز ملت بلوچ خواهان برچیده شدن قدرت زابلیها و متجاوزان است و می خواهد که فرزندان این دیار خود بر سرزمین خود حکومت کنن و هرگز دیگر راضی به استعمار بیگانگان نخواهند شد و آنگاه احمدی مقدم دم از امنیت آتی برای متجاوزان می زند که باید به ایشان بگویم شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لب لب خورد و گهی دانه دانه.

امنیت برای متجاوزان و زابلیهای جنایتکار تبدیل به یک رویا شده است که هرگز تعبیر نخواهد شد و هر روز بر حجم نا امنی برای متجاوزان افزوده خواهد شد و خانه های متجاوزان آتش زده خواهد شد و ثروتمندان متجاوز خلع ثروت خواهند شد و اموال بدست آمده از بلوچستان مصادره خواهد شد و بلوچستان تبدیل به جنهمی برای متجاوزان خواهد شد که همه را در شعله هایش خواهد سوخت.

آقای احمدی مقدم خوش باشد خوابی که دیده اید اما شما این خواب را پس از تاسوکی دیدید و اعلام کردید که ظرف چند ماه امنیت ایجاد خواهد شد و بلوچستان برای متجاوزان و زابلیهای جنایتکار به بهشت برین تبدیل خواهد شد اما این خواب تعبیر نشد که نشد و تا امروز جنازه های شما در بلوچستان تکه پاره می شود و به امید الله تا آزادی بلوچستان شما طعم امنیت را نخواهید چشید و باید هر روز تکه پاره های خود را جمع آوری کنید وبرایشان اشک بریزید که بسیار جنایت کردید و مردم صبر کردند اما دیگر صبری در کار نیست و آهنین پاسخ خواهید دید.
دلاور بلوچ

http://taptan2.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment