Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستان من

بلوچستان من

بلوچستان! یعنی عشق سرخ

عشق! یعنی بلوچستان سبز
بلوچستان من!

بلوچستان گل خان نصیر است و حماسه
بلوچستان روانبد است و عشق

بلوچستان اشرف است و معرفت
بلوچستان زرمبش است و عدالت
بلوچستان یادگاری است وصداقت

بلوچستان استاد پروین است و حقیقت

بلوچستان خسرو مبارکی است و آزادی

بلوچستان رحیم است و قیام

بلوچستانم ریگی است و طغیان
بلوچستان دادشاه است و جسارت
بلوچستان ملا بخش است و شورش
بلوچستان سرمچاران است و رهایی
بلوچستان دار است وسرمچاران
بلوچستان من! نگاه کن!
بلند شو!
گریه نکن

تو دردها و رنجها را بارها و بارها دیده ای
تو آمدن و رفتن بیگانگان را بارها و بارها حس کرده ای
تو با سوز و زخم
با ظلم و ستم
با خون و فریب

با بحران و جنگ، بیگانه نیستی!

چشمهایت را نبند
در خود نشکن

بخند و بمان
چون! عشق هرگز نمی میرد

باور کن! عشق مردنی نیست
عشق رفتنی نیست

نریمان بلوچ


« پهره روتاک » « روزنامه پهره »No comments:

Post a Comment