Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

۱۳۸۸ءِ سیاهین سال مان بلوچ راج دپترءَ نُبیسگ ءُ ثبت بوت!

۱۳۸۸ءِ سال بلوچءِ واستا هنچوش که پیسریگین سالان یکے چه سیاهترین سالان ات.اے سال هن گون بازین اڑءُ جنجالان گوست.

گوستگین سالا سدانی هسابءِ بلوچ مان ایرانی اسلامی رژیمے هونوارین و نا انساپ پسندین هکومتے واکانی دستا شهید و بازین مات و پتے چه وتی چوک و هنچوش بازین چوکے چه وتی پت ءُ مات سوگیءُ زبهر کنگ بوتک انت.

مان بلوچستانءِراجی تاریخءَ تان جاهے که من پٹ ءُ پول کتگ هچ چشین زلم ءُ زورکشت ءُکوش پروشت ءُ پروش نیاتکگ که هنوگین ایرانے رسترینِ هکومتءَ مئےبزگین راجءِ سرءَ آرگاانت .

اپسوز هزار ارمان که انگت هزارانی هزارے هسابءَ مان سیاه تهارین بندیگ جاهان بندیگ انت و گون پاهوءَ دیم په دیم انت.

بلوچستانءِهر کنڈیءَ آس جمبور انت.چه بلوچستانءِ نوکین نسل ءُ اوبادگءَ گپتگ تان ملاءُ ءُ غیر وانندگ هر روچ لٹُ ءُ کٹ ، په زور منینگ ءُ پدا مان وتی بیمناکین بندیگ جاهان بندیگ ءُ پاهو دئیگ بنت.

کومئے پجار سه چیز انت ، زبان، دودءُ ربیدگءُ هنچوش سرزمین،بلوچ راج چه اے هر سئین چیزان زبهر انت، بزان راجیءُ کومی نابرابری، دودءُ ربیدگی نابرابریءُ هنچوش اجتماعیءُ گزرانی نابرابری.

بلوچستانے حق ءُ حقوقءِ باروءَ بلوچستانءِ راجی جنز ءُ مسئلے باروءَ مان بلوچی تنظیمان ءِ ویب تاکان ءُ مهپلان بازین گپ ءُ تران بوئگا انت. بلئے مئی هنوگین دور ءُ زمانگءِ شائر ءُ مزن عالم واجه مرحوم مولوی عبدالله روانبد راست گوشتگ که برات که گون برات یک بیت- گرءَ دریاءِ شلنچگ واک بیت.حی هَواگن واکی لوٹیت که برات گون برات یک بیت- گڑا پدگیری المی انت. مارءَ لازمی انت که گرءُ لانچ ءُ تچءُ تاچ بکنین. هما کشکءَ پدا بجینن که برات ءَ گون برات ءَ هور کت بکنت.

چیز منی هیالا هورکاری انت تپاکی انت.هوری ءُ مچی انت. یک و دگرے برداشت کنگ انت.هور کاریءِ هیل کنگ انت.آ کومے وژهالی انت.آگن منی ءُ تئی مکسدءُ لوت،هُب ءُ واهگ په راجی حقانءِ جد ءُ جهد کنگءِ واستءَ انت، گڑءَ پر چے په اتحادءُ هورکاریءَ چم جنین؟.

روشین هیالین براتان واجهان ءُهاتونین گوهاران!

بلوچ راجے نزوری و کم کاریءِ سبب باز انت. من دو نمونگ شمے هزمت ءَ پیش کنان:

یکے بلوچے وتی جندے توکی دژمن انت . دومی بلوچ راج و بلوچستانے ڈنی دژمن انت. اے هن چنت بهر انت.آ که ڈنی دژمن انت زانگ بنت که کے انت.

بلےاے گپ کسیے زانتءُ ذهنءَ نئیت که راجے توکی دژمن کے انت. آ وتا بلوچ کومے دوزواه زانت، آ هر وهدا همےجهد ءُ کوشستءَ انت که بلوچ کومءِ سرمچار ءُ هَئِیر لوٹوک زاهر ببنت.

گون هزار بژن اپسوزءَ گوشگ لوٹان که لهتیے چه اِشان،گون پلینڈیءُ ناهکین بُهتام جنگءَ بلوچ راجءِ اتحاد ءُ متحد بیئگے توارءَ کوکارا گون ایرانی رسترین سپاهیگانء وزارت اطلاعات (انتلجنت سرویسے) همکاریءَ نیست ءُ نابود کننت .

اے خبیسین ءُ رسترین حکومتان هنچین دَم ءُ تلزم یاد انت که چیتک و کوکارجَنَگءَهن نیلیت. چیتک جنوکے دپا هنچوش بند کنت که دگه برے آ هچبر نژگے جت مکنت.

جی هو رسترانی تلزم کلاشینکوف انت، پاهو انت، بندیگ جاه انت،ناهکین بُهتام جنگ انتءُ هنچوش اعتیاد انت .

ایرانے گوستگین ءُ هنوگین واکدارانی مدیمی کوشست همے بوتگ که آ بلوچ راجءَ گار و آییءِ ملک ءَ نیست و نابود بکنت. کومی شعورءُ زانت ءُ راجی دودءُ ربیدگءُ بلوچی زبانءِ نشان ءَ گار بکنت تان همے گپ ءَ بیهال بکنت که آ وت یک راجی انت ءُ یک وهد ءُ زمانگے آ وت یک ملکے ءِ واهند بوتگ.

منی هیالا اے 31 سالانی جد و جهدءِ مزنین تجربگ په ما بلوچ راجءِ سیاسی و دودءُ ربیدگی تنظیم و پارٹیان بس انت، سیاست گون کنت،ُ زدءُ کینگ نبیت. سیاست گون ناهکین بُهتام جَنَگ ءَ نبیت. سیاست گون منطق،هورکاریءُ اتحادءَ بیت. هنوگین ماهولءَ بلوچانءِ هورکاری، اتحادءُ هوری چه هر چیزءَ دگه واجبتر انت مهمتر انت ۔

واجهان براتان ءُ هاتونین گوهاران!

منی هیالا مئیگ ءُ شمئیے واستءَ پرک مکنت که گُربگ اسپیتےِ ببیت یان که سیاهے، سرپ موشکءَ گپت بکنت.آ امپریالیست ببیت یا سوسیالیست ببیت. آ ملکے که بلوچ راجءَ په حیثیت یک کومئے به منیت ءُ چه بلوچ راجءِ حق ءَ حقوقءَ په دل ءَ سِتک بِمِننیت ءَ کمکءَ مدت بکنت، ما چه آئی ءَ حمایت بکنین ءُ چه آ مدت بلوٹین.

چه بلوچستان ءِدانشورءُ راجی تنظیمان دزبندی کنان که متحد نبیئگءِ بیماریءَ ءُ هنچوش یک ءُ دگرءَ َ ناهکین بُهتام جَنَگ ءَ چه وتی مجگءَ دربکن ات.

پدا یک پدے دگه چه شما که راجی مسئله ءُ جنزے سرا تپاک ات و زاتی مفادانی سر‏ءَ راجی مفادانءَ گیشتر ترجیح دئیت،دور چه هر وڑین تنگ نظریءَ اے کسانین اڑ و جنجالانءَ بپیچ ات و یک کر‏ءَ إیر کن ات ءُ ایرانے اسلامی جمهوری رجیمےناانساپین،هون وارین ءُ رسترین هکومتی هلاپءَ هوریءَ وتی جد ءُ جهدے کاروانءَ دیمءَ ببرات .

مدتانی مدت انت که تئی ماتءُ منی مات.تئی پِت ءُ منی پِت . تئی گوهار ءُ منی گوهار. تئی چُک ءُ منی چُک ماتمءِ تها انت، بی واب ءُ بی آرام انتءُ زُلمانی تها گارانت.نون منیگ ءُ تئیگ باریگ انت که اے زالمانءِ وابءَ چه اهانی چمان به پرینن ۔

بیاات یک جاه هورکاری،تپاکی ءُ هوری ءِ بئیرک ءَ گون دوئین دستان چست بکن ات. راجانی راج دپترپیش داشتگ ءُ ثابت کتگ که تپاکی،هورکاریءُهوری آجوئیءِ مستاگ انت. بلوچستان‏‏ءِ راجی مسئله ءِ راه حل ءُ بلوچانۓ حقءُحقوق ءِ گرگے مادن ءُ کِشک، تپاکــــــــــی ءُهورکاری انت.

نبشتانکءَ گون هنوگین دورءُ زمانگءِ شائر ءُ مزن عالم واجه مرحوم مولوی عبدالله روانبد ءِ اے گالءَ هلاس کنان که گُشیت:

برات که گون برات یک بیت گڑءَ دریاءِ شلنچگ واک بیت.

بلوچءِ گوانک

No comments:

Post a Comment