Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شه قلی ستوده کشته شدیروز در مسیر دامن ایرندگان شه قلی ستوده همراه با دو فرزند خردسالش و یکی از همراهانش از اهالی روستای هوشمب بنام ملک با شلیک گلوله آر پی جی کشته شدند.
مرحوم شه قلی ستوده فرزند محمد حسن از طایفه بامری،کرد ومیر منطقه بود.وی در سال های گذشته با قبایل دیگری اختلاف و در گیری داشت.وی از جنگ و درگیری و نزاع خسته شد بود وظاهرا در سال گذشته با طرف های مقابل صلح و آشتی کرده بود.تاکنون هیچ شخص و طایفه ای مسولیت این قتل ها را به عهده نگرفته است.دعا می کنیم که خداوند درگیری فلاکت بار بلوچستان را که منجر به خسارت های سنگین مادی و معنوی می شودبه صلح و آشتی مبدل کند.

Source: Facebook.com

No comments:

Post a Comment