Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دروغهای شاخدار آخوند ابراهیم حمیدی

به گزارش آژانس خبری تفتان ابراهیم حمیدی رئیس بیدادگستری بلوچستان سنگ تمام در دروغگوئی گذاشت و انتهای دروغگوئی را برای همگان ثابت کرد و در یک ادعای کاملا دروغ اعلام کرد 150 نفر از اعضای جندالله امان گرفته اند که البته دروغ گفتن مذهب صفویان است و در درغگوئی حد و حصری ندارند و اساس و بنیاد این مذهب بر دروغ گذاشته شده است و تنها مذهبی است که هر چند زیاد تر دروغ بگوئی و زنا بکنی همان اندازه اجر و پاداش دریافت می کنی و به همین جهت حمیدی سعی کرده است دروغ بسیار بزرگی بیان دارد تا درجات بلندتری نصیبش گردد.
مذهب ابراهمی حمیدی می گوید که لا دین لمن لا تقیة له دین ندارد هر کس دروغ نگوید و مذهبشان می گوید هر کس یک بار زنا کند البته با نام صیغه مقامش به حسین و دوبار به حسن و سه بار و به علی و چهار بار .......منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی مراجعه گردد.
از چنین مذهب خرافاتی و دروغپردازی انتظاری بیش از ابراهیم حمیدی و شهریاری نیست و دروغهایشان بزودی برملا خواهد شد اما می گذاریم چند روزی حمیدی دلش را خوش کند و زود است زمانیکه مانند شوشتری تکه پاره بشود و برود به جهنم آنجا پرودگار می پرسد که چرا چنین دروغ می گفتید.
آقای حمیدی ادعای دروغی مطرح کرد که 150 نفر از اعضای جندالله امان نامه گرفتند من به آقای حمیدی می گویم 150 پیشکش شما ما نمی خواهیم شما 150 نفر نشان دهید حداقل شما یک نفر از اعضای جنبش را بیاورید و نشان بدهید که از شما جنایتکاران و متجاوزان امان نامه گرفته باشد .
اما می دانیم چرا دروغ می گوئید چون سیل جوانان به سوی جنبش در جریان است و سوگند به ذات الله که از زمان دستگیری رهبر انتفاضه و مقاومت صدها جوان جدید به جنبش ملحق شده اند و این است آتشی که شما را دارد می سوزاند و شما می خواهید با دروغ دلتان را خوش کنید اما بزودی بمب وجودتان را گرم خواهد کرد و تکه پاره هایتان پاسخ دروغهایتان را خواهد داد.
شما فکر کرده اید با دروغ می توانید مردم فریب بدهید این خیال باطل است و مردم به اندازه ای از خباثت و نجاست و پلیدی شما آگاه هستند که دیگر هر چند قسم بخورید و مدرک ساختگی بیاورید کسی دروغهایتان را باور نمی کند.
شاید شما چند چوپان را پول بدهید و بیاورید پای تلوزیون و بگویند ما اعضای جندالله بوده ایم اما مردم عقل دارند و کاه در سر ندارند و از حقیقت شما آگاه و با خبر هستند.
شما فکر می کنید با این دروغها به کجا می رسید جز اینکه چند روز دیگر تکه پاره شوید و باز رسواتر از پیش گردید و الحمدلله که الله شما آخوندهای صفوی شیعه را در همین دنیا رسوا کرده است و این از نعمت های الهی است و شاید این مهلتی که به شما داده می شود برای آشکار شدن بیشتر نجاست و پلیدی شما برای مردم است.

No comments:

Post a Comment