Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعتصاب عمومی در سراسر بلوچستان ، نفرت از اشغال بلوچستان را به نمایش گـُذاشت !

در 27 مارچ 2010 سراسر بلوچستان شرقی شاهد اعتصاب بیسابقه ای علیه اشغال سرزمینشان توسط دولت پاکستان در 27 مارچ 1948 بود

در 27 مارچ 2010 سراسر بلوچستان شرقی شاهد اعتصاب بیسابقه ای علیه اشغال سرزمینشان توسط دولت پاکستان در 27 مارچ 1948 بود . این اعتصاب که بدرخواست « جبهه ملی بلوچ » مطرح شد ، توسط همه سازمانهای ملی بلوچستان مورد تایید و حمایت قرار گرفت . تقریبا" قریب به اتفاق سازمانها و انجمنهای صنفی نیز از این حرکت حمایت نمودند . بلوچستان تقریبا" یکپارچه به این ندا لبیک گفتند .
 
این اعتصاب همگانی در همه شهرها و قصبات در بین همه مردم اعم از بلوچ ، پشتو ، براهویی ، هزاره ،‌هندو و سیک میتوان گفت بیکسان استقبال شد .
در بلوچستان شهر ، قریه و قصبه ای نبود که این اعتصاب در آن انعکاس نداشته باشد . در شهر بندری گوادر همه اسکله های بارگیری و بار اندازی ، تمام ادارات دولتی ، بانکها ، اتوبوسرانی و بازار بسته شد و به اعتصاب عمومی پیوستند و حتی امکان تحرک را از نیروهای نظامی و انتظامی در شهر را فلج ساخته و فلج نمودند .
در شهرهای کویته ، تربت ، پنجگور ، آواران و خضدار ، نیروهای انتظامی تلاش نمودند که این اعتصاب را ناکام نمایند و یا مانع تحقق اعتصاب شوند ، اما با عکس العمل شدید مردم مواجه شده و حرکت اعتراضی مردم به خشونت کشیده شد . در تربت افراد زیادی دستگیر شدند که از آنجمله میتوان از سخی عمرانی ، زامر بلوچ و ... نام برد . در کویته نیز به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله نموده و از جمله به دستگیری نصیر نور و دکتر منیر بلوچ از فعالین سازمان محصلین بلوچ (جناح آزاد ) اقدام نمودند .
اعتصاب عمومی و جلسات مسالمت آمیز در کلیه شهرهای کوچک بلوچستان نیز برگزار شد .
در شهر کراچی نیز این اعتصاب انعکاسی وسیع یافت . در شهر کراچی تجمع اولیه فعالین « جبهه ملی بلوچ » در بلوار شهید اکبر بگتی ( هشت چوک سابق) « لیاری » شروع شد . سپس با گذشتن از خیابانهای متعددی به جلسه عمومی ای که توسط متحدینشان در « میران ناکه » بر گزار شده بود ، پیوستند که خیانها را مسدود ساخته بودند . در این اجتماع باشکوه دهها هزار نفر شرکت جسته بودند و بر خلاف الحاق اجباری کشور بلوچستان به پاکستان شعار میدادند .
در « پشکان » نیز اجتماعی وسیع توسط فعالین « جبهه ملی بلوچ » در بزرگراههای « پشکان » برگزار و در آخر بر سر چهار راهی شهید مجید بلوچ اجتماع نمودند و مورد خطاب سخنرانان « جبهه ملی بلوچ » و دیگر سازمانهای ملی بلوچ آقایان « میاه بلوچ » ، رزاق بلوچ ، عدنان و عقیل بلوچ قرر گرفتند و در مورد این روز ماتم و عزا داد سخن راندند .
کلیه سخنرانان از مقاصد اشغال ، سیاستهای نسل کشی جکومت های پاکستان و از مبارزات ملی ملت بلوچ ، از دستگیریها و کشتار فعالین بلوچ به تفصیل سخن گفتند .

در بیانیه ای که ساعاتی پیش توسط معاون « جبهه ملی بلوچ » صادر شد ، از کلیه مردم ،انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و سازمانها و شخصیت هایی که برای پیروزی این حرکت تلاش نموده بودند ، تشکر و قدردانی شده است .

« پهره روتاک »

No comments:

Post a Comment