Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اهمیت رودخانه سرباز


اهمیت رودخانه سرباز: درباره اهمیت این رودخانه در بخش و منطقه سرباز هرچه بگوییم، کم گفته ‏ایم. در مورد اهمیت آن همین بس که حیات اقتصادى جنوب استان به این رودخانه بستگى دارد. و چه بسا با خشک‏شدن آن دیگر هیچ حیاتى در منطقه مشاهده نشود و روستاهاى فراوانى به ویرانى مبدّل گردند. آب این رودخانه در طول مسیر خود براى روستاهاى واقع در کناره ‏هاى آن، منبع آب منحصر به فرد است. تراکم آبادیها در مسیر این رودخانه بسیار زیاد است. و زمینهاى زراعى آنها از همین رودخانه مشروب مى‏گردند. رودخانه سرباز نقش بسیارى را در آبادانى زمینهاى اطراف خود دارد و از آنجا که آبرفتهاى زیادى را در این اراضى ته ‏نشین مى ‏کند، بسیار پربرکت و آباد هستند. آب این رودخانه نه تنها منطقه سرباز، بلکه بخش راسک و سرزمینهاى پهناور دشتیارى را نیز مشروب مى ‏کند. بطور کلى مى ‏توان گفت که بیشتر زمینهاى حاصلخیز دشتیارى، بر اثر رسوبگذارى همین رودخانه، در طى سالیان متمادى و طولانى، بوجود آمده ‏اند. هم اکنون با احداث سدپیشین، بیشترین استفاده را از آب این رودخانه، اهالى دشتیارى و باهوکلات و چابهار مى‏ برند.

- رودخانه گُوَیْمَرْکْ: دهستانهاى: نسکند و مینان، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز، حوضه: دریاى

عمان، طول: 55 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1450 متر، ارتفاع ریزشگاه: 890 متر، شیب متوسط: 1 درصد، مسیرکلى: نخست جنوب شرقى و سپس غربى. شاخه‏اى از این رودخانه از ارتفاعات 80 کیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر واقع در دهستان نسکند سرچشمه مى ‏گیرد و بنام رودخانه دهانه به سوى جنوب شرقى روانه مى‏شود. در سرراه با ریزابه ‏هاى متعددى مخلوط مى ‏شود و در حوالى روستاى سرداب به سوى جنوب‏ غربى متوجه مى‏گردد و قبل از رسیدن به روستاهاى کندز و باتک، با شاخه شرقى که از ارتفاعات جنوبى آشار سرچشمه گرفته و بنام رود کُزور معروف است، مخلوط مى‏شود. از کنار روستاهاى گُوَنْگانْ، مینان، دِزْ، بُگانْ و سَنْگ مَسجِد مى ‏گذرد و در مرکز بخش سرباز، با رودخانه سرکور مخلوط مى ‏شود و رودخانه سرباز را تشکیل مى ‏دهند.

- رودخانه بَخْتَکْ : دهستان سرباز، فصلى، ریزابه : رودخانه سرباز حوزه: دریاى عمان، طول: 51 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه 860 متر، شیب متوسط: 3/6 درصد، مسیرکلى: شمال غربى. این رودخانه از 14 کیلومترى جنوب شرقى سرباز سرچشمه گرفته و از روستاهاى ماتَکْ و اِسْپِکار مى‏گذرد و در روستاى اِیْتکْ به رود سرباز مى‏ریزد.

- رود سهمان: دهستان سرکور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرکور، حوضه: دریاى عمان، طول: 71 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 1100 متر، شیب متوسط : 1/8 درصد، مسیرکلى غربى، این رودخانه از 66 کیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و رودخانه پادیک شاخه‏اى از آن است و در محل محمودآباد به سرکور مى ‏پیوندد.

- کیشکور: دهستان کیشکور، فصلى، ریزابه: رودخانه سرباز، حوضه: دریاى عمان، طول: 53 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1200متر، ارتفاع ریزشگاه: 750 متر، شیب متوسط: 1/8 درصد، مسیرکلى: شرقى. این رودخانه از 75 کیلومترى جنوب شرقى ایرانشهر سرچشمه مى‏گیرد و داراى دو شاخه اصلى: مات کَوْرْو شیر بُنان (گَرَگْ کَوْرْ) و شاخه‏ هاى فرعى: مَچانْ، سَگار، بَنْدانْ، سانیچ، دَنْدارْ، جَمیدَر،شُکْشْدَرْ، کُپشتان، تیغ آبْ و دازاندر است. و در محل روستاى دَپْکَوْرْ به رودخانه سرباز مى‏ پیوندد.

- هیسکان: دهستان ایرافشان، فصلى، ریزابه: رودشاهى کور، حوضه: دریاى عمان، طول: 50 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه: 1400 متر، ارتفاع ریزشگاه: 800 متر، شیب متوسط: 1/2 درصد، مسیرکلى: شمال شرقى. این رودخانه از ارتفاعات جنوبى دهستان آشار سرچشمه گرفته و بعد از پیوستن چند رود فرعى به شاهى کور تغییر نام داده و به رودخانه نِهِنْگْ مى‏پیوند.
تهیه وتنظیم محمد بلوچ

No comments:

Post a Comment