Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آذربایجان بار دیگر با سکوت اعتراض آمیز خود بر استقلال رأی خود از تهران تاکید کرد

در میان تبلیغات وسیع برای راهپیمایی های اعتراض آمیز جنبش سبز در سراسر کشور نکته ای که بیش از همه قابل توجه و تامل می نمود بمباران تبلیغاتی وجنگ روانی بود که برای به صحنه کشاندن آذربایجان و ترکها در جریان بود. زمان بندی فتوی آیت الله منتظری در خصوص حقوق زبانی ترکها (مشخصًا و نه سایر ملل و قومیتها)، بیانیه ها و دعوتهای پخش شده توسط ارگانهای تبلیغی حامل جنبش سبز و زمینه سازیهای گسترده توسط طیفهای مختلف منسوب به سبزها (علی الخصوص در شهر تبریز) همگی حاکی از برنامه ریزیهای گسترده قبلی و نیز حرص و هیجان بالا برای به صحنه کشیدن آذربایجان داشت. لیکن ملت ترک آذربایجان بار دیگر ثابت کرد که قصد وقع نهادن به جریاناتی که در کارنامه شان جز دروغ و دورویی و در بهترین شرایط بی اعتنایی به آذربایجان و ملت ترک ندارند را ندارد. شگفتا چگونه کسانی که تا دیروز حامی نژادپرستانه ترین و شوونیستی ترین تزهای دولت متمرکز بودند و ملت ترک آذربایجان هنوز زخمهای عمیق بی عدالتی آنان را بر دل و تن دارد امروز در مقابل چند وعده و وعید نمایشی انتظار حمایت و فداکاری از آذربایجان را دارند؟ آیا آنها واقعا می پندارند که آذربایجان از منویات درونی و افکار آنان آگاه نیست؟! آنچه در روز ۱۳ آبان در آذربایجان گذشت تکرار پیامی روشن و واضح برای کسانی بود که آذربایجان را بدون ترکها و فقط به عنوان گوشت قربانی می خواهند.

در میان تبلیغات وسیع برای راهپیمایی های اعتراض آمیز جنبش سبز در سراسر کشور نکته ای که بیش از همه قابل توجه و تامل می نمود بمباران تبلیغاتی وجنگ روانی بود که برای به صحنه کشاندن آذربایجان و ترکها در جریان بود. زمان بندی فتوی آیت الله منتظری در خصوص حقوق زبانی ترکها (مشخصًا و نه سایر ملل و قومیتها)، بیانیه ها و دعوتهای پخش شده توسط ارگانهای تبلیغی حامل جنبش سبز و زمینه سازیهای گسترده توسط طیفهای مختلف منسوب به سبزها (علی الخصوص در شهر تبریز) همگی حاکی از برنامه ریزیهای گسترده قبلی و نیز حرص و هیجان بالا برای به صحنه کشیدن آذربایجان داشت. لیکن ملت ترک آذربایجان بار دیگر ثابت کرد که قصد وقع نهادن به جریاناتی که در کارنامه شان جز دروغ و دورویی و در بهترین شرایط بی اعتنایی به آذربایجان و ملت ترک ندارند را ندارد. شگفتا چگونه کسانی که تا دیروز حامی نژادپرستانه ترین و شوونیستی ترین تزهای دولت متمرکز بودند و ملت ترک آذربایجان هنوز زخمهای عمیق بی عدالتی آنان را بر دل و تن دارد امروز در مقابل چند وعده و وعید نمایشی انتظار حمایت و فداکاری از آذربایجان را دارند؟ آیا آنها واقعا می پندارند که آذربایجان از منویات درونی و افکار آنان آگاه نیست؟!

آنچه در روز ۱۳ آبان در آذربایجان گذشت تکرار پیامی روشن و واضح برای کسانی بود که آذربایجان را بدون ترکها و فقط به عنوان گوشت قربانی می خواهند.

تحریریه آ.م.د.ت (تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان)

برگرفته از: http://far.baybak.com/shomareh_928.azr

No comments:

Post a Comment