Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

«در پیشنهاد جدید پاکستان هیچ چیزنو برای بلوچستان موجود نیست»


یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان در سخنرانی به اقوام بلوچ خواهان گفتگوها با گروه مسلح بلوچستان شد.

رضا گیلانی ابراز امیدواری کرده گفت که افراد مسلح مخالف حکومت به این پیشنهاد جواب مثبت بدهند.

گروه مسلح آزادخواه بلوچستان از ده ها سال به این سو برای گرفتن خودمختاری و کنترول منابع بزرگ گاز این ایالت پاکستان، علیهء حکومت مبارزه می کنند.

این گروه می گوید که ازاین منابع به طور غیرعادلانه در دیگر بخش های استفاده می شود.

حکومت مرکزی پاکستان در پهلوی پیشنهاد گفتگو با مردان مسلح، یک بستهء پیشنهادات را برای آوردن اصلاحات و رسیده گی به شکایات نیز به پارلمان بلوچستان پیشکش کرده که فعلا مورد بررسی قرار دارد.

براساس تخمین ها، منابع گاز بلوچستان به ده ها ملیارد متر مکعب که معادل به یک ملیارد بیرل تیل می شود، می رسد

از سوی دیگر، بلوچستان منابع بزرگ مس را در جهان داراست که اندازهء آن تقریبا به 412 ملیون تن می رسد.

بندر گوادر که از بنادرهای مهم اقتصادی در منطقه است، نیز در بلوجستان موقعیت دارد که به کمک چین ساخته شده است.

گروه های مسلح مخالف حکومت انتقاد می کند که حکومت مرکزی برای این ایالت سهم سیاسی کمتر داده و منابع طبیعش را بیشتردر جای های دیگر، مثل ایالت پنجاب مصرف می کند.

اما حکومت پاکستان می گوید که براساس پیشنهاد جدید، در 12 سال آینده، تقریبا یک ملیارد و چهارصد ملیون دالر به این ایالت اختصاص داده خواهد شد.

از سوی دیگر، براساس همین پیشنهاد، شماری از زندانیان سیاسی که در جریان درگیری ها دراین ایالت، زندانی شده اند، رها خواهند شد.

اما اصیل بیزنجو یک عضو پارلمان بلوچستان از حزب ملت گرای این ایالت، این بستهء پیشنهادی حکومت مرکزی را صرفاً یک جعل کاری عنوان کرده است.

وی می گوید:
"در پیشنهاد های جدید حکومت هیچ چیز نو برای مردم بلوچستان موجود نیست."

No comments:

Post a Comment