Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مصاحبه با مسئول ویکی لیکس ، جولیان اسینگ

سردبیر ویکی لیکس :رسوایی رسانه ها :نتیجه گیر ی من این میباشد که که محیط رسانه های بین المللی چنان بد و تحریف شده است که برای ما بهتر میبود که هیچ رسانه ای وجود نمیداشت.

ترجمه :ن. هدایت
تاگس سایتونگ آلمان ، بیست وهشتم اکتبردوهزار وده
س- کسانی هستند که به شما این سرزنش را میکنند که شما بیشتر یک فعال میباشید تا یک ژورنالیست . این برای شما یک مشگل است؟
ج- من سردبیر م و سخنگوی انتشاراتمان . از زمانی که بیست وپنج ساله داشته ام ژورنالیست بوده و در کتاب "اندرگراند" همکاری کردم . اما با توجه به وضعیت ژورنالیسم وخبرنگاری این را من یک نوع توهین میدانم که خبرنگار نامیده شوم.
س- چرا ؟
ج-چون از خبرنگاری سو استفاه میشود .
س- منظورتان دقیقا چیست ؟
ج- نوعی که خبرنگاران از جنگ گزارش میدهند. اینها بخشی از جنگ شده اند ، برای اینکه از پشت پرده ها سوال نمیکنند ودرمقابل دولتها خود را ترسو نشان میدهند.
س-با توجه به ویکی لیکس دشمنانتان اضافه میشود . چه کسی بزرگترین دشمن شماست؟
ج- اگر این گونه باشد که چه کسی بیشترین هزینه را میکند که هر قدم ما را تعقیب کند ، این ارتش آمریکا میباشد. اما از اینک که بگذریم ما دارای دوستان بسیاری در آنجا میباشیم.تقریبا یک تیم صد وبیست نفری میباشند که در باصطلاح اتاق جنگی ویکی لیکس کار میکنند وبیست وچهار ساعت ما را مشغول میکنند. و این توسط شخصی بنام آقای گیت وزیر دفاع آمریکا هدایت میشوند .آنها اکثر ا عضو سرویس مخفی ارتش آمریکا و افی بی آی میباشند.
س-چه دشمنانی دیگری هنوز دارا میباشید؟
ج-بانکها . اکثر حملات قانونی از طرف آنها میاید. از چین هم ، زمانی که ما مدارک انتقادی درباره فعالیت دولت منتشر کردیم .
س- آیا ترس از این دارید که جانتان در خطر باشد ؟
ج- کسانی میباشند از جمله دانیل السبرگ که هزار نهصد و هتفاد ویک سری مدارکی در مورد جنگ ویتنام منتشر کرده است ، که میگویند زندگی من در خطر است .
س- وخودتان چه فکر میکنید؟
ج- من یک مقدار به این عقیده دارم اما ریسک قابل توجهی وجود ندارد، بله . چیزی که وجود دارد خطر تعقیب قانونی و دستگیری است. آنها در پی این میباشند که یک مورد جاسوسی علیه من و اعضای سازمان بهم ببافند و علیه کسانی که در آمریکا ما با آنها در ارتباط هستیم . اف بی آی در بوستون وهمچنین دیگر شهرهای امریکا از کسانی دیدار بعمل آورده است که با ما در ارتباط میباشند. وهمچنین بنا به اطلاعات مسئولان مالی استرالیا این اجازه را داده اند که ارتباطات افراد ما را تحت کنترل ومراقبت قرا ردهند.
دولت سوئد از طرف سرویس مخفی آمریکا تحت فشار قرار داده شده است بطوریکه منبع اطلاعاتی من گزارش کرده است. وهمچنین دولت ایسلند از طرف امریکا تحت فشار قرا ردارد.، بنا به منبع ا طلاعاتی من در آنجا از طرف سنای آمریکا.
حتی از سفیر ایسلند خواستار شدند که اطمینان بدهند که ایسلند یک محل فرار برای جولیان اسینگ نشود .
س-فکر میکنید که اتهاماتی که در سوئد به شما زده شده است در همین ارتباط باشد؟
ج-این را نمیدانیم من در این باره میخواهیم بار دیگر صحبت کنم.
س- دانیال دمهایت برگ . سخنگوی مطبوعاتی قبلی شما در آلمان که این سازمان را قبلا ترک کرده است ، میگوید که شما همزمان هم به عنوان قاضی وهم منشی دادگاه و هم دادستان عمل میکنید .او میگوید که شما انتقاد را تحمل نمیکنید؟
ج- دانیل دومشایت برگ به دلائل زیاد متفاوتی اخراج شده است.مانند بسیاری از کسانی که اخراج میشوند او تصمیم گرفته است که کسانی را مورد انتقاد قرا ردهد که اورا کار داده بودند. ما معتقد به این میابشیم که عمل صادقانه شیر مایه کار ما میباشد. بهمین دلیل تصمیم گیرفتم که برگ را مورد انتقاد قرا رندهم .
س-تصمیم شما در مدارک منتشر شده در باره افغانستان، نام منبع اطلاعاتی خود را علنی کنید باعث گرد وخاک زیادی شده است. بیل کلر سر دبیر نیویورک تایمز این را مورد انتقاد قرار داد که شما جان انسانها را بخطر انداخته اید؟
ج- در مورد هفتاد وشش هزا ر مدرک منتشر شده از نود هزار مدرک دسته بندی شده ، در باره بسیاری باید که هنوز حرف زد. این مدارک محل ، زمان و وضعیت زمان مرگ بیست هزار انسان را آشکار میکنند. از دوماهی که از انتشار این مدارک گذشته است هیچ غیر نظامی افغانی بدین دلیل مورد آسیب قرار نگرفته است . .این نیز باعث نمیشود که این موضوع ها بسیار جدی و جالب باشند وبهمین دلیل نیز ازهر پنج مدرک یکی را منتشر نکرده ایم . این واقعیت که بیلی کلر زمان خود را با این میگذراند که درباره موضوعی سخن بگوید دکه در یک رابطه با یک مرگ هم قرار ندار د وبا مقایسه با موضوع مرگ بیست هزار انسان و صدها کشته طی دو ماه گذشته ، نشان میدهد که نیویورک تایمز چقدر مشگل با این دارد که ارتش امریکا را مورد انتقاد قرا ر دهد.(-میخواهد بگوید این قدر اهمیت ندارد که به این موضوع پرداخته شود و با انشتار این مدارک هم کسی آسیب ندیده است در ا فغانستان ولی سردبیر نیویورک تایمز بجای پرداختن به کشته شدن هزاران نفر در افغانستان سر خود را با این مساله گرم میکند چون جرئت در افتادن با ارتش آمریکا را ندارد.-مترجم )
سردبیر روزنامه گاردین روسبرج چندروز پیش به ما البته نه بدون کنایه میگفت که رسانه های سنتی دیگر خبرنگاری تحقیقاتی را متوقف کرده اند چون گران و دیگر بویژه سکسی نیست. این حقیقت دارد ؟
ج- بله ، آنها خبرنگاری تحقیقاتی را تقریبا کاملا کنار گذاشته اند. این واقعیت دارد. هزینه اش بسیار گران است: این نوع خبرنگاری دشمن سازی میکند ، هزینه بالا دارد که بتوان حملات قضایی را دفع کند و در مقابل هیئت سردبیران حالت حمله ای دارد . من فکر کنم که خوانندگان یک خبرنگاری تحقیقاتی را میخواهند و لی هرکلمه اش دارای هزینه بالایی است ، در مقایسه با شکل دیگر خبرنگاری ، بویژه در خبرنگاری که حمایت مالی میشود .
س- شما معتقدید که اکثر رسانه های بزرگ غربی از طرف منافع خاصی حمایت میشوند؟
این دقیقا این نیست که من میخواستم بگویم ، هرچند که این خود یک فاکتور میباشد.من بر میلیونها دلار ی تکیه دارم که ارتش آمریکا هرسال برای ارتباطات موارد علنی هزینه میکند که بوسیله آن بتواند محتویاتی مانند ویدئو ، عکس و خبر تولید کند که خبرنگاران بطور مجانی دریافت میکنند. واین برای محتویات منتشر شده برای شرکتها ودولتها نیز صدق دارد.
س-فکر میکنید که انقلاب دیچیتالی و ابتکاراتی مانند ویکی لیکس یک ژورنالیسم مستقل را بوجود میآورد؟
ج- میتواند این طور با شد ، که ما به یک سیستمی برسیم که در آن یک کنترل بزرگ وجود داشته باشد ، که ازادی مطبوعات را سرکوب کند . اما میتواند که به این سمت وسو حرکت کند که ما به استانداردی برسیم که انچه که مردم خواستار آن میباشند وا نتظارش را دارند. مدارک خامی که قدرتها را نشانه گرفته است و یک قلمرو تجارتی ، که این ارزش را داشته باشد، ویک پیرامون قانونی که کار درآن امنیت دارد .
شما خوش بین هستید؟
ج- ما در یک نقطه متحول قرار داریم بین دو آینده . برای همین برای ما مهم میباشد وجالب که در این تحول شرکت داشته باشیم .با فعالیت فعلی ما ماسرنوشت بین المللی رسانه ادر سالهای آینده را تعیین میکنیم . هر انسانی یک راه خاص خود را در زندگی دارد ، اما من در سالهای گذشته یک نوع تجربه خاص پیدا کردم .من شاید بیش از هرکس درجهان مدارک فیلتر شده را خواندم . با موضوعات متفاوت. البته کسانی وجود دارند که بسیار میخوانند، اما نه بسیار و نه از سازمانهای متفاوت درجهان .من سازمانی را هدایت کردم که بسیار مورد حمله بوده است از طرف سازمانهای مخفی خطرناک وخشمگین . قبل از این که در این جریان بیافتم ، فکر میکردم که اطلاعات خوبی دارم که جهان چگونه کار میکند ، من قبل از آن هم کارهای مهمی انجام داده بودم . اما هیچکدام از انها من را با واقعیتی که با آن اکنون برخورد کردم ، آماده نکرده بود.از این زمان نوع دید من بسیار تغییر کرد.
س-چه چیز را دیدید؟
ج- دوچیز است که به نظرم میاید. اولین چیز مرگ جامعه مدنی است.تحرک سریع نقل وانتقالات مالی الکترونیکی که سریع تر از بایکوت سیاسی واخلاقی میباشد و نابود شدن جامعه مدنی در کل جهان. قدرت اقتصادی به اپورتونیستها درهر جامعه ای که به سیستم مالی جهان گره خورده اند ، این اجاز ه را میدهد که به ثروت های گزاف غیر اخلاقی برسند و با مکانیسم های مالی که به سختی در دالانهای تاریک قابل پی گیر ی میباشند به هرگوشه ای از جهان ببرند.به این معنی جامعه مدنی مرده است ، دیگر وجود ندارد و یک بخش از کسانی هستند که این را میدانند واز آن سود میبرند.
س-وچگونه ؟
ج- ودومین چیزی که من دیده ام این است که دستگاه بزرگ ورشد یابنده مخفی مراقبتی وکنترل توسط دولتها وجود دارد . هر دولتی که میخواهد زنده بماند ، بایستی که خود را با سه ارائه کننده سرویس مخفی و سیستم مسلح بپیوندند . این ها امپراطوری غرب میباشند که امپریال شوری سابق وچنین ، که هنوز امپراطور نیست اما در این سمت حرکت میکند .دستگاه امنیتی مخفی دولتی که در کل امپراطوری غرب گسترش یافته است ، مرکز کشش خود را در آمریکا دارد. قدرت اقتصادی آمریکا از سال هزار ونهصد ونود بین دویست پنجاه تا سیصد درصد افزایش یافته است ، علی رغم فروپاشی سیستم مالی .برای اینکه یک مثال مشخص داده با شم - در اینجا از دانا پریست نقل قول میکنم که دوبار جایزه پولیترز واشنگتن پست رابرد. - هشتصد وهفده هزار نفر وجود دارند که در بخش تاپ سکرت ، کاملا محرمانه کار میکنند.
س-و این ساختارها کار اصلیشان نجات کاپیتالیسم است ؟
ج-کنسرنهای بزرگ چنان در این سیستم امنیت مخفی و سیاسی نفوذ کرده اند که تقریبا تمامی ارزشهای شرکت کنندگان آنرا با خود همراه کرده اند.رسانه های بین المللی یک رسوایی میباشند. ما در موقعیت خوبی قرار داریم که مدارک خام سیاسی و تاریخی مربوطه را بدست آوریم. ما آنها را منتشر میکنیم و میبینم که چه رسانه ای چه عکس العملی نشان میدهد وبا چه جدیتی. ما همچنین ناظر تلاش ها میباشیم که چگونه این مدارکی که ما میدهیم سانسور شوند .نتیجه گیر ی من این میباشد که که محیط رسانه های بین المللی چنان بد و تحریف شده است که برای ما بهتر میبود که هیچ رسانه ای وجود نمیداشت.
ترجمه از اسپانیای فراکو بوگر
برگرفته از : ایران گلوبال

No comments:

Post a Comment