Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عکس، فکر میکنید این پولها به چه مصرفی میرسد؟

فکر میکنید این پولها به چه مصرفی میرسد؟

به تصویر زیر نگاه کنید و قدری با خود بیاندیشید


استخدام مزدور یکی از آن ها است

حالا بازهم بروید و برای سرکوب خود در امامزاده ها سرمایه گذاری کنید !!

پارس دیلی نیوز

No comments:

Post a Comment