Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

50 جوان برای عملیات استشهادی علیه رژیم آخوندی ثبت نام کرده اند

هنگامیکه رژیم برای حفظش به دروغ روی می آورد
رژیم درمانده و وامانده ولایت فقیه که در بلوچستان کاملا شکست خورده است و با اینکه تمامی تیرها را آزمایش کرد باز هم شکست خورد اکنون برای ارجاع آبروی رفته اش به دروغ روی آورده است.

رژیم که با دستگیری رهبر مقاومت و انتفاضه بلوچستان جشن برپاکرده بود الان یقین کرده است که مرتکب بزرگترین اشتباه در تاریخش شده است زیرا که نرم ترین فرد جنبش بلوچستان را دستگیر کرده است و الان گیر کرده است که چه کند و چه راهی را به پیش برد و حتی برای نجات خود به دست و پای ریش سفیدان منطقه افتاده اند که یک کاری کنند و با جنبش و مبارزان گفتگو کنند اما زهی خیال باطل که دیگر وقت گفتگو نیست و وقت نبرد است و ریختن خون متجاوزان و بیگانگان و دیگر خبری از انعطاف و نرمی و دیپلماسی نیست که وقت اخراج بیگانگان است.

رژیم چنان زبون و خوار است که به دست و پای ریش سفیدان افتاده تا کاری برایش کنند و حتی گفته اند افراد عادی قبیله خود را اعضای جندالله معرفی کنند و بگویند تامین گرفته اند و چه خواری و زبونی از این بدتر که رژیم چنین به ذلت و خواری افتاده باشد و فکر می کنند مردم از این کارهای ذلیلانه بی خبرند و استاندار می گوید این قدر و این قدر تامین گرفته اند و اگر راست می گویند یک نفر را بیاورند و به مردم نشان دهند تا حقیقت روش شود اما دروغگویان می دانند که رسوا می شوند و بهتر است آقای آزاد منتظر انفجار استانداری باشد تا تکه پاره هایش بر دروغهایش شهادت دهند.

رژیم که می داند سیل جوانان به سوی مبارزه جاری است می خواهد با دروغ جلوی جوانان را بگیرد.

رژیم خوب می داند و خبر دارد که که طی چند روز پس از دستگیری رهبر مقاومت صدها جوان به جنبش پیوسته اند و فقط طی ده روز پس از دستگیری 50 جوان برای عملیات استشهادی ثبت نام کردند و این امر موجب ترس و وحشت رژیم شده است و الان برای نجات خود به دروغ روی اورده استولی به زودی این دروغها با انفجارهای استشهادی به هوا خواهند رفت و ما اعلام می کنیم که استشهادی می کنیم و اگر رژیم قدرت دارد بایستد و نگذارد و معلوم خواهد شد که کی راست می گوید.

دلاور بلوچ

http://taptan313.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment