Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Nameeraaneyn Sabaa

Aazaatie meskeyn Sabaa

Gwarbaame washkaosheyn hawaa

Tau zindagay! Tau zindagay!

Daan rouc hasto pauro maah

Daan ke mar'aa hasto wafaa

Tau zindagay! Tau zindagay!

Daan zindagent ey may jahaan

Daan hast may naamo nishan

Tau zindagay! Tau zindagay!

Tai ruzhnent taalaan har gwara

Har shahro danno kouhsara

Tau zindagay! Tau zindagay!

Naamet jahaana jaksetag

Badwaahe zahrag trakketag

Tau zindagay! Tau zindagay!

Tau shaato kandaanaa shutay

Cou sheyraan gurraanaa shutay

Teeraan namaaraanaa shutay

Shahre shaheedaanaa shutay

Tau zindagay! Tau zindagay!

Bey shak shaheedaanee saray

Juhday tau may raahdarbaray

Hallaaje tau walle baray

Sukraate pulleyn darwaray

Tau zindagay! Tau zindagay!

May kouho dashto malpadaan

Syaah zerdo syaahmaareyn shapaan

Fekret jalakshaanent mudaam

Cou rouca drapshaanent mudaam

Tau zindagay! Tau zindagay!

Dushmen lagoureyn gaar beet

haako puraan gumsaar beet

Tau zindagay! Tau zindagay!

Naamet nameeraan beet mudaam

Yaadet delaan maaneet mudaam

Shahmeet tai bickandag mudaam

Tau zindagay zindag mudaam!

Teeraanee bashshee mousumaan

Hounaanee haaree mallagaan

Jangaanee jambooreyn per'aan

Hairaanee caapo shadehaan

beylaanee rindee majlesaan

Tau zindagay! Tau zindagay!

Daaem nameeraanay Sabaa

Tai maslakent mehro wafaa

Beywaaray pushto esparay

Naadaare tau hamkoupagay

beyshaame tau braahendagay

Har daura tau paahendagay

TAU ZINDAGAY! TAU ZINDAGAY!Akbar Barakzai

No comments:

Post a Comment