Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

وقتي احمدي نژاد غصه مردم فقير كشورهاي ديگر را مي خورد -1

عكس هاي زير را كه از خبرگزاري هاي داخلي است نگاه كنيد ؛ هيچ كدام از اين ها فتوشاپي نيستند و همه شان هم مربوط به كشور ايران هستند ،‌ از خوزستان گرفته تا چابهار و تهران.

بعد از ديدن عكس ها ،‌چند سطر انتهايي صفحه را هم بخوانيد!

 ي 
 

بخشي از سخنراني محمود احمدي ن‍ژاد در خرداد 1390 ،‌همين چند روز پيش:

من به كشورهايي سفر كردم كه از ذخاير معدني سرشار اند اما در خيابان ها مردم پابرهنه و گرسته اند. فقر، بي سوادي، عدم بهداشت است. در بسياري از شهرها و روستا ها آب سالم و آشاميدني نيست. اما هم زمان سرمايه داران آمريكايي و اروپايي تمام آن معادن را غارت مي كنند و مي برند و حتي يك درصد از آن ها را در اختيار ملت ها قرار نمي دهند.
يك سوال: در ايران داراي معادن سرشار كه الحمدلله سرمايه داران آمريكايي و اروپايي معادن مان را غارت نمي كنند ؛‌پس ماجرا چيست كه  در همين مملكت خودمان ،‌ درست مانند آن كشورهايي كه احمدي ن‍ژاد رفته و ديده ،‌ خيلي ها در فقر و عدم بهداشت و محروميت از آب آشاميدني سابق و پابرهنگي و ... در سطحي وسيع وجود دارد؟ تازه آقاي احمدي نژاد فروش كليه در آن كشورهاي ديگر براي امرار معاش را نگفت ،‌در حالي كه در پايتخت خودمان ،‌خيلي ها براي تامين زندگي شان ،‌كليه و حتي قرنيه چشم شان را فروخته اند و مي فروشند.

اگر در آن كشورهاي ديگر ،‌ پول مردم را سرمايه داران غربي به غارت مي برند ،‌ در ايران چه كساني اين كار را مي كنند ؟‌ آيا جز برخي صاحبان منصب؟!

No comments:

Post a Comment