Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ضرورت گفتمان نقد در جامعه کنونی بلوچستان

جای بسی خرسندی است که در میان نویسندگان و نخبه گان فعال جامعه بلوچ گفتمان نقادی و نقد نویسی زمینه ساز تعامل گشته و هر از چند گاهی نقد و بررسی مطالب منتشر شده در دنیای بی انتهای سایبری و نیز تحلیل و بررسی وقایع اتفاقیه این جمع را در شکل گیری یک گفتمان مفید و موثر وارد مرحله تازه ای نموده است.

چنین موشکافانه نگریستن به مطالب تولیدی نویسندگان بلوچ توسط مخاطبان خاص و چنان از سر شوق و ذوق و آگاهی همراه و هم گام نمودن مخاطبان عام موید آینده ای روشن و مسیری رو به تعالی برای این قشر و علاقمندان به آن در جامعه بلوچستان است.

در حالی که فهم و درک بالا و همراهی گروهی از مردم با نویسندگان، این طیف را برای نوشتن امیدوارتر ساخته و دامنه شیوع نوشتن را نیز بالا برده؛ کماکان ضرورت گفتمان نقد را نیز فراهم آورده است.

از یک سو این بینش و دانش و آگاهی موجود کار را برای صاحبان قلم اندکی سخت خواهد نمود و تبع آن رسالت را نیز سنگین تر از سویی دیگر توجه و حساسیت همه رهروان این راه پرفراز و نشیب را نیز بیشتر خواهد ساخت تا مطالب و یا مصائب را با وسواس و تدبیر خاص بر روی خروجی پایگاه ها و جایگاه های مخصوص از طرق مختلف چه در عرصه کتابت و یا انتشار و یا در فضای مجازی در تیررس تیز بین مخاطبان قرار دهند.

گفتمان نقد همواره امکان گفت و شنود نه صرفاً به معنای شنیدن بلکه بمنظور رفع معایب و مشکلات و دستییابی به راه حل جدید جهت برون رفت از وضعیت نامناسب را فراهم می آورد و راه را برای زدودن افکار کهنه و پوسیده و از میان برداشتن چالش ها و باورهای غلط هموار می سازد.

همواره از تاریخ نامکتوب و فرهنگ شفاهی بلوچ تا روایت های اساطیری و قصه های عامیانه در این قوم چنین استنباط می شود که از گذشته تا به حال در جامعه سنتی بلوچستان فرهنگ نقدپذیری در طیف های مختلف بلوچ جایگاهی نداشته و شاید هم هرگز آن را برنمی تابیده و به همین دلیل است که افراد و شخصیت ها و در کل مردم بلوچ نقادان را موی دماغ خویش قلمداد می نموده اند و چنین فرهنگ نقد رو به انزوا رفته است.

به باور نگارنده همین طرز نگرش عامیانه ما نسبت به فرهنگ نقد پذیری و برنتابیدن فضای نقد در گذشته و حال جامعه بلوچ و همچنین برداشت های نادرست از این مقوله ؛ ما را دچار سکون و رکودی عمیق نموده و ذهنیت های غلط حاصل از آن بر مصائب و مشکلات ما افزوده است چرا که نقد یک شوینده قوی است و چرخ های محرک جامعه را به حرکت در می آورد و رشد و تعالی افراد و جوامع را موجب می شود.

شرایط کنونی جامعه ما بیش از پیش نیازمند نقد است و با گسترش سطح فکر و اندیشه شاید نیاز ما را به گفتمان نقد بیشتر ساخته که امید پذیرش این گفتمان در جامعه کنونی بلوچ بخصوص در میان اهل علم و فرهنگ و ادب بیشتر از سایر طیف های جامع احساس می شود.

بازنشر تفتان ایران از روزدرآ

http://roozdara.mihanblog.com/post/153

No comments:

Post a Comment