Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستانءِ جاور - نوهان سربازی

رودراتکی بلوچستان چه سال1948 میلادیءُ روایرشتی بلوچستان چه 1310 هجری شمسیءَ بندیگ بوتگ انت ءُ تان روچ مروچی بلوچ راجءِ سرءَ زلمءُزورلٹءُکُٹ کُشتءُ کُشءُ پاهو جاری انت.

آگان ما دگنیاءِایدگه کشءُ پهناتان شریءُ هورتیءَ گون ازمان گندین دورگندےءَبچارین، المءَگندین که هرراجے که په وتی آجوئی ءُ انسانی حقءُ حقوکانی پچ گرگءَ پاد آتکگ ءُ جدءُجهداش کتگ،بلوچ راجءِ پیمءَ زلمءُ زورانی اماچ بوتگ انت .

چه هما وهدان که چمءُ دلون پچ بوتگ انت ءُ په عقلءُهوشءَرستگ‏ اون ءُ وتی زند اون بنگیج گوتگ، په وتی چمان اون دیتگ که بلوچ راجءِ سرءَ زلم زورانکی بوئگ انت،ناتپاکیءُ جنگءُ پترنگ ءُبیرگیریءِ آماچ انت، ثگیءُ پلینڈی انت،چه انسساپءُ برابریءَ زبهر انت. بلوچستانءِهر کنڈیءَ آس جمبورانت. هر روچءُ هر سال په بلوچ راجءَ سیاه ءُ تهارین دورءُ باریگ مان راج دپترءَنبیسگءُ په یادگارءَ ابد مان بنت.

جی هو، مان بلوچستانءَ چوشین مات ءُ پت یان که برات ءُ گوهارگندگ نبیت که آ پرسیگ مبیت ءُ زالمءُ هونوارین فوجیان آهانی نوک باهندین ءُ سهر بروتین بچ ءُ آزیز ءَ گارءُ بی گواه ءُ شهید نه کتگ انت.

مات رهچار انت که بارین کدی منی چوک لوگءَ کئیت.گوهار وداریگ انت که کدی وتی ٹهلین برات گندیت.آ مدام دلمانگ انت که مروچی نه باندات بلکین گارینءُ بندیگین ورنا وڑے نه وڑے ءَ شوهاز کنگ به بنت.

جی هو! مان هر دوئین بلوچستانءِ بهران،رودرتکی ءُروایرشتی ،روچی نیست که راجی جهدکاران گار مبنت ءُ رند چه چنت روچءُ چنت ماه، آهانی کپ کپین لاش مان کوچگءُبازاران دوردیگ مه بنت.

بلوچ راجءِ دانشورءُزانتکارین استادواجه فروفیسور صبا دشتیاری مان روشنائین روچءَ مان کوئٹه شهرءَ شهید کنگ بوت.پاکستانءِهونوارینءُپلیتین اجنسیءُفوجی اے زلمءُ زورانکیانی ذمه دار انتءُ آهان لوٹ انت که گون اے پیمین کاران بلوچ جهدکاران بترسین انتءُ بلوچستانءِ آجوئیءِ دیما بدار انت.

بلوچ راجءِ نوک باهندین پسگان،ما سیاهءُتهارءُ بیمناکین بندیگ جاهان هر روچءُ هر ساهتءَ لٹءُکُٹانی چئیرءَ شهید کنگ یا که پاهو دیگ بنت.

بلوچ راج هژار،بلوچستانءِ راجی جُهدکار هژار،بلوچستانءِ سروک ءُ رهدربرهژار! بلوچستانءِ نوکین نسل ءُ اوبادگ هژار!

بلوچستانءِ جاور باز نگیگ انت.بلوچان گوش انت که" سرون گون هزار دیگءَ گرستگ " اے گپے بزانت اش انت که کار چه کارءَ گوستگ ءُ هر چیزءَ هدُے هست انت. بلوچستان یکے چه وتی تاریخی بدترءُ نازوکترین وهدانءَ گرءُچیل انت(گوازینگ انت) پاکستانءُ ایرانءِ گدارین واکداران، بلوچ راجءِ نسل کُشیءَپه تیزیءَ دیمءَ بران انت.

بلوچ راج چه وتی دانشوران راجءُ کومی تنظیمءُپارٹیان دزبندی نکنت، بلکین لوٹ ایت ءُکوکار کنت که وتی ماتین گل زمینءَ وتی ننگءُ ناموسءَ مان اے نگیگینءُ نازوکین وهدءَ ایوکءَ مئیلنت.

من اے شیءَ المءَ زانانءُ سرپدان که بلوچستانءِ جهدکارءُ راجی سروک زاننت که بلوچانی سرءَ ناروائین سلوکءُ زلمءُ زور بوئگ انت ءُ همے پیم بلوچستان مان سئے مُلکانی تها بهر انت بزان سئے بلاهین هژدیاے دپ مان بلوچانی پهلوگءَ سک انت.

منی جُست اش انت که اکن بلوچ راج مظلوم انت یا که آئیءِ سرءَ زیادتی بوهگاانت ،اے زالم کئے انت؟آگآن بلوچ لگتمال بوئگا انت، سبب چئے انت؟ءُ چیے کنگ لوٹیت تان که ظلمءُ زورءِدیم دارگ به بیتءُ بلوچ چوش که یک آزاتین راجے زند بگوازینیت؟

واجهین براتءُ هاتونین گوهاران بلوچ په گپءُ هبرءَ په وتی حق ءُ حقوقءَ نرسیت ،عملی جهد لوٹیت. کئے انت که عمل کنت ؟ وهدے که وڑوڑین رسترانی دنتان بلوچانی هڈا نی سرءَ سک انت۔ مارءَ کوکارءُ پریات کنگ لوٹیت تان که دگنیاءِ اے دگه آزاتین راجان بزان انت که مئے سرءَ ظلم بوئگاانت تان که بلکین یکےنه یکے ءِ دل په رحم بئیت ءُ زوراوران زور پر دینت که زالمانی پلیتین کارانی دیما بدرانت .

ماتین گُلزمین چه سیاسی سروک جُهدکاران لوٹ ایت که آ چه وت مان وتی کُشتءُکُشءُ ناتپاکیءَ دست بکش انت چیا که اے پڑءَ ایوک پاکستانءِکهروارین ءُ پلیتین اجنسیانءُ ایرانءِاسلامی رجیمءِسلاحبندین واکداران سوب مند بنتءُ بس.

بلوچ راج چه وتی سیاسی سروک ءُ رهدربران چوش که واجه خیربخش مری، واجه عطالله مینگل،واجه براهمدگ بکٹی، واجه ڈاکتر مالک،واجه ڈاکتر الله نظر، واجه عبدالله بلوچ ، واجه ناصربلیده ءُ اے دگه راجی گلءُ تنظیمانءُ همے پیم چه تمامین روشینهیالین بلوچ دانشورءُ زانتکاران لوٹ ایت که بلوچ راجءِ جُنزءَپه شرین وڑےءَ گیشءُ گیوار بکن انتءُ گون تپاکیءُ هوریءَ جُهدءَ دیمءَ ببرانت. ءُ همے وڑءَ په بلوچ راجءِسرجم بیئگءُ هوریءَ عملی گامگیج بزورانت.

مروچیگین جاورانی تها المی انت که پارلمانی سیاستءُ مسلحانه جدءُجُهد هوریءَ دیما بروانت .اے هردوئین رهبند گون تپاکیءُ یک جهتیءَبلوچستانءِ حقءُحقوقءُ آجوئیءِ جُهدءَ په منزلے سر کت کن انت . بلوچ راجءِ حقءُحقوقءِ آسر بوئگ ءِ ایوکین کِشکءُ مادنین راه تپاکی ءُ هورکاری انت.

ابید چه ایشیءَ تمامین سروک ءُ کماش میاریگ انتءُ بلوچ راج آهانءَ ڈوباریتءُ ایر جنت.

بلوچ راجءِ تپاکی ءُ مچی سوبین بات

بلوچستان سبزءُ آبات بات2011 (c) Copyright Balochegoank.Com, inc. All rights reserved. Doda Baloch

No comments:

Post a Comment