Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عکس دسته جمعی از سرداران بلوچ در زمان حکومت رضاخان

این تصویر در زمان حکومت رضاخان گرفته شده است در تصویر فوق سرداران و معتمدان طوایف مختلف بلوچ را می بینیم که در باره چاره اندیشی برای مشکلات و موضوعات آن زمان در تهران گرد هم آمده اند.
به یاد داشته باشیم که این تصویر در زمانی گرفته شده است که امروز نظام جمهوری اسلامی از آن دوران به عنوان دوران استبداد یاد میکند، حتی در آن دوران سران طوایف بلوچها برای تعیین سرنوشت خود بکار گرفته می شده اند.
اما متاسفانه حکومتی که خود را نظام مردم سالار دینی معرفی میکند و رئیس جمهور آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرپوش گذاشتن بر خیل عظیم نارضایتی های عمومی ادعا میکند در ایران آزادی کامل وجود دارد برای بلوچها و سران آنها کوچکترین ارزشی برای آنکه بتوانند تنها بخشی از سرنوشت خود را برعهده بگیرند قائل نمی شود.
اسامی تعدادی از آنها در ذیل تصویر نوشته شده است.

بلوچه گپ

No comments:

Post a Comment