Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعلام حمایت از جند الله

اعلام حمایت از جند الله
****************

من در مقابلِ حزب کذائی بلیده ئیها و مبارکیهای دادشاه کُش
و سایر حاکم جماعت که اِدِّعای برتری نژادی بر قوم بلوچ داشتند
و قرنها خون بلوچ را مکیده اند و باعث اصلی فرار دادن بلوچها از
سرزمینشان بوده اند  و همچنین در مقابل رژیمی که حاضر به برداشن کوچکترین
قدمی برای نجات خلق بلوچ از شَرِّ زابلیها و خوانین نیست  همدردی و حمایتِ خود را از جندالله اعلام میکنم

  و زود به نوشتن چرائیهای این تصمیم خواهم پرداخت.
دُکتر ملک طوقی اَبو دُکتُرَین

Pahra

No comments:

Post a Comment