Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی بلوچ در ایران

ما از ترس از اینکه اعدام این زندانیان به زودی اتفاق خواهد افتاد، از جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشری  درخواست  می کنیم  که برای نجات جان این زندانیان دخالت بکنند تا از اعدام و شکنجه آنها جلوگیری بکنند. از دولت ایران بخواهند که آنها به شکل علنی با دسترسی به وکیل مدافع محاکمه بشوند.
تلویزیون رسمی ایران اعترافات اجباری برخی از زندانیان سیاسی بلوچ  را پخش کرده که بسیاری از آنها در ماه مارس، آوریل و مه 2012 دستگیر شدند. آنها  زیر شکنجه مجبور به  اعتراف در دخالت خود در ترور آقای مولوی مصطفی جنگیزهی شدند.

بسیاری از مردم در این منطقه بر این باورند که مولوی جنگیزهی توسط نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسیده،  و بقتل رساندن آن هم به منظور توجیه طرح رژیم برای دستگیری فعالان و بلوچ و تشدیت ارعاب  و وحشت مردم در بین مردم بلوچستان است. حتی اعضای خانواده مولوی مصطفی جنگیزهی دخالت این افراد در طرح ترور را رد کرده اند.

با توجه به ترس و وحشت رژیم از قیام مردم ملیتهای تحت ستم در برابر تبعیض های آشکار، رژیم دست به استفاده از بدترین ابزار خود یعنی شکنجه ,اعترافات و اعدام  را در مناطق ملیت های تحت ستم را گسترش داده است. در هفته های اخیر، این رژیم در سناریوهای مشابه  زندانیان سیاسی کرد و عرب  را مجبور به اعتراف در تلویزیون کرده است، متعابقا به اعدام محکوم کرده است. زندانیان کرد و عرب را نیز همانند زندانیان سیاسی بلوچ در تلویزیون نشان داده  شده اند که اعتراف می کنند که با کشورهای خارجی ارتباط داشتند و یا مرتکب قتل شده اند.
گرفتن اعترافات اجباری تلویزنوی از زندانیان سیاسی بلوچ  محکوم به اعدام عمل عادی، توسط رژیم در بلوچستان است. ما ترس از آن داریم که اعدام این افراد بزودی اتفاق بیفتد, از این نظر از جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشری در خواست برای دخالت و اعمال فشار به دولت ایران داریم , تا  اعدام این زندانیان را متوقف کند وآنها  علنی با دسترسی به وکیل مدافع عادلانه محاکمه بشوند.

حزب مردم بلوچستان
2013-01-25
1. Balochistn Peoples Party report from May 2012:
2. Link to the video:

No comments:

Post a Comment