Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه اعلام موجودیت شورای مقاومت بلوچستان

به نام خدا
با این اطلاعیه شاخه سیاسی بلوچستان جنبش مقاومت مردمی ایران با نام شورای مقاومت بلوچستان به طور مستقل و جداگانه اعلام موجودیت می کند.
شورای مقاومت بلوچستان با نام مختصر شورای مقاومت تشکلی سیاسی و در راستای رسیدن ملت بلوچ به حقوق مدنی ، مذهبی ،اجتماعی و سیاسی و حق تعیین سرنوشت در ایرانی فدرال بنیانگذاری می شود.
وجود تشکل سیاسی آگاه ، پیشتاز، روشنفکر ، مسئول و متعھد که از نزدیک مسائل و مشکلات جامعه را دریابد و برای حل آن تلاش نماید ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
زیرا معضلات مذهبی ، طبقاتی، اجتماعی ، بین المللی و نابرابریها و بی عدالتیهای عمومی و تبعیضات و اجحافات ناروا و همچنین نبود سازمان سیاسی و مدنی مقتدر و مردمی در بلوچستان که از نزدیک دردها را ببیند و برای رفع آن تلاش نماید ضرورت ایجاد یک تشکل سازمان یافته مردمی را ایجاب می کرد.
از سوئی وضعیت در ایران به سوی سرنگونی رژیم توتالتیر ولایت فقیه پیش می رود و صدای اعتراضهای مدنی از گوشه و اطراف ایران بلند شده است در چنین وضعیتی تاسیس تشکلی مدنی و سیاسی که برای سیادت ملت بلوچ در چارچوب ایران تلاش نماید ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
بنابراین ضرورت تشکیل شورای مقاومت بلوچستان امری ضروری و مسلم و طبیعی است و در همین راستا شورای مقاومت مصمم است جهت رهائی ملت بلوچ فعالانه تلاش نموده و با برقرار کردن ارتباط با کشورها و سازمانهای مدنی و حقوقی و ارائه مدارک و شواهد جامعه جهانی را از جنایات رژیم ولایت فقیه در بلوچستان مطلع گرداند.
همچنین شورای مقاومت بلوچستان به موازات فعالیتهای مذکور یکی از وظایف بنیادین خود را ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات و هوشیاری و بیداری مردم در جهت کسب منافع و حقوق خود می داند.
شورای مقاومت معتقد است ایران کشوری چند قومی ، چند مذهبی ،چند فرهنگی و چند زبانی است و اعتراف به این واقعیت و برخورداری همه ایرانیان از حقوق اساسی و مشروعشان بنای وحدت کشور است و شورای مقاومت معتقد به وحدت و یکپارچگی ایران و اتحاد و برادری و برابری مردمان آن می باشد و مردم ایران از هر مذهب و ملیتی باید دارای حقوق مساوی و برابر باشند و هیچ گروه و مذهب و ملیتی حق ندارد با تکیه بر زر و زور دیگر ملیتها و مذاهب را مورد استعمار و استثمار قرار دهد همانگونه که رژیمهای گذشته و حال ایران با تکیه بر ملیتی خاص و یا مذهبی خاص دیگر ملیتها و مذاهب را مورد استعمار و استثمار قرار داده و جنایاتی فجیع در حقشان مرتکب شده اند و آنان را از ابتدائی ترین حقوقشان محروم گردانده اند.
شورای مقاومت بر این باور است که جهت رهائی مردم ایران از یوغ ظلم و ستم ،تبیعض و اجحاف باید به جای رژیم فاشیست و ضد انسانی ولایت فقیه یک سیستم فدرال در ایران تشکیل گردد سیستمی که در آن خواسته عادلانه تمام مردم ایران اعم از فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و لر تحقق پذیرد.
شورای مقاومت با اینکه بنابر عدم امکان مبارزه مدنی در بلوچستان و سرکوب شدید تمامی انواع مبارزات مدنی مبارزات مسلحانه را تا زمانیکه باب مبارزه مدنی گشوده شود تنها راه نجات مردم از یوغ ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری و فاشیست ایران می داند اما هیچ مشارکتی در مبارزات مسلحانه نخواهد داشت البته تلاش خواهد کرد جامعه جهانی را از اوضاع منطقه و علل توسل مردم به مبارزه مسلحانه آگاه سازد.
شورای مقاومت تشکلی است مستقل و معتقد به برابری مردم ایران اما از آنجائیکه فعالیت شورای مقاومت در بلوچستان است همه مردم بلوچستان اعم از علما ء ،دانشگاهیان ، دانشجویان ، طلاب ، کارگران ، جوانان و عموم مردم بلوچستان می توانند به عضویت شورای مقاومت در آیند و تنها شرط لازم پذیرفتن مرامنامه و اساسنامه شورای مقاومت می باشد.
شورای مقاومت بلوچستان
توضیح:به زودی اساسنامه شورای مقاومت را ارائه خواهیم داد

No comments:

Post a Comment