Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اینجا افریقا نیست، "عنبر آباد" بلوچستان خودمان است!

این دو عکس را در کنار شمار دیگری عکس مشابه، خبرگزاری فارس از زندگی کپرنشینی در "عنبرآباد" واقع در استان کرمان منتشر کرده است. هدف این خبرگزاری از انتشار این تصاویر تکاندهنده آن نبوده که بنویسید «به جای خانه سازی در جنوب لبنان و یا نوار غزه، و یا آپارتمان سازی در سودان و یا سومالی و یا تخصص بودجه های نظامی و ارسال موشک های تولیدی به همین مناطق و کشورهائی که برشمردیم، فکری به حال این ایرانیان محروم از ابتدائی ترین امکانان زندگی بکنید، بلکه هدف ستایش از گروهی است بنام «گروه جهادی تبلیغی فدائیان عدالت» که هادیان دین (بخوانید شیعه ساختن اهل سنت منطقه) که در میان همین کپرنشینان فعالیت می کنند.
بعضی از روستاها، اموات را بدون سدر و کافور غسل می‌‌دهند و به جای آن، برگ درختی به نام سدر را توی آب می‌‌ریزند و با آن بدن میت را غسل می‌‌دهند یا رسومات محلی خودشان را -که هیچ دلیل شرعی ندارد- اجرا می‌‌کنند.
البته در خیلی از این مناطق کپرنشین، حتی یک دستشویی و یا یک حمام و حسینیه و یا یک خانه وجود ندارد، همه چیز کپری ساخته شده است. مثل یک منطقه جنگی که هیچ امکاناتی نیست.

No comments:

Post a Comment