Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ویکیلیکس : ایران برای نفوذ درعراق زنان صیغه ای را بکار می گیرد

لندن – رمضان ساعدى
العربية
يكى از اسناد افشا شده توسط سایت ويكيليكس كه امروز دوشنبه 13-12-2010 منتشرشد، حاکی است كه دولت ايران براى تاثيرگذارى و اعمال نفوذ بر شيوخ قبايل و عشايرعراقى، زنان صيغه اى در اختيار آنان قرار مى دهد.

بر اساس يك سند درز كرده از سفارت امريكا در بغداد، يكى از راههاى تقويت نفوذ تهران در عراق، استفاده از زنانى اعلام شد که با عقد شرعى موقت به شيوخى سپرده مى شدند كه به هر دليل يا بهانه اى به ايران سفر مى كنند.

در اين سند ويكيليكس كه در آغاز سال جديد ميلادى تهيه شده ولى اخيراً از سوى افشاكنندگان به بيرون راه يافته، از زبان يكى از شيوخ عراق نقل شده است كه به يك كارمند سفارت امريكا در بغداد گفته است: " دولت ايران بخاطر تقويت نفوذش در عراق، در هر ديدار كوتاهى كه از ايران داشته ايم، زنانى را به صيغه موقت ما درآورده است ."

اين شيخ عشيره مى افزايد: " بعد از نخستين ديدارم از ايران دريافتم كه همه شيوخى كه از اين كشور ديدن كرده اند، از ازدواج موقت بهره مند شده اند."

او توضيح مى دهد: " هربار كه به ايران مى رويم به بستگان خود مى گوييم كه براى درمان عازم ايرانيم . ليكن راستش را بخواهيد از فرصتهايى كه مسئولان ايرانى براى ما در بهره مندى از زنان صيغه اى فراهم مى كنند، استفاده مى كنيم و اين موضوع به هدف اصلى ما تبديل شده است."

دیپلماسی دولت
از سوى ديگر ميرحسين موسوى از رهبران مخالفان دولت ايران كه معتقد است رياست جمهورى با تقلب به رقيبش احمدى نژاد واگذارشده است، در مورد مدارك منتشرشده از سوى ويكيليكس تاکید کرده است این اسناد " شکنندگی ایران را در منطقه نشان می دهد."

او در گفتگو با روزنامه اینترنتی " قلم سبز " دولت احمدی نژاد را به بکارگیری سیاست ترس درمنطقه متهم کرده و تاکید کرد دولت با " پیروی از یک دیپلماسی ضعیف نمایش افراطی از قدرت نظامی ایران عرضه می دارد."

بر اساس اظهارات وی این کشور ساختن مناسبات سازنده با کشورهای منطقه را فراموش کرده و ایران در میان کشورهای همسایه اش متحدی واقعی ندارد.

در اسناد ويكيليكس آمده است که بعضى از سران كشورهاى اسلامى و عربى مسئولان امريكايى را به حمله نظامى به ايران تشويق كرده اند.

No comments:

Post a Comment