Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جمهوری اسلامی بدنهی قایقهای تندرو نظامیاش را با مواد منفجره پر میکند -- مهندس نظامی گریخته از ایران

اخیرا بدنهی بیش از ۹۰۰۰ قایق تندرو نظامی جمهوری اسلامی با مواد منفجره پر شدهاست. چنین قایقهایی برای کوبیدن به کشتیهای دشمن و حملات انتحاری بکار میروند و در نتیجهی انفجار، سوراخی به قطر ۷ متر روی بدنهی کشتی ایجاد میشود. به گفته یک منبع خبری حدود ۳۰ هزار نفر برای هدایت چنین قایقهایی آموزش دیدهاند.


قرار است ۱۵ هزار قایق تندروی ۶ متری دیگر نیز ساخته شوند. ماده منفجره "C4" که در اینگونه قایقها جاسازی میشود هنگام برخورد به کشتیهای بزرگتر منفجر میشود. یک مهندس صنایع نظامی ایران که بهتازگی از این کشور گریختهاست این نقشههای سری را بر ملا کردهاست. او میگوید: "از من خواسته شده بود تا در طرح ساخت چنین قایقهایی مشارکت داشته باشم". وی اضافه میکند: "این واقعا تکاندهنده است. آن مقدار مواد منفجره مرگبار است. من کشورم را دوست دارم و به همین خاطر این مسایل را عنوان میکنم. کسی در ایران خواهان جنگ نیست". در سال ۲۰۰۰ میلادی یک کشتی نظامی آمریکایی در یمن با همین روش مورد تهاجم قرار گرفت که به کشته شدن ۱۷ فرد انجامید.


برگرفته از : http://www.thesun.co.uk

No comments:

Post a Comment