Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مردي با 39 زن، 94 فرزند و 33 نوه

ايرانتو: بزرگترين خانواده جهان با بيش از 180 عضو در كشور چين قرار دارد. «زيونا چان» داراي 39 زن، 94 فرزند و 33 نوه است كه همگي در كنار هم ، در يك آپارتمان چهار طبقه با 100 اتاق در روستاي Baktwang ، زندگي مي كنند .

No comments:

Post a Comment