Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حربه های ضدبشـری فاشيسم تماميـت خـواه پارس در بلوچستــــان اشغالــیقسمت هفتـم
 
تحميــل زبان پارسی در بلوچستـــان اشغالــی
 
به موازات تحميل زبان پارسی در بلوچستـــان اشغالی فاشيسم تمـدن ستيـزو تماميت خـواه پارس با اقدامات رسمی و غير رسمی به جنگی يکطرفه و کينه توزانه با زبان مادری ما « شهديــں بلوچـــی » مشغــول بوده است. 

کوشش نافرجام اشغالگـران به قصـد تحريـف تاريخ زبان بلوچی وسعی در تمسخر وتحقير آن در هشتاد و پنج سال گذشته با بکارگيری ادارات و ارگانهای دولتی و اجرای برنامه های ضـد زبان بلوچی از جملـه شگردهــای استراتژيک و « شاهکار» های سيستماتيـک فاشيسم تماميـت خـواه پارس هستند تا با از بين بردن زبان اصيل بلوچی بزعم خويش هويت ملی بلــوچ را کمرنگتــر کرده و سرزمين اشغالی بلوچستـــان را برای هميشــه غصب کند.

برکسی پوشيده نيست که فاشيستهای اشغالگـرپارس از همان سال سياه ۱۳۰۷هجری شمسی تا بحال در پی غارت سرمايه های ملی بلــوچ و ارضای غرايز تماميت خواهی و زياده طلبی خود بوده اند آنهم به قيمت قربانی شدن ملت بلـوچ، زبان اصيــل بلوچی و منافع جمعی مردم تحت ستم بلوچ.

اداره «آموزش و پـرورش» رژیم ايران که مجــری سیاستهـای شونیستی پارس برای فارسيـزه کردن و آسيميلاسيون دانش آموزان بلوچ با زور، تهدید و تنبیه است هميشه سعـی درتضعيـف و نابودی «شهديــں بلوچی» را در بلوچستان غربـی داشتـه اسـت. در این زمینـه بسیارند فاکتها ومـواردی که چهـره زشـت شونیسـم جنـون آمیز پارس و تنگ نظری اشغالگـران بی تمـدن را برای هردانـش آموزبلـوچ نمايان کرده است.مثلا اجباردانـش آموزان بلـوچ به فارسی حرف زدن درکـلاس و درمدرسـه حتی زمانیکه یک دانش آموزفـارس زبان نه در جمـع کـلاس درس هسـت و نـه در کل مدرسـه.

اگربه معلميـن و دانـش آموزان پارسی زبان درشيــرازیا یزد امرمی شــد تا اصول فقه حنفی را حفظ کنند،به زبان شیرین آذری و یا شهديـن بلوچیحرف بزنند یا به زبان اصیل کـردی و ترکمنی بخوانند،بنویسند و رسما اعلام می شـد که صحبت کردن با گویش یزدی یا لهجه شيـرازی ممنوع اسـت، چه پیش می آمـد؟ اگر به دانش آموزان پارس می گفتند که در صورت بکاربردن گویش محلی شان وزبان پارسی علاوه بر تنبیه بدنی ازمدرسه اخراج نیز خواهند شد، چه پیش می آمد؟
آیا این دانش آموزان میتوانستند آذری، بلوچی، کردی یا ترکمنی یاد بگیرند وهمزمان به یادگيـری فيزيک، شيمی ریاضـی و علوم تجربی بپردازنـد؟

دانش آموزان بلوچ بطور سیستماتیک مجبورمی شوند تا ازاولین روزمدرسه به پارسی حرف بزنند، چرندیات و اراجیف خمینی مکار وخامنـه ای خونخوار را یاد بگیرند و گرنه شکنجه گـران عقده ای زابلی درمدارس که بعنوان معلم حقـوق می گيـرند وحشيانه با فحاشی و کتک به جـان شان می افتند تا علاوه بر تنبيه جسمی و شکنجه روحی دانش آموزان بلوچ تاثيری منفی بر انگيــزه يادگيری آنان بگذارنـد.

در حالـی که مـدارس تهــران، مشهــد، کرمان، اصفهـان، یزد وشيـراز به کامپیوتر، اتاق کارکامپیوتـر،آزمایشگاههای فیزیک وشیمی مجهز می شوند مدارس کپـری و استخدام صدها زابلی عقده ای و بیسـواد بعنوان معلـم از افتخارات اشغالگران صفـوی صفـت در بلوچستان اشغالـی هستنـد.
با وجود اين همـه بيعدالتی، سفـاکی، سبعيـت، ناهمسايگــی، تعــدی های آشکار و نهانِ ضـد بلوچی نتوانسته انـد به هدف شوم خود يعنی تضعيف و آرشيـو کردن زبان مادری ما در گـرد وخـاک تاريـخ زبان پارسی موفق شونـد.

تاريخ ديريـن زبان شيريـن بلوچـی از تحريف و سوءِ استفاده فاشيسـم برتری طلـب پارس در امان نمانده اسـت. «کاوشگــران» افراطـی و حقوق بگيـر پارس با تئوری بافيهــای رنگارنـگ به منظــور تحـريف تاريـخ شهديــں بلوچـی و تضعيـف آن وبا استـدلال به اينکـه زبان بلوچــی" تقريبـا ۲۰۰۰ سـال قبـل از ميـلاد مسيــح " از گروه زبانهای هند و اروپايی جدا شده وبا شاخه پارسی کهن نزديکی داشته، بلوچی را لهجـه يا گويشـی از « پارسی امـروزی»می داننـد! حکام تمـدن ستيز پارس برای تضعيـف زبان مادری ما چندين دهـه برنامه های تمـدن ستيـز وسياستهای ضدبلوچی داشته اند تا آن را به لهجه ای از پارسی تنزل دهنـد. با کينه توزی و پافشاری به ادعای جاهلانه خود مبنی بـر« گويش» بـودن بلوچی پافشاری می کنند.تاريخ چند هزار سالـه زبان بلوچـی گواهـی روشـن بر قدمــت و اصالــت ايـن زبـان اسـت. اگـر تاريخ زبانهای هند و اروپايی دليلی بـر« لهجـه » بودن يا « گويش» بودن زبان بلوچی است پـس می تـوان گفـت کـه پارسی لهجه ای از زبان پشتو يا گويشی از کوردی است. با وجـود سياستهـای ضـد بلوچـی و فاشيستـی افراطـی در چندين دهـه گذشـته در بلوچستـان غربی و شرقی و طرح نافرجام آسيميلاسيون زبان پويای بلوچی همچنان زنـده اسـت.

خوشبختانـه شهديـں بلوچـی با لهجـه ها و گويـش های دلنشین اش همچنـان زنـده اسـت و تقريبا بيست و پنج ميليون بلـوچ در بلوچستان و خارج از بلوچستان با زبان شیريـن و اصيـل بلوچــی محـاوره ومکاتبه می کننــد.

به همت زبان شناسان و محققيـن مسئـول بلوچ و محققيـن بين المللـی تاريخ زبان بلـوچی چنان شفاف است که فاشيسـم لجام گسيختـه نتوانسته در تحريـف آن موفـق شود. فاشيستهای پارس به تئوری بافيهـای آن دستـه از محققين کذايی خود استناد می کنند که زبان مادری ما را مکارانه « گويش يا لهجه» ای از پارسی معرفی می کنند تا اينرا دليلی برتسلط سياسی خود بربلوچ و ادامه اشغال گلزميـن داشته باشنـد. در عين حال بلوچی را کينه توزانه تا حد لهجه ای از پارسی مثلا کرمانی، يـزدی، زابلی و «تهرونی» تنـزل دهنـد.

زبان زنـده بلوچـی هم با حـروف عربی و هم با لاتین کتابت می شود به برکت زحمـات و تلاشهـای مسئولانه صدهـا شاعـر، نویسنـده، محقق ادبـی،هنرمنـد، اديـب وزبانشناس زبان اصیل بلوچی درحال شکوفايـی است.

بنابراين «لهجه» خواندن زبان بلـوچی که با بلوچ ستيزی حکام تماميت خواه آميخته است نمی تواند دليلی بر ادامـه اشغـال بلوچستــان باشـد. زمـان اسـارت درامپراتـوری فرسـوده ايـران بسررسيـده اسـت. با در نظـر داشتـن تجـارب خونيـن وفجايـع هشـت ونيم دهــه گذشتـه دليلـی برای «همزيستـی مسالمـت آميـز» با فاشيستهـای پارس باقـی نمانـده اسـت. آنچه در زمان شاه و شيخ بر بلوچ، بلوچستان و زبان بلوچی روا داشته شده است نه رسم« هم وطنی» است نه نشانی از« همنوعی » ، نه عـرف « همسايگـی» است و نه نشانی از« فرهنـگ و تمـــدن» انسانی.

لازم می بينـم بار دگر با صراحـت و به زبان پارسی بنويسم که طبل توخالی« تمدن و فرهنگ پارس» در موزه هـای گردآلـود فاشيستها جا دارد نه در زندگی واقعـی ميليونها انسان قربانی.انسانهايـی که بـرای داشتن زندگـی انسانی و بهبودی اجتماعی برای نسلهای آتی با فاشيسـم تمدن ستيز در گير هستنـد. به اصفهان، يزد، قم و شيراز نگاه کنيــد و نيم نگاهی هم به پهـره، بُـن پور، کنرک و جاشـک بياندازيــد. اين است رسـمِ «همسايگی و همزيستـی» در ايــرانِ انگليس ساختـه و رو به زوال.
اين بيعدالتـی مطلـق و تمدن ستيــزی آشکار اسـت کـه بلـــوچ و بلوچستـــانِ اشغالــی قربانيـان « ابـدی » سياستهـای فاشيستـی حـکام جنايـت پيشــه، تماميـت خواه و مرکزگـــرای ايـران باشنــد.

به مصلحــت ملـی مـا و به صـــلاح نسلهــای آتی بلــــوچ است که بلوچستــان به آزادی و استقـلال دسـت يابــد. ملــت بردبار واستـواربلــوچ بخوبـی می توانـد ويرانگـريهای هشتاد و پنج ساله فاشيسـم تماميت خـواه پارس را ترميــم نمـوده، مسايل و معضــلات وطــن خويـش یعنـی بلـوچستــان و آزاد مستقـــل را بـدون دخالـت طلبکارانـه ديگــران و کدخـدامنشــی بيگانگـان حـل نمايــد.

پروشــت ءُ پــروش باتنــت ايران ءُ پاکستــان
آزات ءُ آبــاد بــات گنجيــں بلــوچستـــــــــان

محمد کـريــم بلـــوچ

بيسـت و پنجــم ژوئيــه ۲۰۱۳

No comments:

Post a Comment