Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

قاتلانی که در زمان کشتن مامور میشوند و معذور و در زمان کشته شدن مظلوم میشوند و معصوم
مظلوم نمایی سربازان اسلحه به دستی که جزء اصلی ترین قسمت ماشین کشتار رژیم هستند یکی از بزرگترین جکهای جهان است. 

سربازانی که چنان هفته ای از زندگیشان در بلوچستان سپری نمیشود مگر آنکه جان چند تن از کسانی که آنها را "سگ سنی" مینامند را با بهانه های واهی شان بگیرند.

اما همین سربازان در حین انجام جنایات خود، مامور میشوند و معذور و گناهشان به گردن خامنه ای انداخته میشود. غافل از اینکه مدافع سرباز از خود بپرسد که کنترل ماشه اسلحه بدست خود مامور بوده است نه خامنه ای.

اما زمانی که این قاتل پدری که برای لقمه نانی گازوئیل جابجا میکند به سزای عملش میرسد باز مظلومتر و معصوم تر میشود و همه به یکباره سختی پوتین ها و سرخی گلوله های اسلحه اش را فراموش میکنند.

http://edaalatnews.blogspot.se/2017/04/blog-post_42.html

No comments:

Post a Comment