Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

World Clock

مولانا کوهی را رها نمائید

  
Abdul Sattar Purdely
 
یب کشیدن روی اسم بلوچستان و وضع پلان جابجای ناقلین غیربلوچ بمقصد اقلیت سازی ملت بلوچ در سرزمین آبائی شان و ادامه ببند و بگیرهای بلوچها ودارزدنهای بلوچها عکس العمل ملی نشان داد ، خصومت زمامداران گجرها را خرید و اکنون در بنداطلاعات ایران در مشهد است.
 ایشان بلوچ دوستی و وتن دوستی را مکمل ایمان میدانند گرچه برزبان نمی آورند ، این درست است که یکی از شرایط دخول جنت ایمان است مگر بلوچ دوستی هم بنا به فرموده محترم جی آر ملا :
دل بیت انت چتور رازی ملا په تئی وازان
وهدیکه منی دین و ایمان انت بلوچستان
میتواند بار گناهان یک بلوچ راسبک سازد ووسیله شود که مادرعقبی جای شایسته خویش را دست و پا کنیم .
 گجرهای حاکم ! مطمئن باشید که بلوچ از زندان و چوبه دار شما نمی هراسد ، هوشیار باشید وبخیرشما خواهد بود که هر چه زودتر این روحانی بلوچ را رها نمائید ، بزرگوار ما به این باور است :
بیشک تو بکش ، زلم بکن ، آس بجن
 ما داری سرا هک گشان چپ نبان