Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مولانا کوهی را رها نمائید

  
Abdul Sattar Purdely
 
یب کشیدن روی اسم بلوچستان و وضع پلان جابجای ناقلین غیربلوچ بمقصد اقلیت سازی ملت بلوچ در سرزمین آبائی شان و ادامه ببند و بگیرهای بلوچها ودارزدنهای بلوچها عکس العمل ملی نشان داد ، خصومت زمامداران گجرها را خرید و اکنون در بنداطلاعات ایران در مشهد است.
 ایشان بلوچ دوستی و وتن دوستی را مکمل ایمان میدانند گرچه برزبان نمی آورند ، این درست است که یکی از شرایط دخول جنت ایمان است مگر بلوچ دوستی هم بنا به فرموده محترم جی آر ملا :
دل بیت انت چتور رازی ملا په تئی وازان
وهدیکه منی دین و ایمان انت بلوچستان
میتواند بار گناهان یک بلوچ راسبک سازد ووسیله شود که مادرعقبی جای شایسته خویش را دست و پا کنیم .
 گجرهای حاکم ! مطمئن باشید که بلوچ از زندان و چوبه دار شما نمی هراسد ، هوشیار باشید وبخیرشما خواهد بود که هر چه زودتر این روحانی بلوچ را رها نمائید ، بزرگوار ما به این باور است :
بیشک تو بکش ، زلم بکن ، آس بجن
 ما داری سرا هک گشان چپ نبان

No comments:

Post a Comment