Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

هجـوم جنــون آميـز فرقه ای به بلوچستـان

Saturday, April 8, 2017هجـوم جنــون آميـز فرقه ای به بلوچستـان
احضار مولانا فضل الرحمن کوهی به بیدادگاه  و به اسارت گرفتن وی گواهی است بر ادامه جنگ فرقه حاکم در بلوچستان اشغالی۰ جنگی تهاجمی و یک جانبه که با روی کارآمدن آخوندها آغاز شده و بر شدت آن روز بروز افزوده شده است۰ قربانیان این جنگ فرقه ای  سرزمین بلوچستـــان و مردم بلــوچ هستنـد که تا بحال متحمل خسارات زیادی شده اند ۰
تاریخ  بلوچستــان بیانگر این واقعیت است که قبل از هجـوم  قشــون اشغالگــر پارس به سرکردگـی امان ۰۰۰جهانبانـی  حتی يک مسجد رافضـی درسراسر بلوچستــان وجـــود نداشــت۰  پس از اشغــال وطــن ما حکام طهران اقدام به ساخـت يک باب مسجد شيعـی  در هر شهـر بلوچستـــان کردند۰  يعنــــی از ســـال شـــوم ۱۳۰۷  تا  ۱۳۵۷ هجری شمسـی در دزآپ ( ايــرآپ ) ، واش ( خــــواش) ، شستــون، چهبــــار، پهــره، ميناب و حسين آباد شيعه هـــای مهاجـر بخصوص کارمندان غیربومی و نظامیان صاحب مسجد شدند،  بــدون آنکه مردم متمــدن بلــوچ  به بنای مساجــد شیعی کوچکتريــن  اعتراض یا مخالفـتی نشان دهنــد۰ 
 پــس از ســال ۱۳۵۷ هجـری شمســی تعـــداد حــوزه ها و مساجـد متعلـق به مهمــانان ناخوانــده  در بلوچستـــان اشغالـی با مديريت و حمايـت رژيــم  افزايــش يافتــه و هم اکنــون به بيش از پانصـــد و شـصـــت (۵۶۰ ) باب رسيده انــد۰
مساجــدی که در بخشهــای الحاقــی بلوچستــان به خراســان، کرمان و هرمزگان ساخته شــده جز هميــن آمار هستنـد۰لازم به ذکر است  که علاوه برآمار فوق در هــراداره و نهــاد سرکوبگــر دولتـی نمــازخانه هــم بنا کرده  و برای رواج بدعتهای فرقه ای چندین  « امامزاده »   را  در بلوچستـان براه انداخته اند۰ 
در حاليکه پيـروان اهـل سنت ازداشتن مسجـد درطهــران محــروم هستنــد وبابکارگيـری سازمانهای جاسوسی وقدرت نظامی حتی درمنازل شخصی مسلميــن ازبرگزاری نمازجماعــت ممانعـت بعمـل می آورنـد۰ شهـر طهـران ( تهران) تنهـــا پايتخـت در دنیاست  که برگزاری نمـاز جماعــت اهــل سنـت در آنجا رسمـا ممنــوع اعلام شــده اســت۰ 

فاشيسم  حاکم که پس از سال ۱۳۵۷ با خرافات فرقه ای  آميخته شده اسـت بلوچستـــان اشغالي را هماننـــد کوردستـان شرقــی و تورکمنستـــان جنوبـی به عرصه جنگی  فرقه ای تبديل کـرده است۰ جنگــی  که هــدف آن تغييــر اجبــاری مذهـب پيـروان اهـل سنــت اســـت۰  
حکومـت  فاشیستیِ  فرقــه ای طهــران که برپايه اصل « ولايت فقیه » بنا شده و مدعـی « رهبری مسلمانان جهان » است حــدود سـی (۳۰ ) ميليون مسلمان اهل سنت را در کوردستان، تورکمنستان ، بلوچستـــان اشغالي و خراسان با بکارگيری ترفندهای  صفـــوی  تحت فشار و تبليغات يکجانبه  قرار داده اســت تا به سيد علـی روضه خـوان « لبيک» بگوينـد۰
دسیسی چینی و پرونده سازیهــای کينه توزانه بر عليــه پيشوايان مذهبـی بلــوچ، احضار مکــرر آنان به « دادگاه ويـژه روحانيت» در مشهد، بازجويـی های قــرون وسطايـی، به اسارت گرفتن علمــای بلــوچ، به گروگان گرفتـن وابستگان آنان، اعمال شکنجه های قرون وسطايی، ترور و اعـــدام دههــا مولـوی، اعترافات اجباری تلويزيونی و تحقير مولــوی های اسيــر بخشی از هجوم جنون آميـــز فرقه ای  به بلوچستــان اســت۰۰

فرستادن گله وار مبلغين رافضی  از شهرهای شيعه نشين به بلوچستـــان ، تبليغات مذهبی از طريق رسانه ها ومطبوعات، راديو و تلويزيون رسمی ، لگدمال کردن حق آزادی مذاهــب، عدم استخـدام متقاضيان شغلی از اهل تسنــن در ادارات دولتی؛ توهيــن آشکار به عقايد مذهبی مردم بلــوچ، گنجاندن خرافات فرقه ای درکتب  درسی و برنامه های « آموزش و پرورش » ، ساختن مساجــد شیعی درروستاهای بلوچستــان، تخريب ديوانه وار مساجد اهل تسنـن، ترور رهبران مذهبـی بلــوچ، توهيـن  به علمای اهل تسنن از جملــه اقداماتـی  اســت که به هــدف رافضـــی ســازی مردم بلــوچ عملی شده انــد۰
 دخالت مستقيــم در امور مذهبــی مــردم بلوچ با اجرای طـرح جاهلانه «ساماندهی امور مدارس اهل تسنن ۰۰۰ » رسمی  شده اسـت۰  علما و رهبران اهــل تسنــن را بطور مستقيـم و غير مستقيــم تحت فشار گذاشتــه اند تا نسبــت به شيعــه سازی اجباری اهل سنـت بی تفاوت باشنـــد يا اينکه  به جيــره خواری تن دردهنــد۰ سياستهـای فاشيستــی و عملکرد رژیم در بلوچستــان جنايتی بزرگ بر عليـــه بشريـــت اســت۰  سنـی ستيـزی و بلوچ ستيزیِ اشغالگران  با حمايت همه جانبه رژيم طهران همچنـان ادامه دارد۰  اما مردم بردبار بلــوچ دست روی دست نخواهند گذاشت و تسلیمِ زورگویی فرقه فاشیستیِ حاکم نخواهند شد۰

 آزات ءُ آباد بات گنجيـــــن بلوچستـــــــان

پروشت ءُ پروش باتنــت ايرانءُ پاکستــان

محمـــد کريــم بلـــوچ

 آپریل ۲۰۱۷

No comments:

Post a Comment