Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حزب مردم بلوچستان از دخالت کدام بیگانگان در بلوچستان در هراس است؟

Abdulla Baloch har lagt till 2 nya foton.
4 tim
ن و کشورهای خلیج را متهم میکنند که در امور ایران و بلوچستان مداخلت دارند.
 تا بحال این خطر مداخله بیگانگان سوای رژیم و طرفدارانش از سوی هیچ حزب و فعال سیاسی در بلوچستان طرح نشده است. شاید این را حزب مردم میتواند بهتر برای مردم بلوچستان توضیح دهد که کدام بیگانه در صدد مداخله در بلوچستان است.
 سوال اینست که خطر چیست که آن حد مسئله ساز میباشد تا حزب مردم بلوچستان همسو با رژیم جمهوری اسلامی بر علیه مداخلت بیگانگان صف آرایی کند؟

No comments:

Post a Comment