Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جلسه شورای تامین شهرستان سرباز در مورد اعتراضات مردم


جلسه شورای تامین شهرستان سرباز در مورد اعتراضات مردم
علمای سرباز با پیشنهاد فرماندار و رئیس اطلاعات سرباز  پیرامون آزادی مولوی فضل الرحمن و اعتصاب مردم سرباز تشکیل جلسه دادند.
شورای تامین شهرستان سرباز روز پنچ شنبه 166 فروردین در مورد تظاهرات و اعتصاب های گسترده مردم سرباز پس از بازداشت امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز با علمای منطقه تشکیل جلسه داد.
فرماندار و رئیس اطلاعات سرباز در این جلسه قول آزادی مولوی فضل الرحمن را داده و از علما خواسته اند از مردم درخواست کنند که به اعتصاب خود پایان دهند.
مسئولین امنیتی مدعی شدند که با مسئولان مشهد در تماس بوده و آنها قول دادند که مولوی بزودی آزاد می شود لذا شما علما از طرفداران مولوی فضل الرحمن بخواهید که به اعتراضات خود پایان بدهند.
حافظ عبدالله ملازهی مدیر حوزه علیمه منبع العلوم کوه ون در این جلسه گفته که:" ما نمیتوانیم به مردم قول آزادی مولوی فضل الرحمن را بدهیم چون به قول "طرف مقابل اعتماد نداریم" .
وی افزوده:" تعجب آور است که فرماندار و رئیس اطلاعات به من زنگ میزنند و می پرسند، مردم چرا تظاهرات کردند؟ مگر نمیدانید که مردم به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی اعتراض دارند؟" مدیر منبع العلوم کوه ون ادامه داده:" شما شورای تامین شهر سرباز همیشه بجای مبارزه با علت به معلول توجه میکنید من شخصا به مردم هیچ قولی نمیدهم که مولانا ازاد میشه چون بقول طرف مقابل اعتماد ندارم شما وقتی مولوی نقشبندی رو گرفتید گفتید بزودی ازاد میشود اما سه سال طول کشید". حافظ عبدالله در اخر گفته:" مولوی کوهی به نظر اتفاق علما جرمی غیر از بیان احکام اهلسنت، نداشته او فقط قضایای را بیان میکرد که ما قدرت بیانشون رو نداشتیم".
مردم متحد عمل کنیم
زنجیر اتحاد
مردم حمایت
علما حمایت
بلوچ حمایت
نمایندگان حمایت
بازاریان حمایت
کارمندان حمایت
#حمایت_ازمولانا_فضل_الرحمن_کوهی
محمود بلوچ
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم

No comments:

Post a Comment