Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستان سراسر یک فریاد است در #حمایت_از_فضل_الرحمن_کوهی

گر سرباز و چابهار ،دیگر بخش و روستا،دیگر کارمند و کارگر،دیگر عالم و عامی ،دیگر مدهبی و ملی ،دیگر بازاری و بیکار نداریم و ما یک پیکره متحد بنام بلوچ و اهل سنت را می سازیم .
 اتحاد پیکره فرو ریخته و به زی چکمه ظالم را بازسازی خواهد کرد و ما نقش بنیادین و سد دفاعی محکم را بنام بلوچ و بلوچستان و اهل سنت متحد ساخته ایم.
 نگذاریم دشمن دیگر ما را دور در افکار و دور از دستان یاریگر نگه دارد و ما را با ترفند زهی و سرحدی و مکرانی و سیستانی سر به بُرد به تنهایی.
ما بلوچیم و بلوچستان رمز اتحاد و ساخت فردای ماست.
همه برای یکی و یکی برای همه فداکاری خواهیم کرد.
دیگر فریب و مکر دشمن نمی تواند جمع ما را پریشان کند ما متحدیم و متحد خواهیم ماند .
پس بپاخیزید در #حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی
که رمز اتحاد و پیروزی و بستن دریچه ستم و فتنه است.
محمود بلوچ
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم
 
 

No comments:

Post a Comment