Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

محكوميت اعدام عبدالملک ریگی، رهبر "جندالله" بلوچستان

إطلاعية

جبهة دمكراتيك مردمي ملت عرب احواز

در محكوميت اعدام عبدالملک ریگی، رهبر "جندالله" بلوچستان،

مبارزه ملل برای تعیین سرنوشت وآزادی، همیشه قهرمانانی را در درون خود پرورش می دهد که چون فانوسی در دل صحرا عمل می کنند وخود پس از مبارزه ای موفقیت آمیز به قهرمانانی ملی تبدیل وملتشان برای قرنها بعد از آزادی تصویرشان را در ذهن وحافظه نگه می دارند واین قهرمانان سمبلهایی خواهند بود برای ادامه مبارزه برای آزادی ملی تا آزادی کامل ملتشان خواهند ماند. عمر مختار در لیبی چنین شخصیتی بود، هوشی مین در ویتنام، قاسملو در کردستان، محیی الدین آلناصر در احواز، وامروز عبدالملک ریگی در چنین جایگاه مرتفعی قرار گرفتند و برای همیشه محرک مبارزه ملی برای رسیدن به حقوق کامل ملتشان خواهند ماند.

نظام خون آشام تهران، مبارز ملت بلوچ را " تروریست" توصیف می کند، چرا؟ وترووریست کسی است که اسلحه اش را بسوی هر جنبنده قرار می دهد برای رسیدن به هدفهای غیر انسانیش، در صورتیکه عبدالملک ریگی عنصری مبارز ومبارزی ملی است که برای آزادی ملتش مبارزه جند الله را رهبری کرد و در مبارزه اش دهها عنصر از رهبران سپاه پاسداران جنایتکار وتروریست را هدف قرار داد ومبارزه اش همیشه علیه رهبران نظام، سربازان نظام و عاملین نظام در منطقه ملی بلوچستان بود وهر گز عملیاتی که به کشتار بی گناهان منجر شود را رهبری نکرد وتمامی ادعاهای بوغهای تبلیغاتی نظام علیه مبارزه اش دروغ وحتی انفجار بمب در مسجد تمامی جان باختگانش از نیروهای سپاه وبسیج زن ومرد بودند.

ملتهای مبارز غیر فارس در ایران، امپراطوری پوسیده فارسها در منطقه همیشه برای بقاء نیاز به سرکوب ملتها وقهرمانان مناطق اشغال شده دارند واین سیاست تا سرنگونی نظام و سرکوب نیروهایش در مناطق اشغالی ادامه خواهد یافت وبا توجه به نیروی نا محدود وسرکوبگرش، تنها راه مبارزه با آن مبارزه مشترک ملتهای تحت ستم است تا پس از خشک کردن تمامی منابع سرکوبش وپیروزی کامل تمامی مناطق اشغالی. حق تعیین سرنوشت با وجود حاکمیت فارسها بر ایران غیر ممکن ومبارزه علیه امپراطوری پوسیده شان تنها را رهائی است وبر همه نیروهای مردمی وملی ومبارز موثر در میان ملتهای تحت ستم است تا برای هماهنگی مبارزه خود در کنار هم ومشترکا عمل نمایند زیرا که فارسهای حاکم با اتکاء بر اسلحه سرکوب هرگز از سلطه گری خود عقب نشینی نخواهند کرد وبرما ملتها است که حقوق خود را با اتحاد ومبارزه پس بگیریم.

پیام ما به ملت بلوچ وبه نیروهای مبارزش هم در این روز که یکی از مبارزشان به دار آویخته می شود اینست که مبارزه شما مبارزه ماست وعبد الملک ریگی قهرمان مبارزتان، با شجاعت وصداقتش توانست مبارزه ملت شما را قدمهایی بلند به پیش ببرد وما در جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز مبارزه ملت بلوچ وملت کرد وآذری وترکمن ودیگر مللت تحت ستم را مبارزه خود می دانیم ودور از هر گونه عمل تروریستی مبارزه را در کنار شما تا رهائی کامل ملتهایمان ادامه خواهیم داد با این اطمینان که هیچ نیرویی در جهان قادر نخواهد بود ملتها را از مبارزه برای بازگرداندن حقوق ملی وشرعی وقانونیشان باز دارد وبا اتکاء بر نیروی ملیمان، نیروی ملت عرب احواز، وبا مبارزه مشترک با ملتهای دیگر، پیروزی را بسیار نزدیک می بینیم.

زنده وموفق باد مبارزه ملتهای تحت ستم در ایران

جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز

‏2010‏-06‏-21

No comments:

Post a Comment