Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

همانگونه که سیاهان آفریقای جنوبی به سیادت ملی وسیاسی دست یافتند ما هم دست خواهیم یافت و از شر آپارتاید زابلیها نجات خواهیم کرد.

همانگونه که سیاهان آفریقای جنوبی به سیادت ملی وسیاسی دست یافتند ما هم دست خواهیم یافت و از شر آپارتاید زابلیها نجات خواهیم کرد

به رژیم و زابلیها متذکر شویم که اعدام عبدالحمید به اندازه سر سوزن هم ما را ناراحت نکرد زیرا یقین داریم که وی مردانه در برابر شما ایستاد و حاضر به همکاری با شما نشد و در راه حق اعدام و به شهادت رسید و این مایه مباهات و افتخار ماست .

ملت بلوچ هم ناراحت نباشد که امروز یکی از شیرمردانش اعدام شد زیرا این اعدامها راه عزت و آزادی را هموار می نماید و طی تاریخ هرگز مبارزات با اعدامها و سرکوبها متوقف نشده است و ما در تاریخ می بینیم که عمر مختار و دوستان وی توسط اشغالگران ایتالیائی اعدام می شوند اما مبارزات به جای عقب گرد با سرعت به جلو رفت و متجاوزان با ذلت و خواری لیبی را ترک کردند.
ما در تاریخ می بینیم که اشغالگران انگلیسی هزاران جوان هندی را تیرباران و اعدام کردند اما مبارزات به جای توقف به سیر صعودی خود ادامه داد و انگلیسیها هند را با ذلت ترک کردند و امروز همان هند که به باور متجاوزان قدرت حکمرانی را نداشت یکی از قدرهای اقتصادی و نظامی جهان به شمار می آید.
ما در تاریخی نزدیک تر و فقط همین دو دهه پیش می خوانیم که سفید پوستان نژاد پرست با برپائی آپارتاید در افریقای جنوبی بهترین فرزندان این سرزمین را اعدام کردند اما مبارزات متوقف نشد و نلسون ماندلا که پس از ایجاد سازمان مسلحانه نیزه دستگیر شده بود پس از دو دهه زندان شدن از زندان به کاخ ریاست جمهوری رفت و عزت و آزادی را به مردم آفریقای جنوبی اهدا نمود و همان سیاهانی که نزد نژاد پرستان سفید پوست وحشی نامیده می شدند و حتی نژاد پرستان از دست زدن به آنان پرهیز می کردند بهترین الگوی سیاسی در جهان شدند و نام و عزت آفریقای جنوبی را بلند کردند.
اگر چه ما ملت بلوچ امروز با آپارتایدی خیلی وحشتناک تر و بدتر از سوی نژاد پرستان زابلی مواجه هستیم و مرگ و زندگی ما بدست همین نژاد پرستان زابلی می باشد ولی اعدام جوانان و خون شهیدان انقلاب ایجاد می نماید و عزت و آزادی را برای ما به ارمغان خواهد آورد و همانگونه که سیاهان آفریقای جنوبی به سیادت ملی وسیاسی دست یافتند ما هم دست خواهیم یافت و از شر آپارتاید زابلیها نجات خواهیم کرد.

http://taptan313.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment