Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حضور دو فاشیست در صحنه ی اعدام شهید عبدالحمید رحمه الله

به گزارش آژانس خبری تفتان : دو فاشیست و خونخوار زابلی سلیمانی و شهریاری در صحنه ی اعدام شهید عبدالحمید رحمه الله حضور داشته اند و ممکن است طناب اعدام به دست ننگین یکی از این دو جنایتکار بر گردن شهید آویخته شده است.

مزدوران زابلی که دشمنان قسمت خورده ی ملت بلوچ و اهل سنت هستند با این جنایت شان ثابت کردن که حیوان صفت و بدترین درنده بر روی زمین هستند و از انسانیت بدورند و احتیاج به تنبیه و تعلیم دارند.

به زابلی های مزدور متذکر میشویم انتقام خون فرزندان و شیران بلوچستان را به زودی از شما خواهیم گرفت و هزاران تاسوکی بپا میکنیم و انتقام اعدام جوانانمان را با عملیات استشهادی و حملات آتشین میگیریم .

از ملت ستمدیده و مظلوم بلوچ میخواهیم از کشتن و اعدام جوانان و فرزندانشان توسط فاشیست های رژیم آخوندی ناراحت و پریشان نباشند و همدیگر را صبر و بردباری تلقین کنند ، و شیرینی تقسیم کنند که جوانانشان در راه خداوند و مبارزه با ظلم کشته میشوند و فراموش نکنند که اگر خون و اعدامی ندهیم هرگز پیروز نمیشویم اگرتاریخ را مطالعه کنیم میبینیم هیچ قومی و ملتی بدون دادن خون پیروز نشده است .

آری این خون شهیدان مظلوم مقدمه پیروزی است و به زودی بلوچستانی آزاد خواهیم داشت و خیابانهای سرزمین مان را با نام شهیدان نامگذاری خواهیم کرد.

ان شاء لله

نصر من الله و فتح قریب

No comments:

Post a Comment