Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یک شهروند بلوچ اعدام شدیک شهروند بلوچ اعدام شد
زندانی بلوچ در یکی از زندان های ایران اعدام شد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مسعود کرمزهی فرزند قادربخش روز چهارشنبه ۲۴ آذر به آویخته شد.
تا کنون از اتهامات وارده و محل اعدام این شهروند اطلاعی در دست نیست.