Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

چه تضمینی وجود دارد که سربازان خامنه ای، جنایت حلب را در بلوچستان و دیگر نقاط سنی نشین ایران تکرار نکنند؟

چه تضمینی وجود دارد که سربازان خامنه ای، جنایت حلب را در بلوچستان و دیگر نقاط سنی نشین ایران تکرار نکنند؟
سوالی که پس از مشاهده توحش سربازان خامنه ای در حلب سخت ذهنم را به خود مشغول کرده است. در ابتدای سخنم گفتم سربازان خامنه ای (یا ولایت فقیه ) شاید این سخنم برای اندکی که از احوالات جنگ های سوریه و عراق ناآگاه هستند اندکی موجب بهت و حیرت باشد. بدین خاطر این قشر از دوستان باید بدانند که طبق گفته فرماندهان انقلابی سوری پس از سال 2014 میلادی عملا حکومت بشار از هم فرو پاشیده است دقیقا از این تاریخ به بعد تمام امور جنگ سوریه بدست ایران اداره میشود.
 با بازیگری سربازانی از اقصی نقاط جهان با زبان و گویش و فرهنگ مختلف اما دینی واحد بنام شیعه (یا همان صفوی و رافضی) با پرچمی یک رنگ به نام ولایت فقیه در حال سلاخی مسلمانان هستند.
سلاخی که از آتش زدن، له کردن با تانک، پاره کردن شکم، مثله کردن، قطعه قطعه کردن، سنگسار کردن شروع میشود و تا ورای تصورات آدمی امتداد میابد. براستی این ماشینهای کشتار از کجا ایجاد، تامین و هدایت میشوند؟
دوباره به سوال بنگرید و بر روی آن تمرکز کنید.
 آیا غیر از این است که رهبر بزرگترین دسته از این گروه که حزب الشیطان باشد در سخنرانی خود گفت که "خوراک، پوشاک، اسلحه، حقوق و تمام نیازهای ما را ایران تامین میکند؟"
آیا غیر از این است که ریالها و شعارهای مذهبی ولایت فقیه لشکری به بزرگی یک ارتش را از افغانیان و پاکستانیان گرد هم آورده است.
 آیا غیر از این است که ایران با همکاری آمریکا اداره تمام امور عراق را در اختیار خود گرفته است و سربازان سابق جنگ هشت ساله را بر امور این کشور مستقر کرده است؟

آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا ایران دو ارتش ایجاد کرده است؟ آیا اندیشیده اید که به چه دلیل قدرت سپاه از ارتش بیشتر است؟ آیا از خود پرسیده اید که چرا تمام فرماندهان بلند رتبه ایران سپاهی هستند؟ آیا از خود پرسیده اید که چرا سپاه اقتصاد و سیاست ایران را در دستان خود گرفته است؟
پاسخ همه این سوالات یک جواب است و آن اینکه ایران کشوری بر پایه ملیت ایرانی نیست بلکه امپراطوری مذهبی است که ارزش شهروندانش بر اساس میزان اعتقاد و صداقت اعمال دینیشان سنجیده میشود. چرا که اساس و پایه این رژیم بر اساس مذهب است و همه امور بر اساس مذهب و آخوندان هفت خط و خلیفه شیعیان یعنی ولایت فقیه سنجیده میشود.
 امیدوارم پس از این بحث مختصر دوستان متوجه شده باشند که چرا پس از رصد توحش سربازان خامنه ای میپرسم که چه تضمینی وجود دارد این جانیان بلای امروز حلب و موصل را بر سر ما اجرا نکنند؟

آیا نشنیده اید که سیاستمداران زیر دست خامنه ای پیوسته سخن از فتنه و مار در آستین میگویند.؟ مگر نشنیده اید که به برادارن اعتقدادی شان پس از اندک اعتراضی فتنه و مار در آستین گفتند؟ حال چگونه میتوانید مرا و عقل خود را قانع کنید که فردا که تمام امور امپراطوری ولایت فقیه سامان گرفت من و تو را فتنه و مار در آستین ننامند و بلایای حلب را بر ما اجرا نکنند؟
ای کسانی که چشم بسته بدنبال ندای خاموش گونه اعتراض حمالان خامنه ای که دولت باشد را گرفته اید. بشنوید فریاد من را چگونه میخواهید خود را با نزدیکی به افرادی محفوظ کنید که خودشان از ترس خامنه ای و سپاه لباس خیس میکنند!! و برای اندک اعتراضی غلامان حلقه بگوش خامنه ای با سنگ و تیشه بجانشان می افتند!!
شما را به خدای بلند و بالایتان قسم میدهم خود فریبی را رها کنید مرگ آمدنی است پس بیایید باهمدیگر پیش از آنکه ارتش ولایت فقیه دودمان مان را همانگونه که پدرانشان که صفویان و قاجاریان باشند دودمان اهلسنت را در قسمت های مرکزی ایران بر باد دادند به خود بیاییم و با یکدیگر تا نابودی این خفاش خون آشام پیمان مرگ ببندیم.
-5:08

No comments:

Post a Comment