Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ايران: 74 اعدام طي سه هفته


ايران: 74 اعدام طي سه هفته

Iran: 74 executed in three weeks

اعدامهاي جمعي و خودسرانه در زندانهاي كرمانشاه و بندر عباس و اوين و قزلحصار

امواج اعدام در شهرهاي مختلف كشور همچنان ادامه دارد. شمار اعدامها تنها در فاصله روزهاي 16دي تا 8بهمن به 74تن رسيده است.
در سحرگاه سه شنبه 8بهمن، يك زنداني 44ساله، در ملأعام در قزوين اعدام شد. رسانه هاي حكومتي براي ايجاد جو رعب و وحشت، عكسهاي اين جنايت را به طور گسترده منتشر ساختند.
در 7 بهمن هفت زنداني به طور جمعي درزندان قزل حصار كرج، به دار آويخته شدند. دژخيمان يكي از محكومان را كه پيش از اعدام دچار بيهوشي شده بود، به هوش آورده و بلافاصله اعدام كردند.
در شامگاه شنبه 5بهمنيك زنداني در زندان اوينو 4 زنداني ديگر در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شدند. يك زندانيديگر اهل سنندج نيز در همين روزها اعدام شد
در 3بهمن هفت زنداني در كرمانشاه، در 2 و 3 بهمن هفت زنداني به طور مخفيانه در زندان مركزيبندرعباس و در 30دي يك جوان 27ساله در تبريز و دو زنداني ديگر در زندان مركزي زاهدانحلق آويز شدند. در هفته اول بهمن ماه خبر اعدام سه زنداني از اهالي روستاهاي دلفان و ملاير منتشر شد.
علاوه بر اين در فاصله 16 تا 25ديماه نيز 40 زنداني اعدام شده بودند.
سركوب سراسري به ويژه مجازات وحشيانه اعدام كه صرفاً براي مهار خشم و نارضايتي مردمبه ستوه آمده صورت مي‌گيرد، بعد از روي كار آمدن روحاني ابعاد گسترده تري به خود گرفته است. در سال 2013 بيش از 700 تن اعدام شده اند كه در ده سال گذشته بيسابقه است.
ايران: 74 اعدام طي سه هفته

Iran: 74 executed in three weeks   

اعدامهاي جمعي و خودسرانه در زندانهاي كرمانشاه و بندر عباس و اوين و قزلحصار

امواج اعدام در شهرهاي مختلف كشور همچنان ادامه دارد. شمار اعدامها تنها در فاصله روزهاي 16دي تا 8بهمن به 74تن رسيده است. 
در سحرگاه سه شنبه 8بهمن، يك زنداني 44ساله، در ملأعام در قزوين اعدام شد. رسانه هاي حكومتي براي ايجاد جو رعب و وحشت، عكسهاي اين جنايت را به طور گسترده منتشر ساختند. 
در 7 بهمن هفت زنداني به طور جمعي درزندان قزل حصار كرج، به دار آويخته شدند. دژخيمان يكي از محكومان را كه پيش از اعدام دچار بيهوشي شده بود، به هوش آورده و بلافاصله اعدام كردند. 
در شامگاه شنبه 5بهمنيك زنداني در زندان اوينو 4 زنداني ديگر در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شدند. يك زندانيديگر اهل سنندج نيز در همين روزها اعدام شد
در 3بهمن هفت زنداني در كرمانشاه، در 2 و 3 بهمن هفت زنداني به طور مخفيانه در زندان مركزيبندرعباس و در 30دي يك جوان 27ساله در تبريز و دو زنداني ديگر در زندان مركزي زاهدانحلق آويز شدند. در هفته اول بهمن ماه خبر اعدام سه زنداني از اهالي روستاهاي دلفان و ملاير منتشر شد.
علاوه بر اين در فاصله 16 تا 25ديماه نيز 40 زنداني اعدام شده بودند.
سركوب سراسري به ويژه مجازات وحشيانه اعدام كه صرفاً براي مهار خشم و نارضايتي مردمبه ستوه آمده صورت مي‌گيرد، بعد از روي كار آمدن روحاني ابعاد گسترده تري به خود گرفته است. در سال 2013 بيش از 700 تن اعدام شده اند كه در ده سال گذشته بيسابقه است.

No comments:

Post a Comment