Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دکترا از بریتانیا و استفاده از مترجم

  • تا وقتی کریستین امانپور از دارنده مدرک دکترای یک دانشگاه بریتانیایی نخواسته بود جمله‌ای را به زبان انگلیسی بیان کند، بسیاری انگلیسی حرف زدن حسن روحانی را نشنیده بودند. اما امروز همه می‌دانند که او نیاز به مترجم هم دارد.

No comments:

Post a Comment